Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Staden önskar överta besittningen av Wasalandias tomt – rivningen inleds senast under hösten

Publicerad: 16.1.2023

Stadsstyrelsen ska 16.1 avgöra vad som ska hända med arrendeavtalet för Wasalandia. Målet är att Wasalandia ska övergå i stadens besittning och byggnaderna på området rivas före slutet av detta år.

Arrendeavtalet för Wasalandia mellan Vasa stad och Puuharyhmä har diskuterats redan i flera år. Frågan om huruvida arrendeavtalet ska förlängas kunde äntligen avgöras då delgeneralplanen för Vasklot vann laga kraft. Målet är att avtalet ska sägas upp i förtid och området återigen övergå i stadens besittning.

I praktiken skulle beslutet innebära att Wasalandias gamla byggnader och konstruktioner rivs. Ansvarig för rivningen är Puuharyhmä och arbetet bedöms pågå i några månader. Den exakta tidpunkten informeras det om senare.

– Uppsägningen av avtalet öppnar möjligheter för en framtida utveckling av området. Efter rivningen kommer området att vara i temporär användning tills det för det utarbetas en detaljplaneändring som motsvarar delgeneralplanen. Det uppskattas att det att området blir ledigt bland annat ska gagna godstrafiken till och från Vasa hamn i och med att det möjliggör mellanlagring, säger stadsgeodet Petur Eklund.

I delgeneralplanen anvisas Wasalandia främst som område för centrumfunktioner och bostadsbyggande. Därutöver planeras det i framtiden nya bostäder på det gamla Fennoområdet bredvid Top Camping.

– Delgeneralplanen möjliggör att det i framtiden kan flytta upp till 2 200 nya invånare till Vasklot, säger planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso.

Det ska inledas en internationell arkitekturtävling om Fennoområdet i år. Den är avsedd att ge vägledning för detaljplanearbetet och hur området senare ska utvecklas. I det första skedet används Top Camping fortsatt som campingområde, men utvecklingen av området har beaktats också i det förlängda avtalet för campingen.