Förbigå menyn

Pöl - Kulturveckor för barn

PÖL – Kulturveckor för barn ordnas igen 1-31.10.2023. Pöl är en evenemangsmånad som presenterar barnkultur i Vasa.

Pöl presenterar stadens kulturutbud för barnfamiljer och ger utrymme för barnens egna alster. På detta sätt lyfts barnkulturens betydelse och branschens aktörer fram. Ett vidsträckt nätverk planerar Pöl och det består av kulturaktörer i Vasa samt aktörer som arbetar med barn och familjer. Även stadsbor, skolor och daghem sporras att komma med. Till Pöl kan man anmäla ett redan etablerat program eller innehåll som särskilt har planerats för Pöl. Anmäla sig kan man till och med 7.8.

Anmälningsblankett Pöl – Kulturveckor för barn 1-31.10.2023 

 

Konstplask söks till Pölen - Så här ansöker du om att få genomföra ett Konstplask

KONSTPLASK SÖKS TILL PÖLEN, BARNENS KULTURVECKOR I OKTOBER 2023

Konstplask är föreställningar, inkluderande workshoppar utan inträdesavgifter eller olika konstgrenars realiseringar, vilka är riktade till barn (under 12 år) och barnfamiljer och försiggår under barnens kulturveckor Pöl. Pölen genomförs i oktober (1–31.10.2023) i Vasa. Syftet med Konstplasken är en möjlighet att ge barn och barnfamiljer i Vasa glädje och oförglömliga kulturupplevelser samt erbjuda ett tillfälle för olika grupper och aktörer att visa upp sitt eget kunnande. Konstplaskens tema är naturligtvis pölar.

Ett hurdant Konstplask skulle du göra för 500 euro?

Realiseringssätt kan vara till exempel uppträdanden, inkluderande workshoppar, miljökonst, skogsäventyr, parkkonserter och annat dylikt. Konstplasket görs på ett ställe/i en lokal som den sökande själv har valt och bekostat i Vasa. Det önskas att Konstplasken görs på olika håll i Vasa.

För realiseringen svarar den sökande självständigt. Arvodet för ett Konstplask är 500 euro. Ett Konstplask kan omfatta flera realiseringsgånger, till exempel workshoppar. Totalt väljs tre Konstplask, av vilka åtminstone ett bör genomföras vid invigningen av Pöl 2.10.2023, på Vasas födelsedag. Realiseringstidpunkten kan också vara 14.10, 21.10 eller en tidpunkt som den sökande själv har föreslagit.

De sökande kan vara konstnärer, kunniga och hobbyutövare inom den kreativa sektorn. Sökandena sporras att kläcka vilda idéer och samarbeta fördomsfritt. Sökandena kan satsa på att inkludera barn redan i Konstplaskets planeringsskede.

Så här ansöker du om att få genomföra ett Konstplask:

1.      Ansökningstiden är 17.4–15.5.2023.

2.      Bekanta dig noga med anvisningar, regler och villkor nedan innan du utarbetar en ansökan.

3.      Gör en fritt formulerad ansökan, av vilken framgår åtminstone följande faktorer:

Konstplaskets namn, sökandens/sammanslutningens namn, kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter (telefon och e-postadress), tidpunkt för genomförande: 2.10 Invigningen av Pöl och Vasas födelsedag, 14.10 barnfamiljeevenemang på lördag, 21.10 barnfamiljeevenemang på lördag, eller någon annan tidpunkt, beskrivning av innehållet i Konstplasket och motivering till varför Konstplasket borde genomföras, Konstplaskets förevisningsställe, Konstplaskets längd och antal gånger, målgrupp, åldersrekommendation samt maximiantal deltagare (om det är begränsat).

Sänd en fritt formulerad ansökan senast 15.5.2023 till kulturpedagogen: sanna.asikainen@vaasa.fi

Konstplask ansökan 2023

 

Mera information ger kulturpedagog Sanna Asikainen, sanna.asikainen@vaasa.fi, tfn 040 182 2702

Val av Konstplask

Val av Konstplask – de tre mest intressanta genomförs

Vasas kulturtjänster svarar för behandlingen av ansökningarna och gör en första gallring. En jury bestående av barn väljer tillsammans med kulturpedagogen de tre intressantaste konstplasken för att genomföras. På valet inverkar: hur väl innehållet passar med Pöl och dess målgrupper, hur intressant och genomförbart det är. Åldersgruppen för genomförandet kan begränsas vid behov, till exempel riktat till barn över 7 år. Valet görs utifrån ansökningarna senast 26.5.2023. De som blivit valda meddelas personligen.

Ett villkor för valet är att innehållet är gratis och lämpar sig för Pölens målgrupp. Innehållen får inte vara konfessionella.  Planerna ska vara fria från diskriminering, tillgängliga och göra publiken på gott humör. Planerna lämpar sig för Pölens målgrupp till sitt innehåll och realiseringssätt, bland annat säkerhetsfaktorer ska beaktas. Av den som leder en workshop krävs förståelse för att arbeta med en barnpublik. Observera också att till Konstplasken väljs inte sådana innehåll för vilka har ansökts om eller beviljats understöd som delas ut av Vasa stad eller någon annan instans.

Kulturtjänsterna samarbetar med Konstplaskens innehållsproducenter vad gäller bestämmande av tidtabeller och marknadsföring, också antalet genomföringsgånger, ställen och tidpunkter för genomförande kommer man överens om tillsammans.  Innehållsproducenten ansvarar för att färdigställa det material som behövs för kommunikation och marknadsföring samt svarar själv för att genomförandet lyckas. I samband med Konstplasken får man använda Vasa stads marknadsföringsmaterial för barnens kulturveckor Pöl.

Det är fråga om en inköpt tjänst/ett arvode. De valda aktörerna sänder Vasa stads kulturtjänster en faktura på 500 euro (moms 0 %). Detta belopp täcker alla utgifter för genomförandet: till exempel eventuella resekostnader, rekvisita, workshopstillbehör och andra dylika tillbehör och lokalhyra.

De Konstplask som valts offentliggörs och om de valda Konstplasken informeras i Vasa stads kommunikationskanaler.

 

Här kan du ladda ner material t.ex. affischer och färgbilder

Allt material finns i Vasa stads materialbank, där det kan laddas ner:

https://kuvapankki.vaasa.fi/

Username: latakko

Password: pol

Ota yhteyttä