Förbigå menyn

Sommarjobb

Varje år erbjuder vi hundratals unga och studerande sommarjobb, sommarvikariat, praktikmöjligheter och sommarjobbssedlar. Flest jobb finns i daghem, grönområdesenheten, bibliotek och museer.

Ansökningstiden är 15.1-3.3.2024.

Se närmare uppgiftsbeskrivningar och krav på alla arbetsuppgifter på här innan du fyller i ansökan.

Ansökan via Kuntarekry.

Välkommen på sommarjobb till Vasa stad!

De ungas sommarjobb (14-15-åringar, 16–17-åringar, 18–29-åringar och högskolestuderande)

Sommarjobb för 14–15-åringar

Vasa stad har sommarjobb för 14–15-åringar som varar i två veckor. Du måste fylla 14 år det år du blir utvald för sommarjobb. Ditt sommarjobb kan vara t.ex. daghemsassistent, parkarbetare eller hjälpledare på idrottsläger för barn.

Sommarjobb för 2024 kan sökas 15.1-3.3.2024.

Sommarjobb för 16–17- och 18–29-åringar

Sommarjobben är avsedda för ungdomar som har fyllt 16 år men inte 30 år när sommarjobbet inleds. Sommarjobben pågår 1–2 månader beroende på uppgift.

Man kan sommarjobba till exempel som turistinformatör, parkarbetare, kulturassistent, some-ambassadör, daghemsassistent, badvakt, sommarartist, idrottskompis, hjälpreda eller lägerassistent.

Sommarjobb för 2024 kan sökas 15.1-3.3.2024.

Sommarjobb för  18–29-åringar högskolestuderande

Vi erbjuder sommarjobbsplatser på 1-3 månader för 18- och 26-åringar högskolestuderande.

Sommarjobb för 2024 kan sökas 15.1-3.3.2024.

Sommarjobb för ungdomar med funktionsnedsättning och specialbehov

Staden anställer i sommarjobb 16–29-åriga ungdomar med funktionsnedsättning och ungdomar som är partiellt arbetsföra.

Ungdomar med särskilda behov behöver stödjande instruktioner och anvisningar i sitt arbete. Ungdomar med särskilda behov kan till exempel kopiera och skanna, städa kafferummet, ställa i ordning arbetsställena och utföra andra mindre rutinuppgifter. Man försöker skräddarsy sådana inspirerande och motiverande arbetserfarenheter för ungdomarna som stöder deras egna resurser.

Den unga får stöd av arbetstränaren som besöker arbetsställena regelbundet och alltid kan nås per telefon för att svara på frågor. Dessutom får den unga en egen ansvarig handledare på arbetsplatsen.

Sommarjobb för 2024 kan sökas 15.1-3.3.2024.

Sommarjobbssedel

Med sommarjobbssedeln kan man få en sommararbetsplats eller erbjuda arbete åt en ung person som söker ett sommarjobb. Sommarjobbsedeln beviljas också ett företag, en förening eller ett andelslag som sysselsätter mindre än 50 personer.

En ung person som söker ett sommarjobb kan själv ta kontakt med arbetsgivaren och fråga om en sommararbetsplats och efter det kan arbetsgivaren ansöka om en sommarjobbssedel för att anställa den unga.

Eller så kan arbetsgivaren först ansöka om en sommarjobbssedel och med hjälp av den själv söka en arbetstagare.

Vasa stad beviljar sommarjobbssedeln och ansökan görs via stadens elektroniska tjänster.

Den person som anställs med en sommarjobbssedel ska vara Vasabo (mantalsskriven i Vasa), men det företag som anställer behöver inte vara registrerat i Vasa.

Företräde som mottagare av sommarjobbssedeln är de arbetsgivare som ansöker om sedeln för första gången, men en arbetsgivare som tidigare har erhållit sedeln kan också ansöka om den på nytt.

Sommarjobbssedeln beviljas om

 • arbetsgivaren inte erhåller annat stöd för sysselsättningen av den unga
 • arbetsgivaren under de föregående 12 månaderna inte har haft permitteringar eller uppsägningar
 • anställningsförhållandet pågår minst 2 veckor/60 timmar
 • anställningsförhållandet infaller under tiden 1.5-30.9.
 • den person som anställs är i åldern 15-29 år, eller är nu 14 år men fyller 15 år under innevarande år
 • bruttolönen är minst en minimilön för heltidsarbete i enlighet med kollektivavtalet
 • ett skriftligt arbetsavtal uppgörs om anställningsförhållandet
 • arbetsgivaren har utsett en ansvarsperson som tar hand om frågor i anslutning till arbetsintroducering och tillsyn.

Sommarjobbssedeln kan beviljas ett företag om företaget med anledning av en undantagssituation har varit tvungen att göra permitteringar.

Stödet som betalas åt arbetsgivaren med sommarjobbssedeln är 40 % av bruttolönen, högst 500 euro. Den betalas åt arbetsgivaren i efterskott mot verifikat.

Arbetsgivaren ska ge person som avlönats med sommarjobbssedel ett löneverifikat.

Ansökningstiden är 1.4–15.5.2024.

Sommarjobbet ska infalla under tiden 1.5.-30.9.2024.

Ansökan görs i stadens elektroniska tjänster på adressen https://asiointi.vaasa.fi.

Arbetsgivaren loggar in i stadens elektroniska tjänster med sina bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Efter att anställningsförhållandet har upphört ska de verifikat som behövs för betalningen skickas till stadens elektroniska tjänster.

 •  ett arbetsavtal som båda parter har undertecknat
 • ett verifikat av vilket framgår bruttolönen och utförda arbetstimmar samt
 • ett verifikat på lönebetalningen till arbetstagaren.

Ytterligare information finns i stadens elektroniska tjänster.

Ytterligare information:

Sommarjobbssedel

tyollistamispalvelut@vaasa.fi