Förbigå menyn

Vanliga frågor om småbarnspedagogiken

Vilka är de olika alternativen inom småbarnspedagogiken i Vasa?

 • Daghemsvård: kommunala daghem, privata daghem
 • Familjedagvård: i familjedagvårdarens hem, i familjens hem
 • Öppen småbarnspedagogik: klubbar och annan verksamhet i öppna daghem
 • Tillfällig småbarnspedagogik

Wilma -frågor?

Ansökan om vårdplats inom småbarnspedagogiken

Hur ansöker jag om en vårdplats för mitt barn inom småbarnspedagogiken?

Vårdplats inom småbarnspedagogiken ansöks via vår elektroniska tjänst.

Vårdplatsen inom småbarnspedagogiken ska ansökas senast fyra månader innan behovet av småbarnspedagogik eller genast då behovet av småbarnspedagogik är känt.

I ansökan kan du uppge tre alternativ för småbarnspedagogikplats. Småbarnspedagogikplats beviljas i mån av möjlighet enligt er familjs önskemål. Ansökan är i kraft ett år.

Er familj får beslut om småbarnspedagogikplats ungefär en månad innan behovet av småbarnspedagogik. Innan beslutet fattas tar vi kontakt med er familj och då kontrolleras ännu uppgifterna i er ansökan. Efter beslutet kan datum för inledande av småbarnspedagogiken inte längre ändras.

Vad gör jag om jag får arbete eller studieplats plötsligt och behöver därför snabbt få en småbarnspedagogikplats för mitt barn?

Om behovet av småbarnspedagogik är plötsligt, oförutsebart och beror på att du fått arbete, på dina studier eller utbildning, ska platsen ansökas så fort som möjligt. Ansökan ska dock fyllas i senast två veckor innan önskad tidpunkt för inledande av småbarnspedagogiken.

Skriftlig information om plötslig sysselsättning eller inledande av studier ska uppvisas. Familjen bör vara beredd på att den lediga småbarnspedagogikplatsen nödvändigtvis inte är enligt familjens önskemål.

Hur kan jag göra ändringar i ansökan om småbarnspedagogikplats för mitt barn?

I en ansökan som sänts elektroniskt kan du inte själv göra ändringar. Daghemsföreståndaren eller familjedagvårdsledaren för den plats du fyllt i som första önskemål kan göra ändringar som behövs i klientdatasystemet.

Du kan kontakta daghemsföreståndaren eller familjedagvårdsledaren per telefon eller e-post. I systemet kan det finnas bara en ikraftvarande ansökan åt gången.

Vad gör jag, om den småbarnspedagogikplats som erbjuds inte tilltalar oss?

Småbarnspedagogiken och faktureringen av den inleds från och med den dag som anges i beslutet som kommit hem per post.

 • Om ni inte tar emot den erbjudna platsen: Om din familj inte tar emot den erbjudna småbarnspedagogikplatsen, ska ni meddela det så fort som möjligt, dock senast inom två veckor. Din familj måste efter att ni tackat nej till platsen ansöka på nytt om en annan småbarnspedagogikplats. Den fyra månader långa tiden för ordnandet börjar från att den nya ansökningen inlämnats. För en småbarnspedagogikplats som inte annullerats uppbärs hälften av vårdavgiften för en månad.
 • Ni tar emot platsen: Om din familj är missnöjd med småbarnspedagogikplatsen som anvisats barnet, men ni tar emot den, kan ni meddela att ni fortfarande vill köa för den småbarnspedagogikplats ni önskar.

Får vi bekanta oss med småbarnspedagogikplatsen på förhand?

Ni får beslutet om småbarnspedagogikplats hemsänt per post. Efter det kan ni ta kontakt direkt med den småbarnspedagogikplats som ert barn fått och komma överens om ett besök där.

Behovet av introducering är individuellt och det är viktigt att barnet får tillsammans med sina föräldrar i lugn och ro vänja sig vid den nya miljön. Introduktionsbesöken tillsammans med föräldrarna görs innan den egentliga småbarnspedagogiken inleds.

Barnet kan lämnas utan sina föräldrar på vårdplatsen från och med det datum som anges på beslutet om småbarnspedagogik som familjen fått hemsänt (datumet är det samma som föräldrarna har angett i sin ansökan om vårdplats). Det här är bra att beakta redan då man ansöker om en småbarnspedagogikplats och planerar barnets start inom småbarnspedagogiken och föräldrarnas återgång till arbete.

Jag vill göra ändringar i längden på mitt barns dag inom småbarnspedagogiken, vem ska jag ta kontakt med?

Om ändringar kan du diskutera med ert daghems föreståndare eller med familjedagvårdsledaren samt göra ett avtal om ändringen.

Det är bra att diskutera om ändringar i tid, cirka en månad innan önskad ändring. Det ändrade servicebehovet ska vara i kraft minst fem månader.

Jag vill flytta mitt barn till ett annat vårdställe inom småbarnspedagogiken, hur ska jag göra?

För flyttningen ska en ansökan göras i vår elektroniska tjänst: Ansökan till småbarnspedagogiken -> Byte av vårdplats

Flyttningsönskemålet förverkligas så fort det är möjligt. Flyttningsansökan är i kraft ett år.

Jag ska bli moderskapsledig, förlorar mitt barn sin småbarnspedagogikplats?

Föräldrarna kan överlåta småbarnspedagogikplatsen på viss tid, om barnet har varit på platsen i fråga minst fyra månader.

Barnet kan efter avbrottet återvända till samma daghem. Avbrottet ska pågå minst fyra månader och högst ett år. Om tidpunkten och tidsperioden för överlåtelsen på viss tid överenskoms på förhand med daghemsföreståndaren eller familjedagvårdsledaren.

Under avbrottet uppbärs ingen klientavgift. Under den här tiden har ett barn som är under tre år rätt till hemvårdsstöd och ett barn som är under skolåldern har rätt till syskonförhöjning till hemvårdsstödets grunddel. Om avbrottet upphör efter september, har familjen inte någon avgiftsfri juli månad följande sommar.

Hur säger jag upp småbarnspedagogikplatsen?

Föräldrarna ska meddela skriftligt att vårdförhållandet avslutas till barnets småbarnspedagogikställe så fort som möjligt. Anmälan ska göras senast en månad innan vårdförhållandet avslutas.

Jag är i skiftarbete: hur ordnas småbarnspedagogik på kvällar, nätter och veckoslut?

För barn som behöver kvälls-, natt- och veckoslutsvård ordnas vården i skiftesvårddaghemmet Rödluvan. Rödluvans daghem är ett tvåspråkigt skiftesvårddaghem, som betjänar familjer, där vårdnadshavarna på grund av sitt arbete behöver kvälls-, natt- och veckoslutsvård.

Om behovet av skiftesvård är litet, ordnas barnets småbarnspedagogik i ett vanligt daghem eller inom familjedagvården och skiftesvård vid behov i ett skiftesvårddaghem.

Båda vårdnadshavarna som bor i samma hushåll ombes att i samband med ansökan uppvisa intyg över skiftarbete eller studier. Förutsättningen för att skiftesvårdplats erhålls är att vårdnadshavaren eller båda vårdnadshavarna som bor i samma hushåll har regelbundet skiftarbete eller kvällsstudier.

Barnets vårdtider ska meddelas till småbarnpedagogikplatsen minst en vecka på förhand. Grund för skiftesvård föreligger inte, om största delen av barnets vårdtider infaller under vanliga öppettider. Då behovet av skiftesvård upphör eller minskar, flyttas barnet till en grupp eller enhet med vanlig öppethållning.

Familjedagvård

Vad är familjedagvård?

Familjedagvårdsgrupperna är smågrupper för barn i olika åldrar. Familjedagvården ordnas i familjedagvårdarens hem eller i familjens hem (trefamiljsdagvård).

Alla familjedagvårdare är Vasa stads arbetstagare, som har yrkesexamen för familjedagvårdare eller annan utbildning inom vård och fostran.

Hur många barn sköter en familjedagvårdare?

När familjedagvården ordnas i vårdarens hem, kan familjedagvårdaren sköta högst fyra barn under skolåldern, vårdarens egna barn medräknade.

Hur ordnas reservvården för barnen som är i familjedagvård?

För alla familjedagvårdsbarn överenskoms en reservvårdplats för den händelse att vårdaren blir sjuk, har semester eller dylikt. Reservvården ordnas i första hand i områdets daghem.

Är vårdavgifterna dyrare eller billigare i familjedagvård än i daghem?

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken bestäms inom familjedagvården enligt samma grunder som i daghemsvården. Klientavgiften bildas enligt timantalen som överenskommits i serviceavtalet.

Vad bjuder familjedagvårdaren på för mat?

I alla familjedaghem följs en gemensam matsedel. Vid uppgörandet av matsedeln används en cirkulerande basmatsedel för sex veckor, i vilken bland annat helger, säsongsvisa råvaror, specialdieter och näringsaspekter beaktas. Vi följer Statens näringsdelegations näringsrekommendationer.

Kan vi bekanta oss med familjedagvårdsplatsen på förhand?

Det är möjligt att bekanta sig med familjedagvårdsplatsen efter att platsen inom småbarnspedagogiken har beviljats. Syftet med introduktionsperioden är att ge barnet en så bra och trygg övergång som möjligt till den nya miljön.

I anslutning till introduktionsperioden tar familjedagvårdaren kontakt med familjen och gör ett introduktionsbesök i barnets hem. Först kan föräldrarna komma och bekanta sig med familjedagvårdsplatsen utan barnet. Därefter bekantar sig föräldrarna med småbarnspedagogikplatsen tillsammans med barnet under 1-2 veckor innan familjedagvården inleds några timmar per gång med beaktande av individuella behov.

Rekommenderad längd på inskolningsperioder:

 • 1-3-åringar: 1-2 veckor
 • 4-6-åringar: 1 vecka
 • barn med annan språklig och kulturell bakgrund: 1-2 veckor

Uppbärs småbarnspedagogikens klientavgift under inskolningsperioden?

Ingen avgift uppbärs, om inskolningen sker tillsammans med föräldern. Inskolningsperioden faktureras i det fall att barnet är i familjedagvård utan föräldern.

Klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Jag har frågor om klientavgiftsbeslutet eller räkningen, vart tar jag kontakt?

Hur bestäms avgifterna inom småbarnspedagogiken?

För småbarnspedagogiken uppbärs en månadsavgift, som bestäms enligt familjens storlek, servicebehovet (timantalet) samt familjens bruttoinkomster.

Familjen ska till småbarnspedagogikens fakturering lämna in en inkomstutredning över sina bruttoinkomster samt bifoga nödvändiga verifikat över alla inkomstuppgifter.

Om familjen godkänner den högsta avgiften, ska ni kryssa för punkten Jag/Vi godkänner den högsta klientavgiften på blanketten. Inkomstutredningsblanketten bör dock också i detta fall inlämnas till faktureringen. Den högsta klientavgiften inom småbarnspedagogiken uppbärs också, om familjen inte lämnar in nödvändiga inkomstuppgifter eller om uppgifterna är bristfälliga. En avgift som fastställts på basis av bristande inkomstuppgifter korrigeras inte retroaktivt.

Vårdnadshavarna får ett skriftligt beslut om småbarnspedagogikens klientavgifter. Avgifterna faktureras i medlet av den månad som följer efter att avgiftsbeslutet gavs.

Vilka inkomster påverkar klientavgiften?

Vid fastställandet av småbarnspedagogikens klientavgift beaktas som familjens (i gemensamt hushåll boende makar eller sambor) inkomster alla beskattningsbara förvärvs- och kapitalinkomster, skattefria inkomster samt kalkylerad skogsinkomst. Semesterpenning (5 %) läggs till bruttolönen.

Även barnets eventuella inkomster beaktas vid fastställandet av klientavgiften. Betalt/erhållet underhållsbidrag eller -stöd påverkar barnets småbarnspedagogikavgift.

En förändring har skett i familjens inkomster, vart ska den meddelas? När träder förändringen i kraft?

Familjen är skyldig att meddela (skriftligt med bilagor), om familjens inkomster ändras väsentligt (över 10 %). Avgiftsbeslutet kan ändras tidigast från början av den månad, då de ändrade inkomstuppgifterna har inkommit till småbarnspedagogikens kundbetjäningsenhet.

Uppgifterna om förändrade inkomster ska inlämnas omedelbart:

 • Vasa stad
 • Småbarnspedagogiken/faktureringen
 • PB 2
 • 65101 Vasa

Besöksadress: Rådhusgatan 29, 65100 Vasa. Kundmottagning endast enligt överenskommelse.

Vilken är skillnaden mellan avgiftsbeslut och faktura?

Avgiftsbeslutet är ett meddelande om beloppet för barnets klientavgift. Avgiftsbeslutet grundar sig på inkomstutredningen. Avgiftsbeslutet överensstämmer med avgiften för en hel månad och det är i kraft tillsvidare. Avgiftsbeslutet kommer hem per post före fakturan. Om familjens storlek, inkomster, överenskommen vårdtid eller lagstiftningen gällande klientavgifter ändras, kommer det ett nytt avgiftsbeslut.

Småbarnspedagogiken sänder en faktura i enlighet med det ikraftvarande avgiftsbeslutet. Faktureringen sker alltid som månadsavgift i efterskott, till exempel fakturan för januari kommer hem i medlet av februari och förfallodagen är i slutet av februari. Fakturan för småbarnspedagogik kan också fås som e-faktura.

Varför är det bra att kontrollera avgiftsbeslutet?

Storleken på barnets månadsavgift beror på familjens storlek, inkomster och överenskommen vårdtid. Om någon av ovan nämnda uppgifter är fel i beslutet, blir det också fel i dagvårdsfakturan. Familjen ska för att felet ska korrigeras ta kontakt med förmannen för barnets småbarnspedagogikplats i fråga om ändringar av familjeuppgifterna eller vårdtiderna och med faktureringens dagvårdssekreterare i fråga om inkomstuppgifterna eller familjeuppgifterna.

Hurudana är klientavgifterna i privata daghem?

I privata daghem, det vill säga servicesedeldaghem, är klientavgifterna de samma som inom den kommunala småbarnspedagogiken.

Jag vill få längre betalningstid för fakturan, vart ska jag ta kontakt?

Om ni vill ha ytterligare betalningstid för fakturan, kan ni förhandla om det med faktureringen.

Om barnet deltar varannan vecka 20 timmar och varannan vecka 35 timmar i småbarnspedagogiken, på vilket sätt påverkar detta klientavgifterna?

I det här fallet görs vårdtidsavtalet enligt mera omfattande småbarnspedagogiktid. Klientavgiften bestäms enligt detta avtal.

Inverkan av frånvaro på avgifterna

Hur påverkar barnets frånvaro klientavgifterna?

Då barnet på grund av sin sjukdom är borta från dagvården minst 11 verksamhetsdagar under en kalendermånad, uppbärs i avgift hälften av månadsavgiften. Då barnet på grund av sin sjukdom är borta en hel kalendermånad, uppbärs ingen avgift.

Om barnet på grund av annan orsak än sjukdom är frånvarande alla verksamhetsdagar under en kalendermånad, uppbärs i avgift hälften av månadsavgiften. Även om barnet är närvarande bara en dag, uppbärs avgift för hela månaden.

Familjerna kan få två avgiftsfria månader, om barnet är frånvarande från småbarnspedagogiken både månaderna juni och juli i sin helhet. Detta ska emellertid överenskommas skriftligt på förhand. Därtill kan ett avtal ingås om frånvaro även för tiden 1-15.8, varvid fakturan gällande augusti månads klientavgift halveras.

När gottgörs frånvaron under barnets sjukdomstid i dagvårdsfakturan?

När barnet är borta på grund av sjukdom från småbarnspedagogiken minst 11 verksamhetsdagar under en kalendermånad, uppbärs i avgift hälften av månadsavgiftens belopp.

Frånvaron under sjukdomstid ska infalla under en kalendermånad, men sjukdomstiden behöver inte vara sammanhängande. Om barnet är sjukt i månadsskiftet och det inte blir en frånvaro på elva verksamhetsdagar under någondera kalendermånaden, faktureras för bägge kalendermånaderna full månadsavgift.

Då barnet på grund av sjukdom är frånvarande alla verksamhetsdagar i en kalendermånad, uppbärs ingen avgift.

Sjukfrånvaro ska meddelas till barnets småbarnspedagogikplats genast när sjukdomen börjat (senast samma dag), så att personalen kan registrera frånvaroorsaken uttryckligen som frånvaro på grund av sjukdom. Frånvaroorsaken kan inte ändras efteråt.

Påverkar sommaren klientavgifterna?

Småbarnspedagogikens klientavgift uppbärs för högst elva kalendermånader under verksamhetsåret (1.8-31.7). Juli är avgiftsfri månad.

Om barnets vårdförhållande har inletts 1.9 eller därefter, är följande års juli månad avgiftsbelagd. Om barnet emellertid är frånvarande alla verksamhetsdagar denna kalendermånad juli, uppbärs i avgift hälften av månadsavgiften. Även om barnet är närvarande bara en dag, uppbärs avgift för hela månaden.

Vad händer om jag inte annullerar en småbarnspedagogikplats som reserverats för semestertiden?

Om barnets vårdnadshavare reserverar en småbarnspedagogikplats för barnet för semestertiden och inte annullerar den på förhand inom utsatt tid, uppbärs för den icke-annullerade småbarnspedagogikplatsen hälften av barnets månadsavgift.

Betalar vi hela månadens avgift, om vården börjar eller slutar mitt under månaden?

Om barnet börjar inom småbarnspedagogiken mitt i en månad eller slutar mitt i en månad, uppbärs månadsavgiften enligt antalaet bokade och förverkigade timmar för den månaden (en del av månadsavgiften).

Hur meddelar vi ändringar som gäller servicebehovet inom småbarnspedagogiken?

Om barnets servicebehov ändras (till exempel antalet timmar som behövs ändras, föräldraledighet börjar), ska ni ta kontakt med förmannen för ert barns småbarnspedagogikplats. Ändringen överenskoms med förmannen för småbarnspedagogikplatsen.

Ändringen ska överenskommas på förhand och ett serviceavtal ingås om saken. Det förändrade servicebehovet bör vara i kraft minst fem månader. Förändringar som gäller klientavgiften (till exempel förändringar i inkomsterna eller familjens storlek) meddelas småbarnspedagogikens fakturering varhaiskasvatus.laskutus@vaasa.fi

Öppen småbarnspedagogik

Verksamheten slutar 31.5.2024!

 

För vem är de öppna tjänsterna inom småbarnspedagogiken avsedda?

Den öppna småbarnspedagogiken erbjuder öppen daghemsverksamhet för alla Vasabarn under skolåldern samt deras föräldrar och vårdare. Man kan delta i verksamheten utan förhandsanmälan tillsammans med barnet och verksamheten är avgiftsfri.

Vid de öppna daghemmen fungerar utöver den övriga verksamheten klubbar, som är avsedda för barn som är bosatta i Vasa och inte är i kommunal dagvård.

 

Förskoleundervisning

Kan jag ansöka om förskolundervisningsplats för mitt barn på något annat ställe än nära mitt hem?

Förskoleundervisningsplatsen anvisas på barnets eget bostadsområde vid ett daghem som tillhandahåller förskoleundervisning. Vid utdelningen av förskoleundervisningsplatser tillämpas den grundläggande utbildningens närskoleprincip.

Om det vid någon förskoleundervisningsenhet finns plats efter det egna områdets sökande, kan man till de lediga platserna också ta sökande från andra bostadsområden. Andrahandsansökningen inom förskoleundervisningen i fråga om de platser som blivit lediga ordnas årligen i maj.

Om familjen vet att den kommer att flytta under förskoleundervisningsåret till ett annat område, lönar det sig att nämna det när anmälan till förskolan görs.