Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
piktogrammi

Artikelkategorier: Nyheter

Företagare och föreningar får lättnader i hyror och avgifter till staden

Till följd av den situation som coronaviruset har orsakat kan de företagare och föreningar som är verksamma i lokaler ägda av Vasa stad ansöka om uppskov med betalningen av hyrorna. För lokaler som staden har stängt uppbärs ingen hyra eller avgift. I fråga om arrende förlängs betalningstiden till juni. Det är möjligt att ansöka om lättnad i betalningarna, ifall företagets eller föreningens betalningsförmåga har försämrats klart till följd av coronavirussituationen.

Med anledning av coronavirussituationen kan de företagare som är verksamma i lokaler ägda av Vasa stad ges uppskov på 3–6 månader med hyresbetalningen på initiativ av företagaren. När situationen återgår till det normala sätts hyrorna småningom till i månadshyrorna så att alla hyreslättnader har betalts vid utgången av år 2021.

Företagarna ska skriva en fritt formulerad ansökan med motiveringar och lämna in den till den hyresvärd som hyreskontraktet har ingåtts med. Varje ansökan och fall behandlas särskilt och beslutet om befrielse samt en plan för återbetalningen fogas till hyreskontraktet. Utöver staden (inklusive bl.a. Hussektorn) är också Brändö Företagscentrum Ab och Vasaregionens Arenor samkommun hyresvärdar.

För stängda lokaler uppbärs ingen hyra

Ingen hyra uppbärs för de lokaler som stängts på order av statsrådet under den tid då lokalerna är stängda. För motsvarande lokaler, där företagsverksamhet de facto är förhindrad på åtgärd av staden (och staten), uppbärs inte heller någon hyra. Sådana lokaler är bl.a. biblioteken, ishallen, Elisastadion och skolornas gymnastiksalar.

Av företagare som är verksamma i lokaler där affärsverksamheten fortgår uppbärs hyra på normalt sätt. Det ska skriftligen överenskommas med hyresvärden att skyldigheten att betala hyra upphör.

Betalningstid för arrende och andra avgifter

Staden fakturerar arrenden två gånger per år. För vårens del ges betalningstid till juni och betalningstiden är undantagsvis 60 dagar. Det är också möjligt att komma överens om särskilda betalningsplaner för arrenden. Om betalningen ska överenskommas med staden.

Ifall sammanslutningens betalningsförmåga har försvagats till följd av coronavirussituationen, kan Vasa stad bevilja mera betalningstid på initiativ av sammanslutningen. Av ett motiverat och vägande skäl kan Vasa stad också bevilja befrielse från en avgift. Om beviljande av befrielse beslutar stadsstyrelsens allmänna sektion, som i regel sammanträder en gång per månad eller i ett enskilt fall eventuellt en annan behörig myndighet vid Vasa stad.

Stöd erbjuds företag och företagare. Vasek har sammanställt information till företagare på sin webbplats www.vasek.fi

Publicerad: 06.04.2020