Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Var tredje Vasabo tror att stadens dragningskraft kommer att öka – bättre kollektivtrafik önskas

Publicerad: 24.9.2021

Vasa stad genomförde en elektronisk enkät om Framtidens Vasa 16.8–5.9, på vilken 1473 stadsbor svarade. Enkäten utgör en del av arbetet med uppdateringen av stadens strategi och med hjälp av den ville man klarlägga stadsbornas och företagarnas tankar och önskemål om framtidens Vasa samt få så många som möjligt med i utvecklandet av strategin. De viktigaste temana var Vasas dragningskraft, förbättrandet av kollektivtrafiken samt utvecklandet av staden och dess vitalitet.

Av alla som besvarade enkäten var de studerandes andel 28,1 procent (414). I genomsnitt användes cirka 14 minuter på enkäten och svar erhölls jämnt från Vasabor av alla åldrar.

– Strålande att det kom så här många svar och att också ett stort antal studerande deltog. De svar som erhållits på enkäten kommer att förmedlas till de nya fullmäktige, som inledde sitt arbete i augusti, och de kommer att beakta svaren när den nya strategin planeras och slutligt godkänns, säger Vasa stads ekonomi- och strategidirektör Miia Äkkinen.

En stark tro på Vasas dragningskraft

Av dem som besvarade enkäten anser så mycket som 73 procent att Vasas dragningskraft kommer att öka klart eller något under de kommande åren. Av dem som svarade är 34 procent helt och 49 procent delvis av samma åsikt med påståendet att Vasa är en studerandevänlig stad. Enligt de studerande är Vasa en förträfflig stad för studerande. Av de studerande tror cirka hälften att de kommer att stanna i Vasa efter studierna och endast en femtedel ser tydligt att deras framtid är någon annanstans. En dryg tredjedel av de studerande vet inte ännu, var de kommer att slå sig ner när de blivit klara med studierna.

Vasas starka sidor är utgående från resultaten av enkäten utöver studerandevänlighet också utbildning och en stark exportsektor samt energisektor. Som en utmaning anses konkurrensen om kunnig arbetskraft, smidigheten i mobiliteten och tillgången på service.

– Detta resultat sporrar oss i vårt arbete och det är fint att se att också stadsborna har så här stark tro på Vasas dragningskraft. Naturligtvis finns det också sådant som behöver utvecklas, men nu vet vi vad stadsborna vill att fullmäktige i synnerhet koncentrerar sig på under de kommande fyra åren. Det är trevligt att stadsborna vill vara med och utveckla det framtida Vasa. Stort tack till alla som besvarade enkäten, säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

Stadsborna är nöjda med bostadsområdena

Hela 77 procent av dem som besvarade enkäten är antingen delvis eller helt nöjda med sitt bostadsområde som helhet. En överlägsen majoritet, hela 83 procent, är nöjda med närheten till naturen i sitt bostadsområde och 76 procent är nöjda med sin livsmiljö.

I kollektivtrafiken önskas ett större serviceutbud och flera rutter. Också i cyklisternas och fotgängarnas förhållanden önskas det en förbättring, även om ramarna enligt många redan nu är ganska goda i staden. I staden önskas mera liv och att den urbana andan återställs efter coronaviruspandemin. Av dem som besvarade enkäten anser 42 procent att centrum inte har tillräckligt stor dragningskraft. Av enkäten framgår att Vasaborna också i vidare bemärkelse önskar att stadens urbana anda förstärks. I synnerhet evenemang och trevliga stadsrum önskas det mera av.

När de studerande planerar om de ska stanna i Vasa eller inte väger i synnerhet arbete och försörjning, boende och närhet till naturen tungt i vågskålen, men som de största bristerna just nu anses utöver möjligheterna att få arbete framför allt inom kollektivtrafiken samt i någon mån i stadens vitalitet, möjligheterna och kulturutbudet under fritiden.

– Kollektivtrafiken i Vasa förnyas sommaren 2022 både vad gäller organisationssättet och linjenätet. Liftis servicenivå bl.a. vad gäller turtätheten ska enligt planerna bli mycket bättre än för närvarande. Det är fint att se att stadsborna också gillar att gång och cykling främjas. Tillsammans med elektrifieringen av trafiken lovar detta gott för stadens mål gällande koldioxidneutralitet och säkert också för dragningskraften, säger Vasa stads kommunteknikdirektör Jukka Talvi.

Av dem som besvarade enkäten var 62,5 procent kvinnor, männens andel var 31,5 procent. Största delen av dem som svarade, dvs. 73 procent, svarade på finska, 21,5 procent på svenska och 5,5 procent på engelska. Av representanter för företag erhölls 22 svar.

Bland dem som besvarade enkäten lottades en iPad och biljetter till stadens kulturtjänster ut, vinnarna har kontaktats personligen. I utlottningen deltog 1118 av dem som besvarade enkäten.