Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

De kommunaltekniska tjänsterna i Vasa bedöms

Publicerad: 20.5.2024

Uppdaterad: 21.5.2024

Inom en nära framtid får 1000 Vasabor en enkät att besvara om bland annat skötseln av gator och parker samt hur avfallshanteringen fungerar. Enkäten, som ansluter sig till en riksomfattande undersökning, utförs samtidigt i flera kommuner på olika håll i Finland.

Över resultaten av enkäten görs en jämförelserapport, som blir klar i augusti. Svaren fungerar som kundens röst, då det bedöms hur väl man lyckats i att producera tjänsterna. Enkäten, som återkommer årligen, är till hjälp då det gäller att gestalta invånarnöjdheten, utvecklingstrenden samt en jämförelse med andra städer.

– Vi utnyttjar resultaten av enkäten också i utvecklandet av kommunaltekniska tjänster och funktioner. Vi hoppas följaktligen på aktivt deltagande av dem som får enkäten, säger kommunteknikdirektör Jukka Talvi.