Förbigå menyn
En man och två kvinnor poserar

Vasa stads lediga arbetsplatser

Hitta din plats där du kan lysa! Hos oss får du göra ett arbete som garanterat är betydelsefullt: du är med och gör Vasa stad till en plats där världens lyckligaste invånare bor.

Det som erbjuds är arbetsuppgifter mångsidigt inom olika branscher allt från lärare till projektingenjör och från sekreterare till scenograf. Bekanta dig med våra lediga arbetsplatser här och sök arbete som medverkar till en lycklig vardag! 

Möjlighet att lysa

De teman som är viktiga för vår arbetsgemenskap kommer fram i våra gemensamma värdelöften: vi blir glada när våra arbetskamrater lyckas och vi låter alla lysa. Titta på videorna, där våra arbetskamrater Henna, Jussi och Mia berättar om sin arbetsplats.

Vi siktar på en utmärkt medarbetarupplevelse, så bra att man inte vill byta arbetsplats.

Tio skäl att söka jobb hos Vasa stad

1. Vi värdesätter likabehandling och mångfald i vår arbetsgemenskap och vi uppmuntrar personer med olika bakgrund att söka jobb hos oss. Därför gynnar vi anonym rekrytering.

2. Du blir en del av en arbetsgemenskap och stad, där du kan skapa ett sådant liv som du önskar. Här kan du förverkliga dig själv på ett, två eller flera språk.

3. Du får en omfattande introduktion till ditt arbete. Du kan välja mångsidigt bland utbildningar och coachningsprogram med hög kvalitet samt har möjlighet till arbetsrotation för att utveckla din kompetens.

4. Som anställningsförmån får du tjänstecykelförmånen samt ePassis kultur-, motions- och välmåendeförmåner.

5. Du ökar din motionsglädje med avgiftsfria gympagrupper och konditionskampanjer och du får rabatt på inträdesavgifterna till olika gym och till simhallen.

6. Nappa åt dig kulturupplevelser till ett förmånligt pris på teaterföreställningar, konserter, museer och olika evenemang.

7. Du får omfattande företagshälsoservice på TT-Botnia, där det satsas i synnerhet på uppföljning och främjande av de anställdas välmående.

8. Du hittar balansen mellan arbete och fritid, så att livet också består av annat än arbete. Vi strävar efter att hålla arbetstiderna regelbundna och inom ett flertal sektorer finns det möjlighet till flexibla arrangemang samt till hybridarbete.

9. Du får göra intressanta arbetsuppgifter på en utsiktsplats i ett arbete som garanterat är betydelsefullt: du är med och gör Vasa till en stad där det är bra för människor att leva, arbeta, studera och turista.

10. Du är en del av en arbetsgemenskap, där du får lysa varje dag! Vi blir glada när våra arbetskamrater lyckas och vi låter alla lysa.

Vi är en ansvarstagande arbetsgivare, som i sin verksamhet beaktar samhället och miljön. Vi vill också vara en trygg och bra arbetsplats för alla oavsett utgångspunkter

Så här söker du arbete hos oss

Alla lediga arbeten inom Vasa stad finns i Kuntarekry. Ansökningar till ordinarie uppgifter och visstidsuppgifter samt vikariat görs också i Kuntarekry.

I Vasa stad arbetar 3500 anställda.

Så här rekryterade vi år 2021:

  • 792 jobb
  • 462 ordinarie, 329 för viss tid
  • 6108 sökande (av vilka 70 % var kvinnor och 30 % män)
  • 227 tjänster,565 anställningsförhållanden
  • Fördelning enligt modersmål: Finska 64 %, svenska 29 %, annat 7 %
  • 215 olika yrkesbeteckningar
  • 16 rekryteringar med anonym ansökan

Lönesubventionerat arbete och arbetsprövning

Till lönesubventionerat arbete och arbetsprövning ansöks via stadens egna kanaler. Du kan läsa mera om dessa under avsnittet Sysselsättningsservice.

Anonym rekrytering

Vi strävar efter att öka mångformigheten bland personalen genom att fästa större uppmärksamhet vid rekrytering och sysselsättning av personer med olika bakgrund och olika livssituationer. Vi gynnar anonym rekrytering.

Våra dörrar är öppna för personer med olika bakgrund – vi tror att mångformighet är en rikedom, vilket även beaktas då arbetsmetoder och tjänster utvecklas.

Anonym rekrytering innebär att sökandenas personuppgifter inte syns i ansökningarna när förmannen går igenom potentiella kandidater för intervjun. Den information som finns till påseende, t.ex. arbetserfarenheten, uppmuntrar till att fästa uppmärksamhet vid det kunnande som krävs för uppgiften och är väsentligt med tanke på stadens strategi. Anonymiteten minskar bland annat köns- och åldersdiskriminering.

Rekryteringsservice

Vasa stads rekryteringsservice stöder arbetssökande och stadens olika serviceområden i frågor som gäller rekryteringen. Om du har något att fråga om stadens rekrytering kan du kontakta vår rekryteringsenhet rekrytointi@vasa.fi

Civiltjänst

Vasa stad erbjuder civiltjänstgöringsplatser vid olika enheter alltefter enheternas arbetskraftsbehov. Civiltjänstfrågor samordnas av sysselsättningsservicen, som vid behov kan kontaktas till exempel per e-post för ytterligare information: siviilipalvelus@vaasa.fi

Tjänstgöringstiden är ungefär ett år. I denna tid ingår permissioner, lediga dagar och en utbildningsperiod på 28 dagar. Arbetstjänsten kan börja först efter utbildningsperioden. Utbildningsperioderna finns listade på webbplatsen siviilipalvelus.fi/sv. Chefen kan tillsammans med den blivande civiltjänstgöraren välja den utbildningsperiod som passar dem bäst.

Obs! Den som ansöker om civiltjänst ska själv söka sig till en utbildningsperiod.

Sociala medier

Oletko valmis ottamaan haasteen vastaan? 🧐 Haemme palvelusuunnittelijaa suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen hallintoon ajalle 26.8.2024-31.8.2025. Vaasan kaupungilla on 14 suomenkielistä ja viisi ruotsinkielistä perusopetuksen koulua. Haettava palvelusuunnittelija työskentelee sekä suomen- että ruotsinkielisen perusopetuksen hallinnossa. ✅ Palvelusuunnittelija vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan prosesseista ja toiminnasta, joihin kuuluvat mm. valtionavustuksen haku, seuranta, raportointi ja kohdentaminen sekä tilastointi. ✅ Lisäksi tehtävään kuuluu maksuvapautuspäätösten hyväksyminen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan laskujen maksu. Palvelusuunnittelija tekee yhteistyötä eri palveluntuottajien kanssa. ✅ Palvelusuunnittelijan tehtävään kuuluu myös koulunkäynninohjaajien työsopimusasiat yhdessä hr-tuen kanssa. Lisäksi koulujen kerhotoiminnan koordinointi yhdessä hallinnon esihenkilöiden kanssa. Tarjoamme vaihtelevan ja mielenkiintoisen työtehtävän sekä mahdollisuuden kehittää palvelualuetta. 🍓 Haethan työkaveriksemme viimeistään 31.7. ⏰ https://bit.ly/45s2zBr #Vaasa #OnnellisenArjenTekijät #MaailmanOnnellisinKaupunki Är du beredd att ta emot en utmaning? 🧐 Vi söker en serviceplanerare till förvaltningen av den finska och svenska grundläggande utbildningen för tiden 26.8.2024-31.8.2025. Vasa stad har 14 finska och fem svenska skolor inom den grundläggande utbildningen. Den serviceplanerare som söks arbetar både i den finsk- och svenskspråkiga förvaltningen inom den grundläggande utbildningen. ✅ Serviceplaneraren ansvarar för morgon- och eftermiddagsverksamhetens processer och verksamhet, som omfattar bland annat ansökning om statsunderstöd samt uppföljning, rapportering, allokering och statistikföring av det. ✅ Därutöver omfattar uppgiften godkännande av beslut om avgiftsbefrielse samt betalning av morgon- och eftermiddagsverksamhetens fakturor. Serviceplaneraren samarbetar med olika serviceproducenter. ✅ Därutöver har serviceplaneraren till uppgift att ha hand om skolgångsbiträdenas arbetsavtalsfrågor i samarbete med HR-stödet och samordna skolornas klubbverksamhet tillsammans med cheferna inom förvaltningen. Vi erbjuder en intressant och mångsidig uppgift med möjlighet att utveckla serviceområdet. 🍓 Ansök om att bli vår arbetskamrat senast 31.7. ⏰ https://bit.ly/4cvAiw9 #Vasa #ArbeteFörEnLyckligVardag #VärldensLyckligasteStad
19.06.2024 - 11:00

RekryVaasa

Tule mukaan osaavien ammattilaisten joukkoon! 👋 Haemme informaatikkoa vakituiseen työsuhteeseen. 📚 Informaatikon päätehtävä on aikuisasiakkaille suunnattujen palveluiden tiimin vetovastuu, koordinointi ja toiminnan suunnittelu. Informaatikko suunnittelee myös toimintaa joka liittyy yleisen kirjaston demokratiaa, aktiivista kansalaisuutta ja osallistavuutta edistävään tehtävään. 📚 Tehtävään kuuluu myös päävastuu Celia-palveluista, asiakaspalvelu, keskitetyn valinnan mukainen aineistonvalinta, luonnontieteet ja tekniikka-alueen kokoelmatyö. Oman aihepiirin sekä aikuisten tiimin suunnittelemien tapahtumien järjestäminen, omaan aineistovastuualueeseen liittyvien verkkosisältöjen tuottaminen. Informaatikko on valinta-, kokoelma- ja verkkosisältötiimin jäsen, ja hänellä voi olla kotipalveluasiakkaita. Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työskentely-ympäristön kulttuuri- ja kirjastopalveluissa. Työyhteisömme on moniammatillinen yhdistelmä kirjasto- ja kulttuurialan ammattilaisia. 🍓 ‼️ Tämä rekrytointi toteutetaan anonyymina rekrytointina. Se tarkoittaa, että hakemuksista poistetaan hakijan nimi, ikä, äidinkieli ja sukupuoli. Yhdenvertaisuuden edistämiseksi Vaasan kaupunki suosii anonyymia rekrytointia. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen. ‼️ Haluatko olla osa tarinaa tiimissämme? Hae mukaan viimeistään 19.7. ⏰ https://bit.ly/3VUp4Mh #Vaasa #OnnellisenArjenTekijät #MaailmanOnnellisinKaupunki Kom med i de kompetenta yrkesmänniskornas gäng! 👋 Vi söker en informatiker till ett ordinarie anställningsförhållande. 📚 Informatikerns huvudsakliga uppgift är ledningsansvar, koordinering och planering av verksamheten i teamet för tjänster inriktade på vuxenkunder. Informatikern planerar också verksamhet som ansluter sig till det allmänna bibliotekets uppgift att främja demokrati, aktivt medborgarskap och deltagande. 📚 Till uppgiften hör också huvudansvaret för Celia-tjänsten, kundservice, val av material enligt ett centraliserat urval, samlingsarbete för naturvetenskap- och teknikområdet. Ordnande av evenemang för det egna ämnesområdet och evenemang som planerats av vuxenteamet, producerande av nätinnehåll i anslutning till det egna materialansvarsområdet. Informatikern är medlem av urvals-, samlings- och nätinnehållsteamet och kan ha kunder inom hemservicen. Vi erbjuder en intressant och mångsidig arbetsmiljö inom kultur- och bibliotekstjänster. Vår arbetsgemenskap är en sektorsövergripande kombination av professionella inom biblioteks- och kultursektorn. 🍓 ‼️ Denna rekrytering görs anonymt. Det innebär att från ansökan avlägsnas sökandens namn, ålder, modersmål och kön. För att främja lika behandling gynnar Vasa stad anonym rekrytering. Målet med anonym rekrytering är att rikta uppmärksamheten på den sökandes yrkeskunnande samt arbetserfarenhet. ‼️ Vill du vara en del av berättelsen i vårt team? Ansök senast 19.7. ⏰ https://bit.ly/3XqEE3b #Vasa #ArbeteFörEnLyckligVardag #VärldensLyckligasteStad
17.06.2024 - 11:00

RekryVaasa

Oletko etsimämme timanttinen lisäys tiimiimme? 🧐 Haemme nuoriso-ohjaajaa. 🍀 Nuoriso-ohjaajan tehtävät sijoittuvat ensisijaisesti Huutoniemen alueelle Kohtaamispaikka Huudille. Lisäksi nuoriso-ohjaaja tulee työskentelemään joustavassa perusopetuksessa. 🍀 Tehtävänä on vaasalaisten nuorten kasvatuksellinen ohjaus ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen nuorisopalveluiden eri toimintaympäristöissä. Työ sisältää suunnittelua, organisointia ja yhteistyötä nuorisopalveluiden sisällä sekä tarvittaessa eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä osana Vaasan kaupungin nuorisopalveluiden ammattitaitoista ja innostunutta tiimiä, jonka keskiössä on nuorten kasvun tukeminen. Vaasan kaupunki tarjoaa henkilöstölleen hyvät kehittymismahdollisuudet sekä työsuhde-edut. 💎 Kiinnostuitko? Hae tehtävää oheisen linkin kautta 2.8. mennessä. ⏰ https://bit.ly/3x74IFX #Vaasa #OnnellisenArjenTekijät #MaailmanOnnellisinKaupunki Är du den nya pärla vi söker till vårt team? 🧐 Vi söker en ungdomsledare. 🍀 Ungdomsledarens uppgifter är i huvudsak förlagda till Roparnäsområdet till Träffpunkt Huudi. Dessutom kommer ungdomsledaren att arbeta inom den flexibla grundläggande utbildningen. 🍀 Uppgiften är att pedagogiskt handleda unga Vasabor och stärka unga socialt i ungdomsservicens olika verksamhetsmiljöer. I arbetet ingår planering, organisering och samarbete inom ungdomsservicen samt vid behov tillsammans med olika samarbetspartner. Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i ett yrkeskunnigt och entusiastiskt team i Vasa stads ungdomsservice, där fokus ligger på att stöda de ungas uppväxt. Vasa stad erbjuder sina anställda bra utvecklingsmöjligheter och anställningsförmåner. 💎 Blev du intresserad? Sök uppgiften via bifogade länk senast 2.8. ⏰ https://bit.ly/3z0YU1f #Vasa #ArbeteFörEnLyckligVardag #VärldensLyckligasteStad
14.06.2024 - 07:00

RekryVaasa

Ota seuraava askel urallasi ja hae meille töihin! 👋 Talotoimi etsii LVI-asiantuntijaa, jolla on mahdollisesti myös kokemusta tai kiinnostusta kehittää rakennuksiin energiatehokkaita ratkaisuja. Tehtävänkuvaus: 📌 Toimit suunnittelunohjauksessa ja toteutuksen valvojana talonrakennushankkeissa. 📌 Osallistut korjausohjelmien laadintaan tuomalla korjausehdotuksia LVI-töihin liittyvistä asioista. 📌 Toimit hankevastaavana LVI-töihin liittyvissä projekteissa. 📌 Toimit asiantuntijana LVI-järjestelmiin sekä ilmanvaihtoon liittyvissä asioissa. 📌 Etsit ja suosittelet energiatehokkaita ratkaisuja hankkeisiin. Tässä roolissa pääset vaikuttamaan kaupungin talonrakennushankkeisiin varmistamalla niiden sujuvan toteutuksen sekä antamaan panoksesi kiinteistöjen laadukkaaseen ylläpitoon. 🎯 Tarjoamme: 💎 Innovatiivisen ja yhteistyöhön kannustavan työympäristön. 💎Hyvät henkilöstöedut. 💎 Jatkuvaa ammatillista kehittymistä ja koulutusmahdollisuuksia. Jos tehtävänkuvaus kuulostaa sinulle sopivalta, niin jätäthän hakemuksesi viimeistään 12.8. https://bit.ly/4bSsJPT ⏰ #Vaasa #OnnellisenArjenTekijät #MaailmanOnnellisinKaupunki Ta nästa steg på din karriär och sök jobb hos oss! 👋 Hussektorn söker en VVS-sakkunnig som eventuellt också har erfarenhet av eller intresse för att utveckla energieffektiva lösningar för byggnader. Uppgiftsbeskrivning: 📌 Du verkar inom planeringsstyrningen och som övervakare av genomförandet i husbyggnadsprojekt. 📌 Du är med och utarbetar reparationsprogram genom att ge reparationsförslag i frågor som anknyter till VVS-arbeten. 📌 Du är projektansvarig i projekt som anknyter till VVS-arbeten. 📌 Du är sakkunnig i frågor som anknyter till VVS-system och ventilation. 📌 Du letar reda på och rekommenderar energieffektiva lösningar i projekten. I denna roll får du påverka stadens husbyggnadsprojekt genom att säkerställa att de genomförs smidigt samt göra en insats för att underhållet av fastigheterna ska hålla hög kvalitet. 🎯 Vi erbjuder: 💎 En innovativ arbetsmiljö som sporrar till samarbete. 💎 Bra personalförmåner. 💎 Fortgående yrkesmässigt utvecklande och möjligheter till utbildning. Om uppgiftsbeskrivningen låter lämplig, lämna in din ansökan senast 12.8. https://bit.ly/3VmnPDZ ⏰ #Vasa #ArbeteFörEnLyckligVardag #VärldensLyckligasteStad
11.06.2024 - 11:00

RekryVaasa