Förbigå menyn

Rödvingetrast

Turdus iliacus

Rödvingetrasten är en flyttfågel som återvänder till Finland i april. I skogarna hörs sedan den arttypiska sången, som avslutas med ett smattrande och gnisslande ljud. Bild Christer Hangelin

Allmänt. Rödvingetrasten är en av Finlands talrikaste och mest allmänna häckfåglar. Artens bestånd har hållits stabila under de senaste två årtiondena.

  • Längd 22 cm
  • Häckar i toppen av en buske eller ett träd, i unggranar, enar och i träd lägre än 5 m höga.
  • Övervintrar i Väst- och Sydeuropa
  • Äter daggmaskar, snäckor, insekter och bär

Livsmiljö. Rödvingetrasten har god förmåga att anpassa sig enligt förhållandena i livsmiljön. Den trivs i alla slags biotoper, där skog eller halvöppna buskage växer. De största häckande bestånden bildas i lundar, där rödvingetrasten ofta häckar tillsammans med björktrast. Björktrasten försvarar ivrigt sitt häckningsområde mot bl.a. kråkor och skator, något som rödvingetrasten också drar nytta av.

Rödvingetrasten häckar också gärna i blandskogar, på friska moar och även på kargare tallmoar. Rödvingetrasten är, tillsammans med lövsångaren,ofta den dominerande arten på kärr eller i unga planteringar.

Förekomst i Vasa. Rödvingetrasten är en allmän art. Den är jämnt spridd över hela undersökningsområdet. Arten häckar också på de skogsklädda öarna i innerskärgården, men på de trädlösa, vidsträckta åkrarna på Söderfjärden saknas rödvingetrasten.