Förbigå menyn

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Från 2025 kan du vända dig till din egen kommun när du behöver hjälp inom arbets- och näringstjänsterna (AN-tjänsterna). I bakgrunden finns en lagreform, genom vilken ansvaret för organisering av arbets- och näringstjänster övergår från staten till kommunerna och sysselsättningsområdena 1.1.2025. Vasa har ledningsansvar för Österbottens sysselsättningsområde.

I reformens centrum finns kommunens  invånare: målet är bland annat att förbättra arbetskraftstjänsternas tillgänglighet och mångsidighet samt snabba upp sysselsättningen, då tjänsterna produceras som närtjänster i kommunen. I och med reformen kan kommunerna utveckla tjänster utifrån de behov som de egna kommuninvånarna samt de arbetsgivare som etablerar sig i området har, vilket också stärker områdenas livskraft och konkurrenskraft.

Vasa leder Österbottens sysselsättningsområde

Reformen anger att organiseringsansvaret för AN-tjänsterna kan överföras antingen till en kommun eller ett samarbetsområde som består av flera kommuner, vars arbetskraftsbas är minst 20 000 personer. På det sättet säkerställs att det finns tillräckligt med resurser för att erbjuda AN-tjänster och att arbetssökande i hela Finland har en likvärdig tillgång till tjänsterna.

Vasa är den enda kommunen i Österbotten som ensam uppfyller lagens kriterier.  Följaktligen har Vasa i enlighet med stadsstyrelsens beslut 5.3.2023 påbörjat organiseringen av sysselsättningsområdet enligt modellen med en ansvarig kommun.

Österbottens sysselsättningsområde utgörs av följande österbottniska kommuner (från namnen länkar till kommunernas webbplatser):

Som kommunernas gemensamma organ fungerar en nämnd som grundas inom Vasa stads organisation.

Förberedelser i Österbotten

Vasa förbereder överföringen av AN-tjänsterna i tätt samarbete med ministerierna, AN-tjänsterna, NTM-centralerna, UF-centret, kommunerna och andra intressenter. Tjänsterna fortsätter oavbrutet för kunderna, och ändringen kräver inga åtgärder från kundernas sida.

Reformen utformas i beredningsgrupper som fördelar sig mellan olika sektorer. Grupperna består av representanter för kommuner som verkar i samarbetsområdet, nuvarande AN-tjänsternas sakkunniga samt de viktigaste intressenternas representanter (t. ex. utvecklingsbolag, välfärdsområdet).

Även integrationslagen reformeras år 2025

I anslutning till reformen av AN-tjänsterna överförs främjandet av integrationen av integrationskunder som är kunder hos AN-tjänsterna också till kommunen. KOTO24-reformens mål är att stärka sysselsättningen bland invandrade och förtydliga de olika aktörernas ansvar.

Läs mer:

Ta kontakt