Förbigå menyn
Röda midsommarrosor

Sysselsättningsservice

Syftet är att erbjuda sysselsättning med lönesubvention för långtidsarbetslösa i Vasa, sysselsätta partiellt arbetsföra, ge ungdomar inklusive ungdomar med specialbehov sommarjobb, erbjuda civiltjänstpliktiga Vasabor civiltjänstgöringsplatser samt stöda sysselsättningsfrämjande projekt.

Lönesubventionerat arbete

Vasa stad sysselsätter årligen med lönesubvention ca 200 personer inom olika resultatområden

Sysselsättande med lönesubvention sker med sysselsättningsmedel och riktas i huvudsak till arbetslösa Vasabor med arbetsmarknadsstöd i över 300 dagar och rätt till lönesubvention. Lönesubventionsperioden är vanligtvis 8 mån. (35 veckor) och arbetstiden 85 %. Sysselsättningsåtgärder riktas också på personer som omfattas av sysselsättningsskyldigheten och som på grund av sin ålder behöver ett heltidsarbete under 6 månader.

Hur kan man få lönesubventionerat arbete?

Kontrollera först vid TE-byrån om du är berättigad till lönesubvention.

Staden meddelar även om lediga platser med lönesubvention till Österbottens arbets- och näringsbyrå, där man kan fråga om platser med lönesubvention hos staden.

 

Behovsprövad sysselsättning/uppfyllande av arbetsvillkoret

Vasa stads behovsprövade sysselsättning täcker de långtidsarbetslösa som erhåller arbetsmarknadsstöd och som behöver t.ex. uppfyllande av arbetsvillkor.

Sysselsättningsservicen stöder långtidsarbetslösas uppfyllande av arbetsvillkoren med 1-2 månaders sysselsättningsperioder inom olika enheter hos Vasa stad.

Om du får arbetsmarknadsstöd och det saknas en eller två månader för att ditt arbetsvillkor ska uppfyllas, så tveka inte att fråga efter ytterligare information.

Tillägsinformation

tyollistamispalvelut@vaasa.fi

 

Arbetsprövning

Arbetsprövningsplatser för arbetslösa arbetssökanden

Staden erbjuder mångsidiga arbetsprövingsplatser i sina olika enheter. Syftet med arbetsprövning  är att klarlägga yrkesvals- och karriärsalternativen eller stöda en tillbakagång till arbetsmarknaden. Under arbetsprövningen kan du bekanta dig med olika sektorer i praktiken och reda ut om du är intresserad av respektive område eller yrke eller hurdant kunnande du behöver för att bli sysselsatt.

Hur kommer man till arbetsprövning?

Kontrollera först vid TE-tjänster om du är berättigad till arbetsprövning.

Om du är intresserad av arbetsprövning hos Vasa stad, kan du kontakta respektive enhet direkt.

Staden meddelar även om lediga arbetsprövningsplatser till Österbottens arbets- och näringsbyrå, där man kan fråga om stadens arbetsprövningsplatser.

Längd

Arbetsprövningens längd anpassas till din situation och syftet med arbetsprövningen.

• högst 12 mån, av vilka högst 6 mån. i samma uppgift
• arbetsprövningen räcker vanligtvis 1 – 6 månader
• 1-5 dagar/vecka, 4-8 timmar/dag

Utkomst

För arbetsprövning betalas ingen lön, men du har under arbetsprövningen rätt till arbetslöshetsförmån och kostnadsersättning 9 €/arbetsprövningsdag. Innan arbetsprövningen inleds ingås ett arbetsprövningsavtal med TE-tjänster. Den som deltar i arbetsprövning kan avbryta avtalet om han/hon får arbete  eller en studieplats.

Tillägsinformation

TE-tjänster

eller

tyollistamispalvelut@vaasa.fi

Stött sysselsättningsservice, Hjälpare-verksamheten

Helppari–Hjälpare-verksamheten kan man delta genom arbetsprövning eller lönesubventionerat arbete. Dessutom möjlighet att genomföra en lärlingsutbildning. I verksamheten tas också arbetspraktikanter från olika läroinrättningar med och ordnas perioder då det går att bekanta sig med arbetet.

Hjälparna är verksamma vid seniorhuset Berghemmet, där de gör assisterande vårdarbete bland de äldre. Till uppgifterna hör bland annat att följa de boende till matsalen, servering och hemvårdsuppgifter.

I Hjälpare-verksamheten har klienten möjlighet att avancera via arbetsprövning till en lönesubventionerad arbetsperiod i assistentverksamheten inom äldreomsorgen. Hjälp och råd får man också när det gäller att inleda studier.

Ytterligare information: serviceplanerare Marika Porentola, tfn 040 128 3790

Assistent inom äldreomsorgen

För vem är servicen avsedd?

Att arbeta som assistent inom äldreomsorgen är möjligt för dig, som länge har varit arbetslös och har rätt till lönesubvention för att arbeta för en kommun. Du kan också komma och komplettera arbetsvillkoret utan rätt till lönesubvention eller om du har lönesubvention på grund av partiell arbetsförmåga.

Med personalen på arbets- och näringsbyrån kan du ta reda på om du har rätt till lönesubvention.

Du behöver inte ha utbildning eller erfarenhet inom branschen. Vi introducerar bra till arbetet och vid knepiga situationer finns det alltid stöd till hands.

Vad består arbetet av?

Servicen med assistenter inom äldreomsorgen erbjuds klienter inom hem- och närståendevården i Vasa och Lillkyro. Varje assistent har sina egna klienter som de träffar varje vecka.

Vad assistentbesöket innefattar planeras enligt klientens önskemål. Ni kan till exempel vistas ute tillsammans eller gå till butiken eller apoteket. Ni kan diskutera, läsa tidningar, lösa korsord eller till exempel spela kortspel. Till assistentens uppgifter hör också att leda hemmagympa enligt en fysioterapeuts instruktioner. Ibland hjälper assistenten klienten med små hushållssysslor och ätande.

Assistenterna gör också tillfälliga besök vid behov, om klienten behöver en följeslagare till exempel till läkare, sjukhus, röntgen eller laboratorium.

Arbetet är väldigt givande och dagarna mångsidiga och varierande. Avsikten är att erbjuda både assistenten och klienten inom äldreomsorgen något meningsfullt att göra.

Hurdana är arbetstiderna?

Arbetstiden är 85 % av den normala arbetstiden inom branschen, dvs. 32,5 timmar per vecka. Det är fråga om vardagsarbete, i huvudsak kl. 9–16. Anställningsförhållandet räcker 6–8 månader.

Hur kan man bli assistent?

Ta kontakt och fråga mer:
Maarit Raukko: tfn +358 40 673 1550 / maarit.raukko@vaasa.fi
Kom till oss och gör ett betydelsefullt arbete!

Mera om lönestöd på te-tjänster webbsidor

Sommarjobbssedel

Med sommarjobbssedeln kan man få en sommararbetsplats eller erbjuda arbete åt en ung person som söker ett sommarjobb. Sommarjobbsedeln beviljas också ett företag, en förening eller ett andelslag som sysselsätter mindre än 50 personer.

En ung person som söker ett sommarjobb kan själv ta kontakt med arbetsgivaren och fråga om en sommararbetsplats och efter det kan arbetsgivaren ansöka om en sommarjobbssedel för att anställa den unga.

Eller så kan arbetsgivaren först ansöka om en sommarjobbssedel och med hjälp av den själv söka en arbetstagare.

Vasa stad beviljar sommarjobbssedeln och ansökan görs via stadens elektroniska tjänster.

Den person som anställs med en sommarjobbssedel ska vara Vasabo (mantalsskriven i Vasa), men det företag som anställer behöver inte vara registrerat i Vasa.

Företräde som mottagare av sommarjobbssedeln är de arbetsgivare som ansöker om sedeln för första gången, men en arbetsgivare som tidigare har erhållit sedeln kan också ansöka om den på nytt.

Sommarjobbssedeln beviljas om

 • arbetsgivaren inte erhåller annat stöd för sysselsättningen av den unga
 • arbetsgivaren under de föregående nio månaderna inte har haft permitteringar eller uppsägningar
 • anställningsförhållandet pågår minst 2 veckor/60 timmar
 • anställningsförhållandet infaller under tiden 1.5-30.9.
 • den person som anställs är i åldern 15-29 år, eller är nu 14 år men fyller 15 år under innevarande år
 • bruttolönen är minst en minimilön för heltidsarbete i enlighet med kollektivavtalet
 • ett skriftligt arbetsavtal uppgörs om anställningsförhållandet
 • arbetsgivaren har utsett en ansvarsperson som tar hand om frågor i anslutning till arbetsintroducering och tillsyn.

Sommarjobbssedeln kan beviljas ett företag om företaget med anledning av en undantagssituation har varit tvungen att göra permitteringar.

Stödet som betalas åt arbetsgivaren med sommarjobbssedeln är 40 % av bruttolönen, högst 500 euro. Den betalas åt arbetsgivaren i efterskott mot verifikat.

Arbetsgivaren ska ge person som avlönats med sommarjobbssedel ett löneverifikat.

Ansökningstiden är 1.4.–15.5.2024.

Sommarjobbet ska infalla under tiden 1.5-30.9.2024.

Ansökan görs i stadens elektroniska tjänster på adressen https://asiointi.vaasa.fi.

Arbetsgivaren loggar in i stadens elektroniska tjänster med sina bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Efter att anställningsförhållandet har upphört ska de verifikat som behövs för betalningen skickas till stadens elektroniska tjänster

 • ett arbetsavtal som båda parter har undertecknat
 • ett verifikat av vilket framgår bruttolönen och utförda arbetstimmar samt
 • ett verifikat på lönebetalningen till arbetstagaren.

Ytterligare information:

Sommarjobbssedel 2024

tyollistamispalvelut@vaasa.fi

Ytterligare information finns i stadens elektroniska tjänster.

Vasatillägg för sysselsättande

Vasatillägget för sysselsättande är ett ekonomiskt understöd som staden beviljar arbetsgivare som anställer en arbetslös Vasabo. Arbetsgivaren kan vara en förening eller ett företag som bedriver näringsverksamhet.

Ett villkor för beviljande är att den person som ska anställas har varit arbetslös arbetssökande vid TE-byrån utan avbrott i 12 månader eller längre innan anställningsförhållandet inleds. Stöd söks innan anställningsförhållandet inleds.

Vasatillägget för sysselsättande på 350 euro i månaden betalas under högst åtta (8) månader (totalt 2 800 euro).

Vasatillägget för sysselsättande är ett prövningsbaserat understöd som beviljas inom ramen för anslagen. Understöd kan beviljas för en tillsvidareanställning, en visstidsanställning eller en läroavtalsbaserad anställning under högst åtta månader.

Företaget/föreningen kan även få den lönesubvention som arbets- och näringstjänsterna beviljar arbetssökande. Detta understöd ska företaget söka direkt i arbets- och näringstjänsternas e-tjänster.

Ansökan görs i stadens elektroniska tjänster på adressen https://asiointi.vaasa.fi.

Arbetsgivaren loggar in i stadens elektroniska tjänster med sina bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Efter att anställningsförhållandet har upphört ska de verifikat som behövs för betalningen skickas till stadens elektroniska tjänster

 • ett arbetsavtal som båda parter har undertecknat
 • ett verifikat av vilket framgår bruttolönen och utförda arbetstimmar samt
 • ett verifikat på lönebetalningen till arbetstagaren.

Ytterligare information:

tyollistamispalvelut@vaasa.fi

Ytterligare information finns i stadens elektroniska tjänster.

Tjänster för företagare

 • TEO- projektet är et tre årigt projekt som finansieras av Europeiska socialfonden (1.5.2020. – 30.4.2023). Projektet hör till Finlands strukturfonders program Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 . Detta projekt genomförs tillsammans med Röda Korsets Loppis och EduVamia.

 • Welcome Steps är ett projekt för utvecklande av handlednings- och rådgivningstjänsterna för invandrare. Utvecklingsprojektet finansieras av Arbets- och näringsministeriet och Vasa stads sysselsättningsservice. Welcome Steps kommer att genomföras mellan 1.9.2023–31.8.2024. Målgruppen är alla invandrare, oberoende av orsak till flytten eller ställning på arbetsmarknaden med beaktande av likabehandlings- och jämställdhetsperspektivet.

 • Företaget kan ansöka ekonomiskt stöd, form av sommarjobbsedel vid anställning ung person 14-29 år. Ansökningstiden för en sommarjobbssedel infaller på våren.

 • Vasatillägget för sysselsättande kan sökas då ett företag eller en förening anställer en person som har varit arbetslös arbetssökande i 12 månader utan avbrott. Stöd kan betalas under 8 månader.

Kontaktuppgifter

Kontaktinformation vid frågor

Sysselsättningsservicen

Työllistämisen tiimin yhteinen sähköpostiosoite on

Besöksadress

Handikappingång

Ingång 33 B  finns andra sidan gården och är avsett till funktionshindrade . Ingången ligger bakom byggnaden, infart från Kaserngatan.