Du är här

Om Vasa

Stadsfjärdsstråket

Plan över friluftsled runt Södra stadsfjärden.

Den planerade leden går till största delen på befintliga stigar, vägar och privata vägar samt vid åkerkanterna. I genomförandets första skede ansöks om friluftsledsförrättning för leden hos Lantmäteriverket, varefter rutten kan märkas ut i terrängen och på kartan. I genomförandets följande skeden görs åtgärder som förbättrar framkomlighten på en del av ledens delar. Friluftsledens sträckning har planerats så att den inte medför några betydande olägenheter för fastigheterna och den nuvarande markanvändningen i området. I samband med friluftsledsförrättningen kontaktas markägarna och väglagen på nytt.

Planen för friluftsleden fastställs av NTM-centralen i Södra Österbotten. Före fastställandet av planen har tillfälle beretts för dem vars rätt eller fördel planen gäller att lämna in anmärkningar mot planen.

Planen är offentligt framlagd på Vasa stads tekniska verk, adress Kyrkoesplanaden 26 A (2. våning), och på Planläggningens webbsida, adress https://www.vaasa.fi/sv/stadsfjardsstraket

Anmärkningarna mot planen ska ställda till NTM-centralen i Södra Österbotten inlämnas till Vasa stads planläggning inom 30 dagar från utgången av den tid under vilken planen varit framlagd. Anmärkningarna kan lämnas in per post eller per e-post till adressen nedan.

MATERIAL

plan

redogörelse

bilaga 1

 

 

 

 

 

 

Planläggningens kontaktuppgifter:

Post: Vasa stad/planläggningen, PB 2, 65101 VASA

Besök: Vasaesplanaden 17, 6:e våningen

Internet: www.vasa.fi/planlaggningen

E-post: planlaggningen@vaasa.fi

Telefon: (06) 325 1160

Tilläggsinformation