Förbigå menyn

Sandö och Inre hamnen (ak1123)

Målet med detaljplaneändringen för Sandö och Inre hamnen är att undersöka användnings- och utvecklingsmöjligheterna för området mellan centrum och Vasklot, samt att uppdatera områdets ikraftvarande detaljplaner. På Sandö gäller Vasas första detaljplan som fastställdes 1855 och på centrums sida finns ett flertal detaljplaner av olika ålder. Strandområdena i centrum ingår i den RKY-inventerade zonen Vasas strandpark. Med planändringen eftersträvar man att möjliggöra byggandet av en högklassig cykelbana genom området samt att utreda möjligheten att bygga en ny gång- och cykelbro från Sandögatan till Sandö. Därtill kommer man att undersöka områdets kulturhistoriska och landskapsmässiga värden samt att utreda konsekvenserna för olika alternativ.

  1. Aktuell 6.9.2023

  2. PDB 27.9-11.10.2023

  3. Utkast

  4. Förslag

  5. Godkänd

  6. Laga kraft

Beredare