Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Mittaussuunnitelyryhmä

Planering av gator och kommunalteknik

Kommunteknikens planeringsenhet planerar, bygger och underhåller trafikleder, grönområden, allmänna områden, båthamnar och mark- och vattenkonstruktioner samt anordningar i anslutning till dem.

Gatuplaner – så här påverkar du

Kommunteknikens planeringsenhet ansvarar för planeringen av trafik, gator och andra allmänna områden. Innan gatuplanerna godkänns är de offentligt framlagda i två veckor på anslagstavlan i första våningen i tekniska verket (Kyrkoesplanaden 26 A), på samservicepunkten i Lillkyro (Lillkyrovägen 11) och på stadens webbplats.

Under den tid planerna är framlagda kan skriftlig anmärkning lämnas in till centralregistraturen per e-post eller genom ett besök på platsen.

PB 3, 65101 VASA
Besöksadress: Rådhusgatan 33 A
E-post: registraturen(at)vasa.fi

Framlagda planer

Följande planer är offentligt framlagda under tiden 7.4-20.4.2020 (planerna är i pdf-format)

PÅVERKA

Brandgata saneras och samtidigt byggs dagvattenavlopp.

Vöråstan: Brandgatan på avsnittet Berggatan-Verkstadsgatan. Förfrågningar besvaras av Juho Kriikkula tfn 040-844 1630.

Fler avvikningsfiler vid Karlebyvägen.

Hemstrand: Karlebyvägen på avsnittet Mejerigatan och väg M2 som leder till Verkstadsgatan. Förfrågningar besvaras av Pertti Hällilä tfn 040-581 3150.

 

Du kan lämna in din åsikt senast 20.4.20202 före kl. 16 på adressen registraturen@vasa.fi.

Markanvändnings- och byggförordningen 43§.

Eventuella anmärkningar ska riktas till tekniska nämnden och inom den tid planen är offentligt framlagd tillställas centralregistraturen, Vasa stad, Rådhusgatan 33 A, PB 3, 65101 VASA, registraturen@vasa.fi.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Tekniska verket