Förbigå menyn
ilmakuva

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa stads bokslut för år 2019 – sträng sparkur ledde till ett positivt resultat på över 7 miljoner euro

Publicerad: 30.3.2020

Vasa stads bokslut för år 2019 har blivit klart. Det var ett tungt år, som präglades av sparåtgärder och samarbetsförhandlingar, men räkenskapsperiodens resultat visade till slut ett överskott på 7,1 miljoner euro. Det nuvarande världsläget skapar osäkerhet i fråga om den ekonomiska utvecklingen.

– Vårt centrala mål har redan länge varit att få ekonomin i balans. År 2019 var krävande vad gällde sparandet och även en skattehöjning genomfördes. Det positiva resultatet är följden av ett omfattande arbete. De uppkomna underskotten har orsakat stor press och eftersom de måste täckas i bokslutet för år 2020, är fjolårsresultatet, som är bättre än vad som förutsågs, till stor hjälp för år 2020, säger stadsdirektör Tomas Häyry.

Årsbidraget steg trots att utgifterna ökade

Stadens skatteinkomster under år 2019 uppgick till 283,2 miljoner euro och de ökade med över 13 miljoner euro (+4,9 %) jämfört med föregående år. Statsandelarna steg till 111,3 miljoner euro och ökningen från föregående år uppgick till 6,5 miljoner euro (+6,2 %).

Verksamhetsutgifterna ökade från föregående år och verksamhetsbidraget minskade med 1,4 procent från föregående år, från -367 miljoner euro till -373 miljoner euro. Personalkostnaderna sjönk jämfört med föregående år, men kostnaderna för inköp av tjänster ökade bl.a. i och med att kostnaderna för specialsjukvården steg.

Årsbidraget steg från föregående års 21,3 miljoner euro till så mycket som 35,3 miljoner euro. Då också avskrivningarna på investeringarna sjönk från 30 miljoner till 28,8 miljoner euro, visade räkenskapsperiodens resultat ett överskott på 7,1 miljoner euro. Resultatet för år 2018 visade ett underskott på -9,3 miljoner euro, vilket gör att resultatförbättringen från föregående år uppgick till 16,4 miljoner euro.

– Det totala skatteutfallet ökade i fjol med 4,9 procent, dvs. totalt med 13,2 miljoner euro. Hälften av ökningen av de kommunala skatteinkomsterna härrör från att vi höjde skatteprocenten för år 2019 med 0,5 procentenheter och hälften från en ökning av skatteinkomstunderlaget, berättar ekonomi- och strategidirektör Miia Äkkinen.

Samfunds- och fastighetsskatteintäkterna ökade med totalt en dryg miljon euro.

Investeringar i infrastruktur och byggnader

I Vasaregionen var år 2019 ett år av betydande investeringar. Byggandet av Kvarkens nya bilfärja påbörjades vid varvet i Raumo, Wärtsilä inledde byggandet av ett nytt forsknings-, produktutvecklings- och produktionscenter Smart Technology Hub i Vasklot i Vasa och staden började genomföra de infrastrukturinvesteringar som dessa kräver.

– Företagen satte igång med att investera på mycket bred front i fjol. Också staden bör i en sådan situation vara med och möjliggöra tillväxt och bygga infrastruktur, säger Äkkinen.

År 2019 genomförde staden egna investeringar till ett belopp av totalt 57 miljoner euro. Utöver Vasklot genomfördes investeringar i Alskatvägen, Fiskstranden, vatten- och avloppsförsörjningen, ishallen, styrelsegården samt i skolor.

Strategin ett stöd också under osäkra tider

Stadens huvudmål i strategin, som uppdaterades i fjol, är att ha Finlands lyckligaste invånare, att öka befolkningen och antalet arbetsplatser, få ekonomin i balans och åstadkomma ett koldioxidneutralt Vasa på 2020-talet. Dessa mål vill vi hålla fast vid, fastän världsläget skapar osäkerhet.

– Ännu i början av mars var utsikterna sådana att täckandet av underskottet fortsättningsvis skulle medföra sparåtgärder, men att det skulle vara hanterligt och det ansågs att ekonomin redan stod på en sundare bas. Nu råder emellertid osäkerhet i hela världsekonomin till följd av coronaviruset. Dessutom vet vi inte ännu hur kollektivavtalsförhandlingarna eller skötardimensioneringarna och frågorna om småbarnspedagogiken, vilka ingår i regeringsprogrammet, kommer att inverka på det hela. Det viktigaste är emellertid att vi sköter om varandra och att vi ser med tillförsikt mot framtiden, säger Häyry.

Stadsstyrelsen behandlar bokslutet för år 2019 tisdag 31.3.2020. Se föredragningslistan för stadsstyrelsen möte.  

Tunnusluvut tilinpäätös 2019 Vaasa_ Nyckeltal bokslut 2019 Vasa

Vuosikate_poistot_kumalatiivinen jäämä_tilinpäätös 2019 Vaasa