Förbigå menyn

Anbudsförsäljning av småhustomter 2023

Vasa stad säljer tomter på basen av anbud och begär prisanbud för dessa tre tomter:

  1. Östra Staketgatan 1 (Gamla Vasa)
  2. Snoddvägen 8 (Bobäck)
  3. Sidensvansvägen 10 (Orrnäs)

Anbudstid 1.9 – 22.9.2023.

Tomterna ansöks via eTontti-tjänsten.

Anbudsförfarandet

Varje sökande får lämna in endast en ansökan. I ansökan kan man bjuda på en eller flera tomter. Endast anbud givna i form av konkret pris i euro, utan ytterligare betalningsvillkor eller andra villkor, tas i beaktande. Tomterna säljs till högstbjudande. Om anbuden är lika höga avgörs ordningen genom lottning. För tomterna har fastställts ett minimipris. 

Varje sökande kan köpa endast en tomt. Trots detta kan anbud ges för flera tomter men då skall prioritetsordning anges.

Köparen kan vara privatperson, juridisk person eller under bildande varande bostadsaktiebolag, som bildas av köparen. Staden förbehåller sig rätten att godkänna eller förkasta givna anbud. Försenade anbud beaktas ej.

Om köpet inte görs inom en månad från det att anbudet blivit godkänt, övergår rätten att köpa tomten till den som har lämnat in det därpå följande högsta anbudet. Köpesumman skall betalas i en rat i samband med köpet.

Vid den anbudsbaserade försäljningen följs i övrigt till lämpliga delar Vasa stads normala villkor för tomtöverlåtelser.

Förutsättningar för byggandet

Tomterna befinner sig på områden med gällande detaljplaner och är kommunaltekniskt genast byggbara.

Obs. Sidensvansvägen 10 har el-, vatten-, dagvatten, samt avloppsanslutningar färdiga till ett värde av 4917 €. Dessa ingår i köpepriset och flyttas åt tomtköparen vid köpet.

På tomterna har utförts grundundersökning i en punkt. Resultaten finns som tilläggsinformation för var tomt i eTontti.

Avgifter och skatter

Vid köpet debiterar staden av köparen 280 € för uppgörandet och fastställandet av köpebrevet.

Staden debiterar av köparen tomtstycknings- och registreringskostnaderna enligt fastställd taxa, 1120 € (moms 0%).

Avgift för anslutning av tomten till vatten- och avloppsnätet debiteras när byggnadslovet är godkänt och anslutningsavtal med Vasa Vatten är gjort. (Gäller er Sidensvansvägen 10 där anslutningarna är färdiga.)

Staden och tomtägaren svarar för skatter och avgifter var och en i förhållandet till tiden för övergång av ägande- och besittningsrätten. Köparen svarar för överlåtelseskatten (4 % av köpesumman).

Byggnadsskyldighet

På tomterna skall inom tre (3) år räknat från överlåtelsedatum uppföras ett bostadshus till ett sådant stadium att byggnadstillsynsmyndigheten kan utföra godtagbar ibruktagningssyn.

Minst 50 % av den i detaljplanen tillåtna byggnadsrätten skall utnyttjas. Om köparen försummar uppfyllandet av byggnadsskyldigheten debiterar staden avtalsvite om 50 % av tomtens köpesumma.

Vidareförsäljning

Överlåtande av tomt till tredje part utan uppfyllande av byggnadsskyldigheten kan ske enbart på villkor godkända av staden. I annat fall debiterar staden av köparen ett avtalsvite, som motsvarar tomtens köpesumma.

Bestämmelser för byggandet

Vid byggandet bör detaljplanebestämmelserna efterföljas. Detaljplanerna finns att laddas ner på Vasa stads Karttjänst (kartta.vaasa.fi). Stigen till detaljplanerna är: ”Meny” -> ”Välj uppgifter som vissas på kartan” -> ”Planläggning” -> ”Färdiga detaljplaner”.

Ta kontakt

Fastighetssektorns tomtservice