Förbigå menyn

Internationella Vasa

Världen är idag mer sammanlänkad än någonsin tidigare och därför är det viktigt att den lokala och den globala utvecklingen går hand i hand. Vasas näringsliv präglas av mångfald; många av stadens invånare har ett internationellt arbetsfält, studerande verkar i internationella studiemiljöer och vi har många besökare från hela världen.

Vasa är en internationell stad där 9,3% av befolkningen har utländsk härkomst, här talas ca 100 olika språk bland de 120 olika nationaliteter som bor här. De fem största språken som talas i Finland, förutom nationalspråken, är ryska, estniska, arabiska, engelska och somaliska. Under perioden 2000-2019 utgjordes största delen av Vasas befolkningsökning (77,4%) av nyinflyttade med utländsk härkomst. Invånarna i Vasa med annat modersmål än finska, svenska eller samiska ökade under samma period med 6,8%.

En internationell miljö är med andra ord vardag för en stor del av Vasaborna. Internationella Vasa innebär en öppen attityd mot omvärlden, förståelse för kulturella skillnader och en positiv nyfikenhet för nya idéer.

Utbildning utgör vägen till diversitet och multikulturalism och barnen i Vasa kan redan på hemmaplan träda in i den globala världen via English playschool, via småbarnspedagogiken som erbjuds i Vasa på engelska både för finskspråkiga barn och för barn som har engelska som hemspråk.   För mera information se här.

Dessutom kan ungdomar ta en globalt erkänd International Baccalaureate (IB) examen vid vid Vasa övningsskola. IB examen berättigar till universitetsstudier överallt i världen. För mera information se https://www.abo.fi/vos/ib/.

Internationella nätverk och kontakter samt fördjupade internationella samarbeten är en ofrånkomlig förutsättning i en alltmer global värld. Stadens internationella arbete (Vasa stads internationella program) omfattar internationellt nätverks- och partnerskapssamarbete, vänortssamarbete, EU-finansierad utveckling, främjandet av utländska investeringar samt små och medelstora företags internationaliseringsprocess via olika projekt. För sin egen personal har staden utvecklat ett mobilitetsprogram Job Shadow, som gör det möjligt för personal att följa med och ”skugga” en kollega i motsvarande arbete i ett annat land under 2-4 veckor. Utöver detta stärks rörligheten över gränserna via mobilitetsprogrammen för studerande och lärare.

För Vasa är det internationella arbetet viktigt och en naturlig del i stadens verksamhet och dess strategi.
Det internationella arbetet strävar till att:

  • stärka tillväxten och konkurrenskraften
  • förstärka det internationella kunnandet inom stadens organisation
  • öka den externa finansieringen
  • bidra till att Vasa har välmående och internationella vasabor
  • stärka stadens image och attraktionskraft internationellt.