Förbigå menyn
Lapsia koulussa

Artikelkategorier: Nyheter

Nämnden för fostran och undervisning: inom den grundläggande utbildningen sparas det inte på morgon- och eftermiddagsverksamheten eller den allmänna undervisningens skolskjutsar

Publicerad: 18.4.2024

Nämnden för fostran och undervisning behandlade sparåtgärder vid sitt möte 17.4.2024. Nämnden föreslår för stadsstyrelsen att morgon- och eftermiddagsverksamheten för de minsta eleverna inte dras in och att kilometergränserna för skolskjutsarna inte höjs.

De föreslagna besparingsåtgärderna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen diskuterades livligt i nämnden. Längst diskuterades indragningen av daghemmet och skolan i Tervajoki.

För nämnden hade föreslagits att de största besparingarna inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken skulle fås genom att skolan och daghemmet i Tervajoki dras in hösten 2026.

Nämnden beslutade efter omröstning föreslå för stadsstyrelsen att skolan och daghemmet får tilläggstid till år 2027 på regionpolitiska grunder under förutsättning att fullmäktige lindrar besparingskravet inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken med motsvarande summa.

Nämnden vill inte att verksamheten med skolcoacher ska upphöra

Nämnden beslutade också föreslå för stadsstyrelsen att morgon- och eftermiddagsverksamheten för elever i klass 1 och 2 inte ska läggas ned. Besparingsåtgärden ersätts med en justering av verksamhetsavgiften. För närvarande är den avgift per elev som tas ut av vårdnadshavarna för morgon- och eftermiddagsverksamheten 120 euro.

Nämnden beslutade enhälligt att skolcoacherna inte sägs upp, under förutsättning att fullmäktige lindrar besparingskravet för den grundläggande utbildningen med motsvarande summa.

Nämnden beslutade också föreslå att kilometergränsen för gratis skolskjuts inte höjs från tre till fem kilometer, under förutsättning att fullmäktige lindrar besparingskravet för den grundläggande utbildningen med motsvarande summa.

I fråga om betonad undervisning (språkbad, musikklasser, engelskspråkig undervisning) godkände nämnden förslaget att det avstås från gratis elevskjuts.

Inom småbarnspedagogiken får man besparingar genom att stänga enheter samt genom att koncentrera skiftvården

För småbarnspedagogikens del föreslogs för nämnden att daghemmet Leipuri samt gruppfamiljedaghemmet Veitikka läggs ned 31.7.2025.

Vidare föreslogs det att skiftvården koncentreras till ett daghem (Rödluvans daghem), varvid skiftvården upphör vid Villin lännen päiväkoti 1.8.2024.

Nämnden godkände båda förslagen och sänder dem vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för godkännande.

Balanseringsförslagen går vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige

Efter behandlingen i nämnden går förslagen till balansering av ekonomin vidare till stadsstyrelsen 22.4 och till stadsfullmäktige 29.4.

Vasa stad har påbörjat ett balanseringsprogram för ekonomin. Målet är att inom stadens verksamhet hitta objekt där det kan sparas cirka 40–50 miljoner euro under åren 2024–2027.

Sparkravet beror till stor del på kommunekonomins allmänt försvagade läge till följd av minskade skatteintäkter och statsandelar, och detta gäller även för flera andra kommuner i Finland.