Förbigå menyn
Lapset piirtää

Artikelkategorier: Nyheter

Förslag: besparingarna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen cirka 8,2 miljoner euro

Publicerad: 12.4.2024

Vasa stads program för balanseringen av ekonomin för åren 2024–2027 inverkar också på småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens verksamhet. Nämnden för fostran och undervisning behandlar sparåtgärder vid sitt möte 17.4.2024. Efter behandlingen i nämnden går sparförslagen vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Vasa stad har påbörjat ett balanseringsprogram för ekonomin. Målet är att inom stadens verksamhet hitta objekt där det kan sparas cirka 40–50 miljoner euro under åren 2024–2027. Sparkravet beror till stor del på kommunekonomins allmänt försvagade läge till följd av minskade skatteintäkter och statsandelar, och detta gäller även för många andra kommuner i Finland.

– Inom bildningssektorn inverkar besparingarna inte på den lagstadgade servicen som till exempel personalantalet inom småbarnspedagogiken. Inom den grundläggande utbildningen föreslås det att mängden, dvs. årsveckotimmarna, minskas så lite som möjligt (0,02 årsveckotimmar) för att undervisningens grunduppgift inte ska äventyras, berättar bildningsdirektör Christina Knookala.

Förslag till besparingar inom den grundläggande utbildningen

För nämnden föreslås att de största besparingarna inom den grundläggande utbildningen ska åstadkommas genom att Tervajoen koulu dras in (hösten 2026), skolcoachverksamheten i skolor med åk 7–9 avslutas samt genom att morgon- och eftermiddagsverksamheten, som inte är lagstadgad verksamhet, avslutas för elever i klass 1 och 2 från och med hösten 2025.

Även kilometergränsen för avgiftsfri skolskjuts föreslås bli höjd så att den motsvarar minimigränsen i lagen. Enligt förslaget ska gränsen för avgiftsfria skolskjutsar för elever i klass 1 och 2 höjas till fem kilometer i stället för tre som tidigare.

Även avgiftsfria elevskjutsar inom den betonade undervisningen (språkbad, musikklasser, engelskspråkig undervisning) slopas.

Förslag till besparingar inom småbarnspedagogiken

Inom småbarnspedagogiken föreslås det att de största besparingarna ska åstadkommas genom indragning av Tervajoen päiväkoti (2026) samt indragning av Päiväkoti Leipuri (31.7.2025). Vidare föreslås det att gruppfamiljedaghemmet Veitikka ska dras in (31.7.2025).

Besparingar erhålls också genom indragning av verksamheten vid den öppna småbarnspedagogiken i maj 2024 samt indragning av Klemettilän päiväkoti 30.6.2024. Beslut om indragning av den öppna småbarnspedagogiken samt Klemettilän päiväkoti fattades redan i november 2023.

Vidare kan besparingar erhållas genom att skiftesvården koncentreras till ett daghem (Rödluvans daghem), varvid skiftesvården upphör vid Villin lännen päiväkoti 1.8.2024.

Förslag till besparingar på andra stadiet, vid instituten samt ungdomsservicen

Även vid läroanstalterna på andra stadiet (Vamia och gymnasierna), Vasas institut och ungdomsservicen har besparingsförslag listats för utbildningsnämnden, som sammanträder för att behandla dem 18.4.2024.

De största besparingarna erhölls vid Vamia, där separata samarbetsförhandlingar har förts. De avslutades i januari.

Vid medborgarinstitutet Alma samt Kuula-institutet och Taikon inom den grundläggande konstundervisningen försöker man få besparingar genom att bland annat höja kundavgifterna och utöka storleken på undervisningsgrupperna.

Inom ungdomsservicen försöker man åstadkomma besparingar bland annat genom att effektivera projektverksamheten, hålla ungdomslokalerna öppna mera sällan på lördagar samt förkorta ungdomsarbetarnas arbetstid under veckoslutskvällar på sommaren.

Ekonomin i balans år 2027

Det huvudsakliga syftet med stadens anpassningsplaner är att hitta bestående besparingar, få ekonomin i balans och skuldsättningen att avta. Besparingar måste göras för att stadens ekonomi ska vara i balans senast 2027.

Stadsdirektör Tomas Häyry vill ge tro på en bättre framtid och se längre framåt.

– Befolkningstillväxten och de industriella investeringarna ger en fingervisning om att vi kan förvänta oss bättre tider och vi kan fortfarande trygga en service av god nivå och kvalitet för invånarna i fortsättningen. Sparkrav känns tuffa för oss alla, men tillsammmans tar vi oss igenom de svåra tiderna.