Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Tandklinik

Tandvård

I bastandvården ingår granskning av munområdet och behövliga förebyggande och reparerande vårdåtgärder. Det viktigaste är att borsta sina tänder två gånger per dag och undvika att småäta.

Coronavirussituationens inverkningar

På grund av coronavirusepidemin flyttar tandvården alla icke-brådskande mottagningstider, gällande tiden 30.3.-30.5.2020, till hösten. Om möjligt får patienterna en ny tid, eller ställs i kö, varifrån de kallas till vård senare. (Uppdaterad 14.4.2020.)

Icke-brådskande tandvård fr.o.m. 1.6.2020

Från och med början av juni börjar åter den icke-brådskande vården inom tandvården vid sidan om jouren i alla tandkliniker. Vardagsjouren upprätthålls ännu omfattande. (Uppdaterad 20.5.2020.)

Vården av patienter inom tandregleringen fortsätter och barn och unga kallas till periodiska kontroller. I fråga om patienter vars vård är på gång, fortsätter vården i mån av möjlighet utifrån den individuella riskbedömningen.

I regel vårdas personer i riskgrupper inte, förutom om det är fråga om akuta jourfall. Tiderna för de personer som hör till riskgrupper förflyttas till hösten, ifall flyttande av vården är möjlig utan att försätta munnens hälsa för fara (tandläkaren/munhygienisten bedömer situationen).

Tandvården fungerar enligt de av social- och hälsovårdsministeriet givna anvisningarna och ändamålsenliga skydd och redskap används. Det är tryggt att komma för att få vård.

Patienterna ska avboka sin tandvårdstid, ifall de är sjuka (feber, symptom för förkylning osv.). Ifall patienten insjuknad kommer till icke-brådskande vård, hänvisas patienten bort från mottagningen.

Kom till mottagningen ensam. Barn och den vårdbehövande får ha med en ledsagare, syskon får inte vara med.

Vardagsjour under undantagstillståndet

Patienter som exponerats för eller insjuknat på grund av coronavirus sköts endast i brådskande fall koncentrerat vid en egen vårdenhet. All annan icke-brådskande vård skjuts upp.

  • Du kan boka tid för akut tandvård på numret 06 325 2202 må-to kl. 7.30–16 och fre kl. 7.30–15
  • Tandvårdsjourtiden må-to kl. 8–16 och fre kl. 8–15 i olika tandkliniker

Läs alla nyheter om situationen med coronaviruset här.

Icke-brådskande tandvård

För icke-brådskande tandvård ges en tid enligt det individuella vårdbehovet. Väntetiden är i genomsnitt 6 månader (18.3.2020). Patienter som beställer en ny, ej brådskande tid, ställs i kö och meddelas senare om en mottagningstid när läget lugnat ner sig. Vårdgarantins tidsgräns kommer förmodligen att överskridas pga coronaviruspademin.

Under mun- och tandkontrollbesöket utvärderar en sakkunnig förutom munhälsan även huruvida egenvården och kvaliteten på den räcker till. Under kontrollbesöket uppgörs en individuell vårdplan, där man fastställer vårdbehovet och förverkligandet samt tidpunkten för följande kontrollbesök.

Vårdplanen baserar sig på vårdbehovet och förbinder patienten själv att ta hand om egenvården i samband med munhälsan.

Att söka sig till tidig vård då symptomen dyker upp samt förebyggande vård och vård i tidigt skede möjliggör ingripande i påbörjande munsjukdomar och kan stoppas genom egenvård och sakkunnigvård. Att korrigera situationen i ett tidigt skede är oftast mer lättskött och förmånligt.

Du kommer väl inte till tandvårdens jour ifall du känner dig sjuk (du har feber, hosta, snuva, ont i halsen eller liknande) Tack!

Förebyggande tandvård

Barntandvård

Under barndomstiden skapas förutsättningar att upprätthålla munhälsan. Här är det viktigaste hälsosamma matvanor och en tillräcklig munhygien. Ett gott exempel från föräldrarna är den bästa metoden för att lära sig dessa.

Föräldrarnas uppgift är att se till att barnets tänder rengörs två gånger per dag med fluortandkräm. Barnet i lågstadieålder behöver ännu föräldrarnas hjälp i borstandet eller åtminstone för att kontrollera resultatet av tandborstningen.

Munhälsan upprätthålls genom hälsosamma levnadssätt

En frisk och välmående mun är en viktig del av den allmänna hälsan. Problem i munområdet påverkar även många allmänsjukdomar. Munsjukdomarna kan till majoriteten förebyggas själv.

En förutsättning för en god munhälsa är egenvård, vilket innebär munvård av egen, en närståendes eller den vårdades mun. Munvården bör vara daglig, regelbunden och ändamålsenlig. Faktorer som upprätthåller och främjar munhälsan är lätta att verkliga: en god munhygien, hälsosamma matvanor, användning av fluor och xylitol, regelbundna mun- och tandkontroller samt att söka sig till vård i tidigt skede.

Genom egna vanor kan man förstärka och upprätthålla munhälsan, men genom dessa kan man även inom en kort tid förorsaka munsjukdomar. Munhälsan hotas av många riskfaktorer, som kan beröra tandsprickning, ålder, livssituation, sjukdomar, användning av medicin, vanor eller hobbyn.

För god munhälsa är det viktigt att

• tänderna borstas med fluortandkräm 2 gånger per dag samt daglig rengöring mellan tänderna
• hälsosamma, regelbundna och mångsidiga kost- och matvanor
– högst 5-6 måltider per dag (varje munsbit förorsakar ett syraangrepp)
– minimera sockerhaltiga och sura produkter
• xylitolpastill eller -tuggummi intas efter varje måltid
• använda vatten som törstdryck

Nyttiga länkar:

Tandolycksfall – Vad göra?

Lasten hampaiden pesu (endast på finska)

Tandläkarförbundet

Mun hälsovårds Fackförbund rf (STAL)

Patientförsäkringscenteralen

Klientens och patientens rättigheter

Terveyskirjasto Hälsobibliotek på finska

God medicinsk praxis

I love suu (Endast på finska)

Terveysportti

Cancerorganisationerna

Elektronisk ärendehanteringstjänst

Genom den Medborgarnas hälsovårdstjänsten kan du

• Kontrollera dina eller tider inom tandvården med ett personligt bank-ID eller mobilcertifikat

• Avboka tandvårdens tidsbokningar

• Boka en tid för 1, 3 och 5 åriga barn till en tandhygienist eller tandsköterska för en periodisk granskning samt kontrollera, flytta och avboka tider. Andra tandvårdens tidsbokningar kan inte bokas eller flytta genom den elektroniska ärendehanteringstjänsten.

Du kan boka för ditt barn en tid till den periodiska munhälsokontrollen hos en tandskötare eller munhygienist 2 veckor före eller t.o.m. två veckor efter barnets födelsemånad (2 månaders tid).

•  Fylla i en till tidsbokningen relaterad elektronisk blankett för förhandsuppgifter som gäller din egna hälsa eller hälsan för ett barn under 15 år som du är vårdnadshavare för.

Tjänsten kan användas bara om klienten har en ikraftvarande tid till mottagning. När du fyller i och sparar dina egna hälsouppgifter elektroniskt före besöket på mottagningen, överförs uppgifterna automatiskt till patientinformationssystemet inom tandvården.

På så sätt har tandvårdens yrkespersonal tillgång till aktuella uppgifter.

En pappersform kan fortfarande fyllas i tandkliniken.

En störning har upptäckts i Medborgarnas hälsovårdstjänsten med Internet Explorer version IE11. Andra webbläsare fungerar normalt.

Tandkliniker

Dammbrunnens tandklinik
Dammbrunnsvägen 4
65100 Vasa

Se på kartan.

Keväinen kuva Tammikaivon terveysasemasta

 

Gerby tandklinik
Tallmarksvägen 5
65280 Vasa

Se på kartan.

Gerbyn terveysasema

 

Korsnästågets tandklinik
Fräsaregatan 2
65370 Vasa

Se på kartan.

Ristinummen hammashoitola kesällä.

 

Kyrkoesplanadens tandklinik
Kyrkoesplanaden 26
65100 Vasa

Se på kartan.

Kirkkopuistikon terveysasema

 

Lillkyro tandklinik
Lillkyrovägen 18
66500 Lillkyro

Se på kartan.

Vähänkyrön terveysasema kesällä.

 

Malmögårdens tandklinik
Vörågatan 2
65100 Vasa

Se på kartan.

Malmöntalo kesällä.

 

Undervisningstandklinik
Sandögatan 18, 3 vån.
65100 Vasa

Se på kartan.

Opetushammashoitola kesällä

 

Vasaesplanadens tandklinik
Vasaesplanaden 20, 3 vån.
65100 Vasa

Meddelande 28.5.2020: Sandvikens tandklinik flyttar till Vasaesplanaden

Se på kartan

Byte av hälsostation

Tandvård för barn, unga och studerande

Familjer som väntar barn

Familjer som väntar barn har möjlighet att boka en tid för ett avgiftsfritt besök för rådgivning om munhälsovård. Under besöket diskuteras metoder som främjar och upprätthåller mun- och tandhygien. Graviditetstiden är ett ypperligt tillfälle att få information om upprätthållande av hälsan för det kommande barnet. Genom god hemvård av mun och tänder säkras mun- och tandhälsan bland barn och föräldrar. Besöket innehåller alltså inte individuell hälsogranskning av munnen. Mun- och tandvården är avgiftsbelagd.

Munhygienisterna besöker även familjeträningen för väntande familjer för att berätta om munhälsan.

Barn under skolåldern

De periodiska tandkontrollerna för barn under skolålder sker i 1, 3 och 5 års ålder. Barnens målsmän bokar själv en tid för barnets periodiska kontroll, antingen till en tandskötare eller munhygienist. Tiden kan bokas två veckor före barnets födelsemånad eller två månader efter barnets födelsemånad, dvs. sammanlagt under två månaders tid.

På grund av coronaepidemin har tiderna för icke-brådskande vård avbokats. Medborgarnas tidsbokningstjänst är på grund av denna anledning ur bruk. Vi ber om ursäkt för den olägenhet som uppstått.

Målsmännen kan för barn yngre än skolålder boka periodiska tandkontroller inom tandvårdens elektroniska ärendehantering (https://www.vaasa.fi/sv/tjanster/tandvard) med målsmannens bankkoder eller mobilcertifikat. En tid för periodisk tandkontroll kan även bokas via tandvårdens tidsbokning, tfn 06 325 2202.

Skolbarn

Skolbarnen kallas till periodisk munhälsokontroll genom en kallelse som sänds till hemmen enligt följande:

1. årskursen höst (tandläkare)
3. årskursen vår (tandläkare)
5. årskursen höst (munhygienist)
8. årskursen höst (tandläkare)

Vid behov kallas skolbarnet till tandvårdsbesök även under andra tider.

Munhälsovården är en del av skolhälsovården, varför vården av munnen och tänderna oftast ordnas under skoldagens lopp. I synnerhet i fråga om barn i grundskolans årskurs 1-6 önskas att målsmännen kommer med på kontrollbesöken. Således framkommer även ärenden som berör barnets munhälsa åt föräldrarna. Vi ber er beakta att kontrollbesöken i tandklinikerna tar tid, eftersom skolbarnen kommer på kontrollbesök i grupp.

Barnens målsmän bär ansvar för barnens resor till och från tandkliniken. Det är viktigt att målsmännen även beaktar trafiksäkerheten, ifall barnet ensamt kommer till tandkliniken.

Utredning av minderårigas uteblivande

Ifall barnet inte dyker upp för tandvårdskontrollen, kontaktas hemmet. I samband med kontakttagandet utreds orsaken till uteblivandet.

Ifall det minderåriga barnet har återkommande uteblivanden inom tandvården, kan detta ses som försummelse i fråga om vård av barnet. Enligt statsrådets förordning (6.4.2011/338) har den vårdande fackmannen i lagen stiftad skyldighet att meddela ärendet vidare till bl.a. socialmyndigheterna.

Studerande

För studerande ordnas en munhälsokontroll en gång under studietiden. Under denna utreds behovet till munhälsorådgivning och -service. Studeranden bokar själv tiden till munhälsokontrollen.

Studerande på andra stadiet (yrkesskola/gymnasium) kallas vid 17 år till munhälsokontroll. Studerande i andra läroanstalter eller personer som håller mellanår bör boka sin tid själv. Alla studerande som studerar i Vasa kan boka en tid till munhälsokontroll. Studerande från andra kommuner bör intyga sin studierätt vid någon av läroanstalterna i Vasaområdet genom ett ikraftvarande studentkort.

För munhälsokontroll och vårdåtgärderna debiteras förordningsenliga avgifter från och med den dag då den studerande fyller 18 år.

Tandvårdens anvisning om coronaviruset

Patienter som exponerats för eller insjuknat på grund av coronavirus sköts endast i brådskande fall koncentrerat vid en egen vårdenhet.

Tidsbeställningen reder ut uppgifterna om exponering i fråga om varje patient, telefonnummer som patienten kan nås på) och ifall kriterierna för COVID-19 uppfylls, hänvisar tandvårdens tidsbeställning patienten till hens hälsocentral för att få direktiv.

  • Tandvårdens avgifter kollas varje år och uppdateras vid behov.

  • Jouren garanterar undersökning och första hjälpen vård som inte kan förflyttas utan risk för livsfara eller vars saknande skulle medföra betydande hälsofara. Du sköter själv om att boka en tid för fortsatt vård enligt behov.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Tidsbokning

  • 06 325 2202

Tidsboknings öppettider

  • Må - to kl. 7.30-15.30 och fre kl. 7.30-15.00. I akuta ärenden ta kontakt genast fr.o.m. kl. 7.30, icke-brådskande ärenden efter kl. 9.

Tandvårdens klientfakturering och andra kontaktuppgifter

  • Förfrågningar som berör betalande, tfn 020 619 8077
  • Andra förfrågningar som berör räkningen, tfn 06 325 3016

Ledande övertandläkare
STL Katri Palo
tfn 06 325 2118

Övertandläkare
STL Hanna Kangasmaa
tfn 06 325 2236

Avdelningsskötare
TS, FöM Päivi Meriruoho
tfn 06 325 3030

Biträdandeavdelningsskötare

TS, HV Heli Peltomäki
tfn 06 325 2148