Förbigå menyn

Målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 – Målen för hållbar utveckling

 • År 2015 enades FN:s medlemsstater om en handlingsplan och de mål för hållbar utveckling som kommer att styra arbetet för hållbar utveckling 2016–2030. Syftet med dessa är att avskaffa extrem fattigdom i världen och trygga välfärden på ett sätt som är hållbart med tanke på miljön.
 • FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling Agenda 2030 siktar på att utplåna extrem fattigdom samt på en hållbar utveckling där man beaktar miljön, ekonomin och människan jämlikt.
 • Hållbar utveckling är inte bara en miljöfråga utan alla dess dimensioner – den ekonomiska, den kulturella och den sociala – är viktiga.

Det finns totalt 17 mål för hållbar utveckling (SDG):

Alla globala målen för hållbar utveckling
Alla globala målen för hållbar utveckling

Styrgrupperna för temaprogrammen har valt ut de viktigaste målen för hållbar utveckling för sina respektive program. Målen har även 200 delmål som fungerar som indikatorer/mätare. Vilka mål och mätare som valts ut för respektive temaprogram framgår nedan.

Välmående och kompetenta Vasa

Målen för Välmående och kompetenta Vasa: 3, 4 och 10

Mätare

3: Häsla och välbefinnande

 • Svårigheter att samtala med föräldrarna 
 • Ångest bland ungdomar 
 • Kommunens åtgärder som främjar motion 
 • HYTE-koefficient 
 • Omhändertagna eller brådskande placerade barn 
 • Barn med svag fysisk funktionsförmåga (Move!-mätningen) 
 • Ungdomar med svag fysisk funktionsförmåga (Move!-mätningen)

4: God utbildning

 • Deltagningsgrad i av kommunen bekostad småbarnsfostran 
 • Utbildningsnivåindex 
 • Elever ofta utsatta för mobbning 

10: Minskad ojämlikhet

 • Ginikoefficient 
 • Ungdomars tillfredsställelse med livet 
 • Ungdomsarbetslöshet 

Attraktiva Vasa

Målen för attraktiva Vasa: 9, 11 och 17

Mätare

9:Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 • Nya företag 
 • Investeringar i forskning och utveckling, EUR/invånare 

11: Hållbar städer och samhällen

 • Närhet till livsmedelsaffärer 
 • Tätorters folktäthet 
 • Tätortsgrad 
 • Byggda kulturmiljöer av riksintresse 
 • Kollektivtrafikens lönsamhet 

Klimatneutrala Vasa 202X

Målen för klimatneutrala Vasa: 7, 11, 13 och 15

Mätare

7: Hållbar energi för alla

 • Priset på fjärrvärme 
 • Elförbrukning i tjänster och byggande 
 • Produktionskapacitet av förnybar elektricitet 

11: Hållbar städer och samhällen

 • Tankningsstationer för biogas 
 • Luftkvalitet (NO2) 
 • Laddningsstationer för elfordon 
 • Fordonsbeståndet som drivs med alternativa driftsystem 

13: Bekämpa klimatförändringarna

 • Växthusgasutsläpp per capita (CO2-rapporten) 
 • Utsläpp av växthusgaser från bostadshus 

15: Ekosystem och biologisk mångfald

 • Trädtillväxt 
 • Trädens kolbestånd 
 • Skogsmarkens kolbestånd 

Ta kontakt