Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Metsän istutus

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa stads budget för år 2021 täcker underskottet och eftersträvar ett resultat på 10,9 miljoner euro

Publicerad: 19.11.2020

Fastän det osäkra ekonomiska läget fortsätter prognosticerar Vasa stad ett resultat på cirka 13,9 miljoner euro för år 2020 och ett resultat på cirka 10,9 miljoner euro för år 2021. Efter att underskottet har täckts är det viktigaste målet att skapa en ekonomisk buffert. Alla åtgärder behövs, men skattesatserna höjs inte.

– Våra utmaningar är globala. Coronavirussituationen berör oss alla och påverkar ekonomin i hela världen, även i Finland och Vasa. Det verkar som om vi kommer att uppnå vårt mål, dvs. att vi av underskotten kan kvittera den andel som behövs för det här året. Också efter detta har vi ett underskott, men med det positiva resultatet år 2021 strävar vi efter att täcka största delen också av det underskottet under år 2021. Ett resultatmål på över 10 miljoner euro är en otrolig prestation i en situation, där många städer prognosticerar förluster på o.m.  tiotals miljoner för nästa år. Vårt långsiktiga arbete för balansering av ekonomin har gett resultat, säger stadsdirektör Tomas Häyry.

Stadsfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde 16.11 att skattesatserna kvarstår år 2021 på 2020 års nivå.

Skatteintäkterna är ännu osäkra – tilläggstid för täckande av underskottet

Vid utarbetandet av budgeten utgör de osäkra skatteintäkterna en stor faktor. Enligt prognoserna har skatteintäkterna uppskattats öka i Vasaområdet, men eftersom coronavirussituationen har medfört stora utmaningar för företagen, kan samfundsskatteandelen sjunka och kommunalskatteintäkterna minska. Skatteintäkterna täcker hälften av stadens verksamhetsutgifter, varför även en liten svängning inverkar. I fråga om samfundsskatterna syns förändringarna med fördröjning.

– Vi uppskattar att skatteintäkterna uppgår till totalt cirka 298 miljoner euro nästa år, av vilket samfundsskattens andel är 27 miljoner euro och inkomstskattens 246 miljoner euro. I statsandelar erhålls cirka 131 miljoner euro och i verksamhetsintäkter cirka 192 miljoner euro. Stadens verksamhetsutgifter är totalt cirka 593 miljoner euro. Årsbidraget uppskattas till cirka 42 miljoner euro. Om investeringarnas avskrivningsnivå kan hållas oförändrad, dvs. cirka 31 miljoner euro, är resultatet cirka 10,9 miljoner euro, berättar ekonomi- och strategidirektör Miia Äkkinen.

Till följd av en ändring i kommunallagen som är under beredning, kan man även i Vasa ansöka om två års tilläggstid för täckande av underskotten. Ansökningstiden är i december. Vidare har man hos finansministeriet ansökt om en höjning av den prövningsbaserade statsandelen med 5 miljoner euro, beslut erhålls i december.

– År 2020 fick Vasa 16,5 miljoner euro i coronavirusunderstöd av staten. Staten fortsätter att stöda kommunekonomin, som försvagats till följd av coronavirusepidemin, även år 2021. Stödet är ytterst viktigt för kommunerna och säkerställer tillgången till basservice, då kommunernas situation har försvagats, tillägger Äkkinen.

Övervägda investeringar fördelade på flera år

En expanderande och livskraftig stad har investeringstryck. Investeringar görs nu emellertid efter övervägande.

Investeringarnas nettoutgifter uppgår totalt till cirka 50 miljoner euro år 2021. De största investeringarna är utvecklande och byggande av hamnområdet med cirka 11 miljoner euro samt investeringar inom kommuntekniken, totalt cirka 19 miljoner euro. I kommunteknikens investeringar ingår bl.a. förbättrande av cyklingsförutsättningar (500 000 €), utvecklande av hållbar motion (210 000 €), torget och promenadcentrum (270 000 €), dagvattenobjekten (800 000 €) och Liselunds trafikarrangemang och infra (1,3 miljoner €).

Övriga investeringsobjekt är förnyandet av Terranovas utställning (350 000 €), anskaffande av markområden (1,5 miljoner €), Vasa Vattens investeringar (9 miljoner €), Variskan koulu (4 miljoner €), totalrenovering av byggnader (7 miljoner €), en skatepark (350 000 €) och utvecklande av aktivitetsområden (250 000 €).

Större investeringar under en längre tid framåt är bland annat centrumområdets skolcampus, Travdalen och den fortsatta utvecklingen av hamnen.

Det nya normala inverkar även på ekonomin

– Verksamheten kommer nästa år att präglas av det nya normala. Det finns egentligen ingen återvändo till det gamla. Tack vare ett långsiktigt balanseringsarbete är vi nu snart inne på en kontrollerad tillväxtbana. Under de närmaste åren kan vi i balansräkningen förkovra överskottet som en ekonomisk buffert, och då kommer varje svängning ute i världen inte att inverka på stadens driftsekonomi. Samtidigt måste vi emellertid se till att stadens investeringar och skuldsättning hålls under kontroll och inom ramen för budgeten, säger Häyry.

Osäkerhet inför framtiden skapar livet efter coronavirusepidemin såväl i världsekonomin och statsekonomin som i kommunekonomin. Distansarbetet har kommit för att stanna och medför ändringar även i stadens verksamhetssätt. Den största ändringen i verksamhetsmiljön ansluter sig till samkommunen för Österbottens välfärdsområde som inleder sin verksamhet 1.1.2022.

– Inverkan av den nya samkommunen för Österbottens välfärdsområde på ekonomin, kommunstrukturen och strukturen på beslutfattandet märks i planeringen av stadens verksamhet. Budgeten för år 2021 är den sista budgeten, där social- och hälsovårdssektorn ingår, sammanfattar Äkkinen.

 

Budgeten behandlas i stadsstyrelsen 23.11 och i stadsfullmäktige 14.12.

 

Avainluvut M€ Nyckeltal M €, talousarvio budjet 2021, Tilikauden tulos Räkenskapsperiodens resultat 10,9, Vuosikate Årsbidrag 42, Lainamäärä per asukas Lånebelopp per invånare 4343, Investointien nettomenot Nettoutgifter av investeringar -49,8, Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar -31,2, Kertynyt alijäämä 31.12.2021 Ackumulerade underskott 31.12.2021 0, Tuloveroprosentti Skatteprocent 21, Verotulot Skatteinkomster 298,4