Du är här

Om Vasa

Intern kontroll och riskhantering

Interna revisionen är en verksamhet underställd stadsstyrelsen. Till interna revisionens uppgifter hör granskning av förvaltnings- och ekonomiprocesser samt deltagande i utvecklandet av riskhantering, intern kontroll och förvaltning.

Riskhanteringspolicy

I riskhanteringspolicyn definierar man principerna, tillvägagångssätten, ansvaret och målsättningarna för riskhanteringen i Vasa stad. Målsättningen för riskhanteringspolicyn är att säkerställa att man hanterar de väsentliga risker som inverkar framför allt på ekonomiska förluster, uppnåendet av målsättningar eller förverkligandet av lagstadgade förpliktelser. Riskhanteringspolicyn berör Vasas hela stadskoncern.

Vasa stads riskhanteringspolicy

 

Grunderna för intern kontroll och riskhantering

Den interna kontrollen är en del av Vasa stads och stadskoncerns ledningssystem och ett redskap för ledning och förvaltning. Intern kontroll består av kontroll som uförs av förmän och ledningsansvariga, kontroll som uförs av förmän och förtroendevalda och intern revision.

Olika faktorer i kommunens verksamhet kan inverka negativt på bl.a. produktionen av de bastjänster som man erbjuder åt kommuninvånare och personalens verksamhetsförmåga. Dessa faktorer kallas risker. Det egentliga syftet med intern kontroll är att hantera risker och att säkerställa att man uppnår både de kort- och långfristiga målsättningarna.

Grunderna för intern kontroll och riskhantering i Vasa stad och stadskoncern


Direktiv för intern tillsyn

Direktiv för intern tillsyn