Förbigå menyn
Kvarkens skärgård hör till UNESCOS världsarv.
Röda båthus vid vatten

Projektet Människan och landhöjningen

Projektet har avslutats per 31.10.2022.
Projektets huvudsakliga uppgift har varit att samla berättelser från världsarvsområdet Kvarkens skärgård och göra dem tillgängliga för besökare. Ett antal berättelserna har samlats till en audioguide, som finns tillgänglig för besökare före, under och efter besöket i Kvarkens skärgård. I terrängen finns infotavlor utsatta, som berättar om audioguiden och i en del fall om platsen där tavlorna finns.

Bekanta dig med audioguiden via denna länk

Beskrivning av projektet

Projektet Människan och landhöjningen ska ta fram Kvarkens skärgårds kulturhistoriska berättelse. Projektet kommer att berätta hur det är att leva i ett landskap som ständigt förändras – i världsarvsområdet Kvarkens skärgård.

Projektet vill tillgängliggöra kulturhistorien i området både digitalt och analogt och på så sätt ge ytterligare en dimension till vägledningen i det geologiska världsarvet. Detta ska ske genom att vi tar fram en audioguide för flera viktiga besöksplatser i området, på svenska, finska och engelska.

I Kvarkens skärgård kryper bryggorna långsamt upp på land och höladorna gömmer sig djupt in i skogen. Att det här orsakas av landhöjningen, som i sin tur orsakas av den senaste istiden, känner nog många till. Inte minst tack vare att Kvarkens skärgård, tillsammans med Höga Kusten i Sverige, utnämnts till ett världsarv av Unesco. Områdets säregna geologi representerar en viktig bit av jordens historia. Men vad har det inneburit för människorna att leva i ett landskap som ständigt förändras?

I projektet Människan och landhöjningen ska vi skriva världsarvsområdets kulturhistoriska berättelse. Den kommer sedan att presenteras bland annat i en omfattande audioguide för vandringsleder, besöksmål och speciella historiska platser i och intill världsarvsområdet Kvarkens skärgård. Den kulturhistoriska berättelsen kommer också att ge turismföretagare och kulturarbetare produktutvecklingsidéer, och hjälpmedel tas fram för att underlätta deras arbete med att berätta om världsarvet. Inom projektet kommer vi även att utöka vägledningen i området, exempelvis med fler informationstavlor, vidareutveckla Björkö-Panike vandringsled och utveckla en besökspunkt i den södra delen av världsarvsområdet.

  • Det är genom människor vi kan förstå vår omvärld eller en plats, och det gäller också den lite svårbegripliga geologin här, säger projektledare Liselott Nyström Forsén. Genom att ta del av den unika skärgårdskultur som vuxit fram här, så kan man få en känslomässig relation till det fantastiska landskapet. Oavsett om man är en skärgårdsbo med djupa rötter i Kvarkens steniga jord eller en inflyttad, en sommarstugeägare, en besökare från Österbotten eller en turist långväga ifrån, så är världsarvet allas vårt arv som vi kan vara stolta över och fascineras av.

Orsaken till att drygt 1100 världsarv inrättats i världen är att bevara de enastående platserna för kommande generationer – och det betyder också att vi måste bevara de tidigare generationernas historia. Därför vill vi nu samla personer, föreningar och organisationer med intresse i lokal- och regionalhistoria. Då kan vi tillsammans börja plocka ut pärlorna i Kvarkens skärgårdskultur, bestämma vilka platser audioguiden ska berätta om och se vilka behov vi har för att kunna förmedla världsarvsområdets kulturhistoriska berättelse.

  • Det gäller dock att lägga på sig ”världsarvsglasögonen”, ler Liselott Nyström Forsén, och verkligen hitta den där kopplingen mellan landskapet och kulturen. Exempelvis de vackra björköskåpen skulle inte ha sin karaktäristiska blåa färg om det inte var för att ett fartyg med blått pigment i lasten gick på grund i vår förrädiskt steniga skärgård. Och stenarna har vi alltså istiden att tacka för, och landhöjningen gör att de plötsligt finns där de inte borde ha varit.

Projektet Människan och landhöjningen pågår 1.6.2020 till 31.10.2022 och finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet, Forststyrelsen och KulturÖsterbotten. Projektägare är Världsarvet i Kvarken rf.

För mera information, kontakta info@kvarken.fi eller +358 50 3466 200.

Logobild