Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Spillvärme värmer närmare 2 000 egnahemshus med hjälp av en enda investering

Publicerad: 29.6.2022

Vasa Elektriska låter i samband med Påttska avloppsreningsverket bygga en anläggning som ska ta vara på spillvärmen ur renat avloppsvatten. Värmen ska användas i fjärrvärmenätet och den kommer att täcka värmebehovet för cirka 2 000 egnahemshus. Med andra ord räcker den till att förse alla egnahemshus i Vasa Elektriskas fjärrvärmenät med värme.

Att använda spillvärme i fjärrvärmenätet är ett bra exempel på cirkulär ekonomi. I den här lösningen utnyttjas värmeenergin från det vatten som kommer från hushållen till reningsverket som värmekälla. Anläggningen ska vara färdig i slutet av 2023 och den stöder både Vasa Elektriskas och Vasa stads målsättningar om att vara koldioxidneutrala inom detta årtionde.

Lösningen har även en balanserande effekt på fjärrvärmens kostnadstryck.

– Med anläggningen kan vi säkerställa att fjärrvärmepriset hålls konkurrenskraftigt. När fjärrvärmen produceras på ett rent sätt påverkas inte prissättningen av till exempel priset på utsläppsrätter, konstaterar Vasa Elektriskas fjärrvärmedirektör Markus Tuomala.

Två värmepumpar kommer att installeras. På ett år tar de till vara 50–60 gigawattimmar värme som används till att värma upp hem och bruksvatten.

Investeringen är Vasa Elektriskas och således påverkar lösningen inte vatten- eller avloppsvattenavgifterna.

– Värmen från renat avloppsvatten leds i havet om den inte tas till vara, berättar Vasa Vattens instrumenttekniker Timo Auranen från Påttska avloppsreningsverket.

– Tack vare den nya värmepumplösningen kan vi utnyttja merparten av värmen från avloppsvattnet i form av fjärrvärme.

”Snabbaste vägen till utsläppsfri värme”

Att göra investeringar direkt i fjärrvärmens produktion är ett effektivt sätt att minska invånarnas koldioxidavtryck. Närmare 2 000 hem övergår på en gång till grön värmeenergi.

– Det är klokare att investera i en effektiv värmepumpanläggning än att låta närmare två tusen egnahemsägare investera i nya värmelösningar för att få tillgång till utsläppsfri värme, konstaterar Tuomala.

– I städer är fjärrvärmen den snabbaste vägen till utsläppsfri värme. Tack vare ett existerande nät kan vi alltid effektivt ta ibruk den bästa möjliga teknologin, utan att enskilda fastigheter behöver göra egna investeringar på basen av framtida behov.

Den kommande lösningen är också viktig med tanke på Vasas energisjälvförsörjning.

– Den nuvarande värmepumpen vid Påttska reningsverket har dimensionerats enligt reningsverkets eget behov. Vi hoppas att pumpen ska kunna användas annanstans när den nya anläggningen tagits i bruk. Intresserade kan vara i kontakt med Vasa Vatten, tipsar Auranen.

Om projektet

  • Vad: Tillvaratagande av spillvärme från renat avloppsvatten
  • Kostnad: cirka 11 miljoner euro
  • Stöd: Investeringsstöd på 1,9 miljoner euro av arbets- och näringsministeriet
  • Energimängd: 50–60 gigawattimmar (GWh) värme/år
  • Planerad ibruktagning: år 2024

Påttska avloppsreningsverket renar allt avloppsvatten från Vasa samt delar av avlopssvattnen från Korsholm och Malax.