Förbigå menyn
asuinalue

Bidrag för enskilda vägar

En enskild väg är en väg som underhålls av ägarna till de fastigheter som behöver vägen. Bestämmelser om enskilda vägar, alltså privata vägar, ingår i lagen. Vasa stad beviljar årligen underhållsbidrag till organiserade väglag i enlighet med beslut av direktören för Kommuntekniken.

Väglagen kan ansöka om bidrag för enskilda vägar sedan 1.1.2022  för följande treårsperiod 2022-2024.

Bidrag för byggande, reparation och underhåll av en enskild väg kan ansökas från kommunen. Kommunen kan besluta att ta underhållet av en enskild väg helt eller delvis på sitt ansvar. Bidrag kan också bestå av statsmedel. Om staten eller kommunen hjälper väglaget eller vägdelägare med underhållet av vägen, ska vägen vara tillgänglig för alla.

En kungörelse om när understöd för enskilda vägar kan ansökas publiceras i lokaltidningarna och på vår webbplats. Därtill måste väglagens kontaktuppgifter vara uppdaterade i Lantmäteriverkets register över enskilda vägar och i det riksomfattande väg- och gatunätets datasystem Digiroad. En ny lag om enskilda vägar träder i kraft 1.1.2019 ( 50§ och 84§).

 

Vasa stads kriterier för bidrag för enskilda vägar

  • väghyvling och sladdning
  • dammbindning, slybekämpning
  • slåtter
  • plogning
  • utmärkning för plogning
  • vinterhyvling
  • halkbekämpning
  • grus eller kross till slitlagret
  • rensning av diken och övriga arbeten som säkerställer att vägen är trafikduglig

Bidragsklassificeringarna och –betalningarna under föregående bidragsperiod

1 klassen 17850 m – 856 €/km / 41 –100 poäng
2 klassen 52450 m – 642 €/km / 21 – 40 poäng
3 klassen 31250 m – 428 €/km / 11 – 20 poäng
4 klassen 11206 m – 214 €/km / < 10 poäng

Väglaget bör bära upp enhetsavgifter av vägdelägarna.

 

 

Ansökan om bidrag och viktiga datum 2022

·         31.3 ska konstituerande stämma ha hållits i fråga om nya väglag

·         12.4 ska samtliga väglags uppgifter vara uppdaterade i de ovan nämnda registren

·         understöd betalas senast 31.8

Ansökningarna tillställs senast 30.4.2022 adressen

Vasa stad, registraturen – Kyrkoesplanaden 26 A, 65100 Vasa

Märk kuvertet: ””understöd till väglag”

Länkar

Sök protokoll på stadmiljönämnden

Ansökningsblankett för bidrag  för enskild väg: 
 Alla sökande fyller i blankett

2022 Blankett för poängsättning av enskild väg:

Fyller i när sök bidrag första gång och när bostads eller trafiken har ökat

Suomen tieyhdistys: 0200 345 20 Vägföreningens i Finland rådgivningstelefon i frågor som gäller enskilda vägar, vardagar 9-18, avgift 0,92 euro/min.+lna
Närings-, trafik- och miljöcentralen: statligt bidrag för grundlig förbättring av enskilda vägar, tfn 0295 020 601
Lantmäteriverket: Meddela kontaktuppgifterna till väglaget eller det samfällda områdets delägarlag tfn 029 530 1100
Digiroad: Ett nationellt väg- och gatuinformationssystem

Tilläggsuppgifter ger