Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Promenadcentrum utvidgas mot stationen – planutkast framlagt 10-23.6

Publicerad: 10.6.2021

Uppdaterad: 18.6.2021

Utvecklandet och utvidgandet av Vasas promenadcentrum har framskridit till nästa fas. Först byggs avsnittet mellan Storalånggatan och järnvägsstationen och planen för det är framlagd 10–23.6. I planen fortgår gågatan likadan som den är redan nu på det byggda avsnittet.

I planen tas taxiplatserna framför gamla Posthuset bort och i stället förlängs esplanaden. Norra sidan av Hovrättsesplanaden anvisas som gång- och cykelväg och fordonstrafiken flyttas i sin helhet till södra sidan av esplanaden. Samtidigt anläggs en cirkulationsplats framför stationen och i stationsparken byggs ett cykelstall, där man tryggt kan lämna sin cykel.

Syftet är att byggandet ska inledas våren 2022 och preliminärt ska det vara klart i november 2022. För projektet har 659 000 euro erhållits i statsbidrag. Planen kan man bekanta sig med på adressen https://www.vaasa.fi/sv/gatuplaner

Promenadcentrum utvecklas så att det blir attraktivare än tidigare

Vasa centrum är knutpunkten för en region med cirka 115 000 invånare. Den nu pågående planeringen utgår från att utveckla promenadcentrumet i Vasa så att det blir allt mångsidigare och attraktivare. Målet är att stärka i synnerhet Hovrättsesplanadens roll som en lockande gångförbindelse mellan stadsstranden, stadscentrumet och Resecentrumet. Dessutom vill man framhäva de historiska inslagen i den värdefulla miljön kring Hovrättsesplanaden.

Planeringen för att utvidga Vasa promenadcentrum inleddes 2019 med en öppen enkät om idéer och önskemål avseende utveckling av promenadcentrumet. I slutet av 2020 framlades de första utkasten till en översiktsplan för promenadcentrum. Då var det möjligt att ta ställning till planen och de olika alternativen genom att lämna in åsikter och utlåtanden eller genom att delta i en annan kartbaserad enkät. I synnerhet önskades ställningstaganden till delområden, som det fanns två olika alternativ av i det framlagda utkastet. Därefter har planeringen fortsatt utifrån den erhållna responsen.