Förbigå menyn
asuinalue

Bidrag för enskilda vägar

En enskild väg är en väg som underhålls av ägarna till de fastigheter som behöver vägen. Bestämmelser om enskilda vägar, alltså privata vägar, ingår i lagen. Vasa stad beviljar årligen underhållsbidrag till organiserade väglag i enlighet med beslut av direktören för Kommuntekniken.

Väglagen har kunnat ansöka om bidrag för enskilda vägar sedan 1.1.2019  för följande treårsperiod 2019-2021.

Bidrag för byggande, reparation och underhåll av en enskild väg kan ansökas från kommunen. Kommunen kan besluta att ta underhållet av en enskild väg helt eller delvis på sitt ansvar. Bidrag kan också bestå av statsmedel. Om staten eller kommunen hjälper väglaget eller vägdelägare med underhållet av vägen, ska vägen vara tillgänglig för alla.

En kungörelse om när understöd för enskilda vägar kan ansökas publiceras i lokaltidningarna och på vår webbplats. Därtill måste väglagens kontaktuppgifter vara uppdaterade i Lantmäteriverkets register över enskilda vägar och i det riksomfattande väg- och gatunätets datasystem Digiroad. En ny lag om enskilda vägar träder i kraft 1.1.2019 ( 50§ och 84§).

Väglag har inte bildats för följande enskilda vägar. (pdf)

Vasa stads kriterier för bidrag för enskilda vägar

 • väghyvling och sladdning
 • dammbindning, slybekämpning
 • slåtter
 • plogning
 • utmärkning för plogning
 • vinterhyvling
 • halkbekämpning
 • grus eller kross till slitlagret
 • rensning av diken och övriga arbeten som säkerställer att vägen är trafikduglig

Bidragsklassificeringarna och –betalningarna under föregående bidragsperiod

1 klassen 17850 m – 856 €/km / 41 –100 poäng
2 klassen 52450 m – 642 €/km / 21 – 40 poäng
3 klassen 31250 m – 428 €/km / 11 – 20 poäng
4 klassen 11206 m – 214 €/km / < 10 poäng

Väglaget bör bära upp enhetsavgifter av vägdelägarna.

 

 

Ansökan om bidrag och viktiga datum 2020

 • Bidragen till väglagen betalas ut till 31.8.
 • Följande gång kan bidrag ansökas år 2022

Länkar

Sök protokoll på tekniska nämden
Ansökningsblankett och blankett för poängsättning av enskild väg
Suomen tieyhdistys: 0200 345 20 Vägföreningens i Finland rådgivningstelefon i frågor som gäller enskilda vägar, vardagar 9-18, avgift 0,92 euro/min.+lna
Närings-, trafik- och miljöcentralen: statligt bidrag för grundlig förbättring av enskilda vägar, tfn 0295 020 601
Lantmäteriverket: Meddela kontaktuppgifterna till väglaget eller det samfällda områdets delägarlag tfn 029 530 1100
Digiroad: Ett nationellt väg- och gatuinformationssystem

Tilläggsuppgifter ger