Förbigå menyn
Avfallskärl

Avfallshantering, vatten och el

  • Vasa stad ordnar dagvattenhanteringen på detaljplanerade områden. Dagvattnet utgörs av regn- eller smältvatten som ansamlas på markytan, byggnadstak eller andra ytor samt dräneringsvatten. Till skötseln av dagvattnet hör också att förebygga översvämningsskador och bekämpa översvämning.

  • Kommunens vattentjänster säkrar invånarnas tillgång till hushållsvatten av god kvalitet och ett ordentligt avloppssystem samt behandlingen av avloppsvattnet. Vasa Vatten ansvarar för vattentjänsterna i Vasa.