Förbigå menyn
auraus

Underhåll av gator

Underhållet och renhållningen av gator och allmänna områden på detaljplaneområde hör till kommunen. Allmänna områden är torg, öppna platser, parker och planteringar. Tomtägaren ansvarar för att gatuområdet som gränsar till tomten hålls rent och snyggt.

Underhålls- och renhållningsansvaret för gator har delats in i vinterunderhåll, renhållning och övrigt underhåll.

Vinterunderhåll

Vinterunderhållet består av att ta bort snö och is, bekämpa halka och avlägsna sandningssand, transportera bort snövallar och hålla rännstenar och regnvattenrännor snö- och isfria. I fråga om vinterunderhåll kan du ringa till Kommunteknikens journummer 040 137 1913 under den tid som vinterarbeten pågår 15.10–15.4, utanför tjänstetid kl. 16.00–07.00.

Åtgärdsgränser på vardagar inom vinterunderhållet

 I  klass torr snö 4 cm 6 t
 II  klass torr lössnö 5 cm 6 t
 III  klass torr lössnö 5 cm 8 t

Plogning av gator i kategori I, II och III har gjorts inom 6+6+8 timmar efter att snöfallet upphört.

Plogningen av cykel- och gånglederna i kategori A och B inleds senast då det har snöat 4 cm. Plogningen ska göras inom 6 + 6 timmar efter att snöfallet upphört.

Söndagar och söckenhelger

I och II kl. snö  5 cm

III kl. snö          5 cm

Leder för lätt trafik

A – kl.    snö      4 cm

B – kl.    snö      4 cm

Renhållning och annat underhåll

Renhållningen består av att avlägsna smuts, löv, skräp, ogräs och lösa föremål och att snygga upp växtligheten. Övrigt underhåll består av att reparera beläggningar, sköta gatuinventarier samt trafikmärken och skyltar.

I Vasa är gatorna indelade i underhållsklasser enligt i vilken ordning gatorna underhålls.

Asfalteringsprogram 2021

Skötselklassificeringskarta 2020

Underhållsklasser

Gatorna är indelade i underhållsklasser i enlighet med tekniska nämndens beslut, vilket betyder att gatorna underhålls enligt en viss prioritetsordning.

Genom underhållsklassificeringen sätts trafiklederna i skyndsamhetsordning. Klassificeringen gäller vinter- och sommarunderhåll samt renhållning.

 

 I  klass huvudtrafikleder och bussrutter
 II  klass matargator
 III  klass tomtgator

Leder för lätt trafik

A – klass

B – klass

Tomtägarens ansvar

Enligt lagen ska tomtägarna själva sköta sina infartsvägar, det vill säga bland annat avlägsna störande snö, sanda och se till att gallerbrunnarna hålls öppna.

Underhållsansvar på gator

Ansök om bidrag för skötsel av enskilda vägar

Lag om underhåll och renhållning av gator

Enskild väg

En enskild väg är en väg som underhålls av ägarna till de fastigheter som behöver vägen. Bestämmelser om enskilda vägar, alltså privata vägar, ingår i lagen. Vasa stad beviljar årligen underhållsbidrag till organiserade väglag i enlighet med beslut av direktören för Kommuntekniken.

Bidrag för enskilda vägar

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Vinterunderhållets journummer utan tjänstetid kl. 16.00-7.00