Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Många förbättringar utlovas i Liftis verksamhet

Publicerad: 21.2.2023

Vasas och Korsholms nya gemensamma kollektivtrafik Lifti inledde trafiken i början av juli. I och med Lifti ersattes de gamla ringlinjerna med pendellinjer genom centrum, antalet turer utökades avsevärt och cirka 20 nya chaufförer anställdes i bussarna. Förändringen har inte förlöpt problemfritt och det har förekommit utmaningar med i synnerhet tidtabellerna. I år planeras många åtgärder med vilka man strävar efter att förbättra kundnöjdheten.

Lifti är den största förändringen inom Vasaregionens kollektivtrafik de senaste åren. Dess mål var att utöka utbudet av turer, förkorta resetiderna och således möjliggöra smidigare resor än tidigare mellan bostadsområden, arbetsplatskoncentrationer och andra centrala objekt.

– De långa ringlinjerna fick tidigare kritik för att resetiden blev för lång. Målet med pendellinjerna är att utöka antalet direkta och snabba förbindelser som går genom centrum och göra det snabbare för passagerarna att ta sig från en plats till en annan, säger Vasa stads trafikchef Pertti Hällilä.

Den stora förändringen har även medfört utmaningar, vilket har synts både i sociala medier och i tidningarna. En stor del av kritiken har gällt försenade turer och delvis även turer som inte körts.

– I praktiken klarnar det slutligen hur linjerna och tidtabellerna fungerar först när de körs och tidtabellerna har ställvis varit för snäva. I fråga om en del linjer har problemet berott på det stora antalet obligatoriska objekt, och på grund av det har uppgörandet av tidtabeller inte lyckats helt, säger Hällilä.

Lifti har även haft tekniska problem vid tankningen av biogasbussarna. Bussar har kunnat vara utan gas på morgonen och nödvändigtvis inte alls kommit ut i trafik. Turerna har således inte körts.

– Problemet med tankningen kunde lösas slutligt i slutet av december då Stormossen fick en större mellantank, säger Hällilä.

Utöver tankningsproblemen har reseplaneraren ställvis fungerat dåligt i synnerhet i skuggområden och under driftstörningar, då fordonsdata i realtid inte har kunnat användas. Även andra tekniska problem har tidvis inverkat på datapålitligheten.

Trafikidkaren erkänner problemen

För Liftis trafik ansvarar Vekka Group Oy som verkar sitt första år i Vasa. Verkställande direktör Tomi Vasiljev erkänner att etableringen i Vasa inte har förlöpt problemfritt.

– Vår verksamhet har inte till alla delar legat på den nivå som krävs och exempelvis det stora antalet nya chaufförer har medfört utmaningar. I synnerhet i juli fanns det i trafiken många chaufförer som ännu inte kände Vasa tillräckligt bra, säger Vasiljev.

– Chaufförernas lokalkännedom blev bättre under hösten och det här får vi väldigt lite respons om numera. Ett stort tack går i synnerhet till de gamla anställda som avbröt sin semester och kom för att guida de nya chaufförerna som börjat jobba för Lifti.

Enligt Vasiljev utlovas förbättringar under detta år. Det kommer att satsas mer än tidigare på renligheten i bussarna. Därtill håller Vekka Group på att ta fram ett belöningsprogram för bra chaufförsprestationer.

– Vi har exempelvis planerat utbildning i kundservice för alla chaufförer. Under utbildningen får chaufförerna repetera principerna för god kundservice, och syftet är att belöna chaufförer som ger bra service, säger Vasiljev.

Antalet passagerare ökar

I och med Lifti har antalet passagerare inom kollektivtrafiken i Vasa ökat markant. Exempelvis i juli ökade antalet passagerare med hela 14 procent jämfört med år 2019 före coronapandemin.

– Vasa är en av de få städer i Finland, där antalet passagerare klart är högre nu än under tiden före pandemin. Om den nuvarande utvecklingen fortsätter, kan man för 2023 års del förvänta ett nytt rekord, säger Hällilä.

– Det är naturligtvis en bra sak att antalet passagerare ökar, men det medför även utmaningar. Bussarna kan ställvis vara långsammare på grund av längre tider vid hållplatserna och tidvis är bussarna fulla, fortsätter Hällilä.

Till det ökande passagerarantalet bidrar Finlands billigaste kollektivtrafikbiljetter och fungerande informations- och betalningssystem. Det går enkelt att betala kontaktlöst och man kan se var bussen finns i realtid i reseplaneraren t.ex. på telefonen innan man går till hållplatsen.

– Under detta år kan vi erbjuda nya biljettalternativ för exempelvis pendlare. I fortsättningen kommer det även gå att skaffa kedjeresor, så att Lifti-biljetter kan kombineras med biljetter för långa kollektivtrafikresor, säger Hällilä.

Kundnöjdhet på medelnivå

Kundnöjdheten med Lifti mättes i slutet av året med enkäter. På enkäten som staden genomförde inkom 469 svar, och därtill intervjuade Taloustutkimus passagerare på bussarna under 13 dagar på olika linjer.

– På basis av dessa enkäter ligger kundnöjdheten mellan medelmåttig och god. Verksamheten kan alltså förbättras ytterligare och det kommer man även att göra, säger Hällilä.

Enligt Hällilä planeras många förbättringsåtgärder. En del av linjerna förkortas och tidtabellerna ändras senast till sommaren så att det blir enklare för chaufförerna att hålla dem. Strävan är även att bättre beakta skolornas behov och sammanjämka tidtabellerna med exempelvis skolskjutsar.

– På de populäraste linjerna utlovas fler turer under pendlingstiden. Vi försöker t.ex. förbättra trafiken till Sundom, så att det finns pendlingsturer på morgonen och eftermiddagen även till Näset och Kronvik, säger Hällilä.

Målet är även att utöka antalet nya biogasbussar och således ytterligare främja hållbar, klimatneutral mobilitet.

Respons önskas även i fortsättningen

Hittills har det inkommit 1 156 responsmeddelanden om Lifti via stadens responskanal. Tidigare skickades största delen av responsen direkt till trafikidkaren, då responsen nu nästan helt kommer till staden. Totalt är mängden respons den samma som tidigare.

Enligt Hällilä försöker staden svara snabbare än tidigare på responsen med hjälp av mer personal.

– Vi vill varmt tacka alla som gett respons – både de som varit nöjda med Lifti och de som lyft fram olika missförhållanden. Vi önskar att kunderna ger respons även i fortsättningen. Med hjälp av den kan vi utveckla Lifti så att servicen blir ännu bättre, avslutar Hällilä.

Du kan ge respons via stadens responskanal på adressen feedback.vaasa.fi