Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Sandös och Inre hamnens detaljplanearbete inleds: delta i planeringen!

Publicerad: 27.9.2023

Sandös och Inre hamnens detaljplanearbete påbörjas. Planens program för deltagande och bedömning är framlagt 27.9 – 11.10.2023. Med hjälp av programmet frågar man om åsikter angående detaljplanens målsättningar samt berättar närmare om hur planarbetet framskrider. Samtidigt är en nätenkät öppen, genom vilken man samlar in bakgrundsfakta till detaljplaneändringen och planering i anslutningen till den.

Svara på enkäten

–  Området som detaljplaneändringen berör är en väldigt viktig och värdefull del av Vasa. Genom att delta i enkäten kan du ta ställning till vilka saker på området som är särskilt viktiga samt föreslå hur området borde utvecklas, berättar planläggningsarkitekt Emma Widd.

Gammal detaljplan från år 1855

Målet med planändringen är att undersöka användnings- och utvecklingsmöjligheterna för området mellan centrum och Vasklot, samt att uppdatera områdets ikraftvarande detaljplaner. På Sandö gäller Vasas första detaljplan som fastställdes 1855 och på centrums sida finns ett flertal detaljplaner av olika ålder.

-Områdets detaljplaner är så gamla att de inte längre på ett ändamålsenligt sätt styr områdets utveckling, berättar Widd.

Ny gång- och cykelbro möjlig

Med planändringen strävar man efter att möjliggöra byggandet av en högklassig cykelbana genom området. Samtidigt utreder man möjligheten att bygga en ny gång- och cykelbro, som skulle leda från Sandögatan till Sandö.

Mera info om detaljplaneändringen finns på planens projektsida.