Förbigå menyn
asuinalue

Bidrag för enskilda vägar

En enskild väg är en väg som underhålls av ägarna till de fastigheter som behöver vägen. Bestämmelser om enskilda vägar, alltså privata vägar, ingår i lagen. Vasa stad beviljar årligen underhållsbidrag till organiserade väglag i enlighet med beslut av direktören för Kommuntekniken.

Fr.o.m. 1.1.2019 kan bidrag för enskilda vägar ansökas för treårsperioden 2019-2021.

Bidrag för byggande, reparation och underhåll av en enskild väg kan ansökas från kommunen. Kommunen kan besluta att ta underhållet av en enskild väg helt eller delvis på sitt ansvar. Bidrag kan också bestå av statsmedel. Om staten eller kommunen hjälper väglaget eller vägdelägare med underhållet av vägen, ska vägen vara tillgänglig för alla.

En kungörelse om när understöd för enskilda vägar kan ansökas publiceras i lokaltidningarna och på vår webbplats. Därtill måste väglagens kontaktuppgifter vara uppdaterade i Lantmäteriverkets register över enskilda vägar och i det riksomfattande väg- och gatunätets datasystem Digiroad. En ny lag om enskilda vägar träder i kraft 1.1.2019 ( 50§ och 84§).

Väglag har inte bildats för följande enskilda vägar. (pdf)

Vasa stads kriterier för bidrag för enskilda vägar

 • väghyvling och sladdning
 • dammbindning, slybekämpning
 • slåtter
 • plogning
 • utmärkning för plogning
 • vinterhyvling
 • halkbekämpning
 • grus eller kross till slitlagret
 • rensning av diken och övriga arbeten som säkerställer att vägen är trafikduglig

Bidragsklassificeringarna och –betalningarna under föregående bidragsperiod

1 klassen 17850 m – 856 €/km / 41 –100 poäng
2 klassen 52450 m – 642 €/km / 21 – 40 poäng
3 klassen 31250 m – 428 €/km / 11 – 20 poäng
4 klassen 11206 m – 214 €/km / < 10 poäng

Väglaget bör bära upp enhetsavgifter av vägdelägarna.

 

 

Ansökan om bidrag och viktiga datum 2019

 • enskilda vägar grundar väglag senast 31.3
 • väglagens uppdaterade kontaktuppgifter ska finnas i Lantmäteriverkets register över enskilda vägar och i Digiroud senast 12.4
 • ansökningar om bidrag ska lämnas in senast 30.4
 • I maj beslutar tekniska nämnden om grunderna för utdelningen av bidrag
 • bidrag till väglagen betalas senast 31.8

Anhållan ska lämnas in senast: senast 30.4.2019

Adress:

Vasa stad, Kommuntekniken
Kyrkoesplanaden 26 A, 65100 Vasa märk kuvertet ”Bidrag för enskild väg”

Till anhållan ska fogas:

 • En kopia av protokollet från väglagets stiftande stämma ( fr.o.m 1.1.2019)
 • Kopia av föregående räkenskapsperiods bokföring och granskning av redovisningen (Lagen om enskilda vägar 64 § och 67 §

De väglag som inte tidigare har ansökt om bidrag eller på vilkas väg de funktioner som medför trafik har förändrats, fogar till sin anhållan om bidrag också:

 • Poängsättningsblanketten för enskilda vägar
 • En kartbilaga, där den aktuella enskilda vägen och bostäderna med året-runt-bosättning invid den är markerade med färgpenna

Länkar

Sök protokoll på tekniska nämden
Ansökningsblankett och blankett för poängsättning av enskild väg
Suomen tieyhdistys: 0200 345 20 Vägföreningens i Finland rådgivningstelefon i frågor som gäller enskilda vägar, vardagar 9-18, avgift 0,92 euro/min.+lna
Närings-, trafik- och miljöcentralen: statligt bidrag för grundlig förbättring av enskilda vägar, tfn 0295 020 601
Lantmäteriverket: Meddela kontaktuppgifterna till väglaget eller det samfällda områdets delägarlag tfn 029 530 1100
Digiroad: Ett nationellt väg- och gatuinformationssystem

Tilläggsuppgifter ger