Förbigå menyn
Mittaussuunnitelyryhmä

Planering av gator och kommunalteknik

Kommunteknikens planeringsenhet planerar, bygger och underhåller trafikleder, grönområden, allmänna områden, båthamnar och mark- och vattenkonstruktioner samt anordningar i anslutning till dem.

Gatuplaner – så här påverkar du

Kommunteknikens planeringsenhet ansvarar för planeringen av trafik, gator och andra allmänna områden. Innan gatuplanerna godkänns är de offentligt framlagda i 14 dagar på anslagstavlan i tredje våningen i tekniska verket (Kyrkoesplanaden 26 A), på samservicepunkten i Lillkyro (Lillkyrovägen 11) och på stadens webbplats.

Under den tid planerna är framlagda kan skriftlig anmärkning lämnas in till centralregistraturen per e-post eller genom ett besök på platsen.

PB 3, 65101 VASA
Besöksadress: Vasaesplanaden 10
E-post: registraturen(at)vasa.fi

Framlagda planer

PÅVERKA

Kommuntekniks planer: Planer är framlagda under tiden 20.43.5.2022

Sandviken: Sanmarksgatan

2151a_Gatuplan Sanmarksgatan

a-2151_2b_Sanmarksgatans längdprofil

Förfrågningar besvaras av Tiina Kristola tfn 040 191 2372, tiina.kristola@vasa.fi

Gamla Vasa: Trafikarrangemangen och funktionerna vid Variskan koulu och skolans bollplan

j-224,En rink, en pulkabacke och en parkeringsplats vid Variskan koulu

Förfrågningar besvaras av Kari Paunonen 040 565 2522, kari.paunonen@vaasa.fi

Du kan lämna in din åsikt senast 3.5. före kl 16.oo på adressen Vasa stad,registraturen,Pb 3,65101 VASA, registraturen@vasa.fi

Markanvändnings- och byggförordningen 43§.

 

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Tekniska verket