Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Avfallshantering, vatten och el

  • Vasa stad ordnar dagvattenhanteringen på detaljplaneområde. Dagvattnet utgörs av regn- eller smältvatten som ansamlas på markytan, byggnadstak eller andra ytor samt dräneringsvatten. Till skötseln av dagvattnet hör också att förebygga översvämningsskador och bekämpa översvämning.