Förbigå menyn
Unescos världsarv
Flygbild med bro

Unescos världsarvsområde
Välkommen till Kvarkens skärgård

Ett värdefullt naturarv

Den unika skärgården i Kvarken är Finlands enda naturobjekt på Unescos världsarvslista. Tillsammans med Höga Kusten utgör den grunda Kvarkens skärgård den bästa platsen i världen att uppleva och förstå landhöjningen som uppstått efter den senaste istiden.

Upplev Kvarken

I Kvarkens skärgård får du uppleva den friska skärgårdsnaturen, atmosfären i de idylliska byarna och det storslagna landhöjningslandskapet.

Hitta din egna upplevelse

Porten till Kvarkens världsarv

Världsarvsporten, som ligger invid Finlands längsta bro - Replotbron - är en utmärkt startpunkt för ditt besök! Vid Porten kan du bekanta dig med världsarvet och få tips på olika besöksmål i Kvarkens skärgård. Välkommen!

Besök Världsarvsporten
En liten trälåda med ett hänglås ovanpå.

Kvarkens Sjöodjur – ett rymningspel

Sjöodjur observerades för första gången i Kvarkens skärgård redan på 1800-talet. Nu verkar det ha kommit tillbaka till vårt steniga rike. Gå in i utställningen Weichsel i besökscentret Världsarvsporten och se om du hinner fånga sjöodjuret i tid!

Läs mer och boka ditt spel här
Stenar i havet täcks av ett islager i Kvarkens skärgård.

Världsarvet i ett nötskal

Lågt möter högt: Kvarkens skärgård och Höga Kusten i Sverige bildar tillsammans ett gemensamt världsarv på Unescos världsarvslista. Det som binder ihop områdena till varandra är spåren av den senaste istiden och den pågående landhöjningen.

Läs mera om världsarvet
En person sitter på en sten som omges av ett fruset hav.

Projekt

Presentation av aktuella projekt i världsarvsområdet Kvarkens skärgård.

Läs om våra projekt
Rönnskärs båk är Finlands äldsta.

Nyhetsbrev

Aktuell information från världsarvsområdet Kvarkens skärgård.

Läs våra nyhetsbrev

Kvarkens audioguide

Hela skärgårdens berättelser ihopsamlade i en audioguide! Lyssna när du vill, var du vill. Audioguidens 75 avsnitt utgår ifrån olika platser, en njutning för upptäcktsfärder i Kvarkens skärgård.

Lyssna på historier från Kvarken
Världsarvskonventionen fyller 50 år Världsarvskonventionen – Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv – godkändes av Unesco 16.11.1972. Utgångspunkten för konventionen är att världens kultur- och naturarv ska bevaras för kommande generationer. Målet med världsarvskonventionen är att världens folk ska samarbeta för att identifiera, skydda, bevara, presentera och överlämna det centrala kultur- och naturarvet i världen till kommande generationer. Världsarvet är hela mänsklighetens gemensamma kapital och skyddet av detta arv tillkommer alla stater. Finland ratificerade världsarvskonventionen 1987. I Finland är det undervisningsministeriet (kulturarvet) och miljöministeriet (naturarvet) som svarar för ärenden i anslutning till världsarvsverksamheten. Finland har sju världsarvsobjekt: • Sveaborg (togs upp på världsarvslistan år 1991) • Gamla Raumo (1991) • Petäjävesi gamla kyrka (1994) • Verla träsliperi och pappfabrik (1996) • Sammallahdenmäki fornlämningsområde (1999) • Struves kedja (2005) • Kvarkens skärgård (2006) Bekanta dig med de finländska världsarven här: https://www.maailmanperinto.fi/sv/ Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet godkändes 2003. I Finland trädde konventionen i kraft 2013. Ett levande immateriellt kulturarv kan vara muntlig tradition, framställande konst, sedvänjor i det sociala livet, ritualer och ceremonier. Det kan också vara uttryck, sedvänjor, kunskap, färdigheter - liksom tillhörande tillvägagångssätt, artefakter och kulturella miljöer. I Finland finns tre kulturarv upptagna på listan över mänsklighetens immateriella kulturarv: • Den finländska bastutraditionen (2020) • Fiolspelartraditionen i Kaustaby (2021) • Den nordiska klinkbåtstraditionen (gemensamt nordiskt kulturarv, 2021) Övriga Unesco-objekt som delvis kan jämföras med världsarvsobjekten är Skärgårdshavet och biosfärsområdena i Norra Karelen, som bägge hänför sig till Unescos program Människan och Biosfären. Geoparkerna i Rokua, Lauhanvuori-Hämeenkangas, Saimen och Salpausselkä tillhör Unescos geoparkprogram.
15.11.2022 - 23:01

Kvarkens skärgård - Merenkurkun saaristo

Maailmanperintösopimus täyttää 50 vuotta! Yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi on Unescon 16.11.1972 hyväksymä kansainvälinen sopimus. Sopimuksen keskeisenä lähtökohtana on huoli maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön säilymisestä tuleville sukupolville. Maailmanperintösopimuksen tavoitteena on kansojen välisen yhteistyön avulla tunnistaa, vaalia, säilyttää ja esitellä maailman keskeistä kulttuuri- ja luonnonperintöä. Maailmanperintö on koko ihmiskunnan yhteistä pääomaa, ja siten sen suojelu on kaikkien valtioiden asia. Suomi ratifioi maailmanperintösopimuksen vuonna 1987. Suomessa maailmanperintötoimintaan liittyvistä asioista vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö (kulttuuriperintö) ja ympäristöministeriö (luonnonperintö). Suomessa on seitsemän maailmanperintökohdetta: • Suomenlinna (liitettiin maailmanperintöluetteloon 1991) • Vanha Rauma (1991) • Petäjäveden vanha kirkko (1994) • Verlan puuhiomo ja pahvitehdas (1996) • Sammallahdenmäen pronssikautinen röykkiöalue (1999) • Struven ketju (2005) • Merenkurkun saaristo (2006) Tutustu Suomen maailmanperintökohteisiin nettisivulla https://www.maailmanperinto.fi/ Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta hyväksyttiin vuonna 2003. Suomessa sopimus astui voimaan 2013. Elävä aineeton kulttuuriperintö voi olla muun muassa suullista perinnettä, esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä ja juhlamenoja. Se voi olla myös käsityötaitoja, ruokaperinnettä, leikkejä tai luontoon liittyvää tietotaitoa. Aineettoman kulttuuriperinnön kansainvälisessä luettelossa on kolme suomalaista kohdetta: • Suomalainen saunaperinne (2020) • Kaustislainen viulunsoittoperinne (2021) • Limisaumavenerakennusperinne (yhteispohjoismainen kohde, 2021) Maailmanperintökohteisiin osittain verrattavia kohteita Suomessa ovat myös Unescon Ihminen ja biosfääri –ohjelmaan liittyvät Saaristomeren sekä Pohjois-Karjalan biosfäärialueet. Unescon geopuisto-ohjelmaan (UNESCO Global Geoparks) kuuluvat Lauhavuori-Hämeenkankaan, Rokuan, Saimaan ja Salpausselän geopuistot.
15.11.2022 - 23:00

Kvarkens skärgård - Merenkurkun saaristo

Finn två fel! Bongaa kuvasta kaksi (suurta) eroavaisuutta!😉 🏠 Bilden är från vår besökscentret Världsarvsporten i Replot där fem båthus har blivit tre så två båthus är borta. Det ger oss mer utrymme. 👏 Världsarvsporten besöks årligen stor mängd besökare. Vi får mer tillgängliga utrymmen för grupper som vill komma och lyssna på våra guidade rundturer. Följ med och se vad projektet Kreativa Kvarken planerar och hur utrymmet utvecklas! 🏠 Psst! Även om Världsarvsporten är obemannad under vintersäsongen så kan du besöka infoaulan och galleriet Arte Mare. Världsarvsporten och restaurang Berny's har samma öppethållningstider: https://www.berny.fi/ I aulan finns gratis broschyrer och kartor och bland annat en pekskärm och en dator där du kan lära dig mer om vårt världsarv och skärgårdskulturen. Välkommen! . . 🏠 Kuva on vierailukeskus Maailmanperintöportilta Raippaluodosta, jonka 5 venevajasta poistettiin 2. Näin saimme lisää tilaa.👏Maailmanperintöportilla käy vuosittain suuri määrä ihmisiä, joten esteetön lisätila on tarpeen ryhmille, jotka kuuntelevat opastuksia portilla. Pysy kuulolla mitä muuta Luova Merenkurkku -hanke suunnittelee! 🏠 Psst. Vaikka Maailmanperintöportilla ei ole talvikaudella henkilökuntaa, voit vierailla itsenäisesti ja veloituksetta infoaulassa sekä galleria Arte Maressa. Maailmanperintöportilla ja ravintola Bernyllä on samat aukioloajat: https://www.berny.fi/ Aulassa on muun muassa ilmaisia esitteitä ja karttoja sekä kosketusnäyttö ja tietokone, jotka kertovat lisää maailmanperinnöstämme ja saaristokulttuurista. Tervetuloa!
26.10.2022 - 12:42

Kvarkens skärgård - Merenkurkun saaristo

19.10.2022 - 08:03

Kvarkens skärgård - Merenkurkun saaristo

Gillar du att fotografera? Passa då på att delta i Miljöcentralens fototävling "Mitt landskap" Man kan delta i tävlingen med bilder av såväl naturlandskap, odlingslandskap på landsbygden som bebyggda stadslandskap, oavsett om det är fråga om ett område som anses vara särskilt vackert eller en vardagsmiljö. Du kan delta i tävlingen med foton tagna 17–23.10.2022. Tävlingsbidragen ska lämnas in senast 23.10.2022. Man kan delta med högst tre bilder / fotograf. Huvudvinsten är ett presentkort på 500 € till Rajala Pro Shop. Fotoskörden från fototävlingen ställs ut på miljöministeriet och på Landskapsdagens webbplats. Närmare regler och anvisningar för tävlingen finns på Landskapsdagens webbplats. https://www.syke.fi/sv-FI/Aktuellt/Pa_Landskapsdagen_lonar_det_sig_att_foto(64092) Pidätkö luonnossa kuvaamisesta? Silloin kannattaa osallistua Ympäristökeskuksen valokuvakilpailuun, jonka teemana on ”minun maisemani”. Kilpailuun voi osallistua kuvilla niin luonnonmaisemista, maaseudun viljelymaisemista kuin rakennetuista kaupunkimaisemistakin, olipa kyseessä sitten erityisen kauniina pidetty alue tai arkiympäristö. Kilpailuun voi osallistua 17.–23.10.2022 otetuin kuvin. Kuvat tulee jättää kilpailuun viimeistään 23.10.2022. Osallistua voi enintään kolmella kuvalla / kuvaaja. Kilpailun pääpalkintona on 500 euron lahjakortti Rajala Pro Shopiin. Valokuvakilpailun kuvasatoa asetetaan näytteille ympäristöministeriöön ja Maisemapäivän verkkosivuille. Kilpailun tarkemmat säännöt ja ohjeet löydät Maisemapäivän verkkosivuilta. https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Maisemapaivana_kannattaa_kuvata_maisemia(64063)
18.10.2022 - 08:43

Kvarkens skärgård - Merenkurkun saaristo