Förbigå menyn
piktogram

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Sänkta temperaturer och dämpad belysning – Vasa sparar energi på många sätt

Publicerad: 13.10.2022

Vasa stad sparar energi och förbereder sig inför den kommande vintersäsongen bland annat genom att sänka temperaturerna i fastigheterna och dämpa gatubelysningen. Målet är en fem procents minskning i energiförbrukningen under de kommande månaderna. Vasa är också med i kampanjen Snäppet svalare som pågår hela vintersäsongen och där varje finländare sporras att vidta snabbverkande och konkreta energisparåtgärder.

I Vasa har det redan länge satsats på energieffektivitet och målet har varit att staden ska vara klimatneutral vid utgången av decenniet. Med de nya åtgärder som det nu har beslutats om eftersträvas att stadens energiförbrukning ska minskas ännu mera.

– Sparåtgärderna har beretts omsorgsfullt genom att vi har rett ut stadens hela energiförbrukning. Hos oss går det mest energi åt till uppvärmningen av byggnader, till el och utebelysning. Målet var att hitta sparobjekt och åtgärder som skulle ha en så stor förebyggande verkan som möjligt med tanke på en eventuell energi- och elbrist, konstaterar stadsmiljödirektör Markku Järvelä.

Målet med åtgärderna är utöver att spara energi och bereda sig på kortvariga elavbrott också att stävja stegringen av stadens egna kostnader.

– Åtgärderna planeras omsorgsfullt och olika aspekter beaktas. Första prioritet har säkerheten och tryggandet av eltillgången, men dessutom eftersträvas betydande besparingar med åtgärderna, säger Järvelä.

Temperaturerna sänks med i genomsnitt 1,5 grader

Vasa stad äger cirka 180 byggnader, av vilka de tio största förbrukar cirka hälften av den energi som stadens byggnader använder. Energi sparas både genom att olika system optimeras och genom att  vanorna påverkas.

– I Vasa stads fastigheter sänks temperaturerna med i genomsnitt 1,5 grader i de objekt där det är möjligt med tanke på verksamheten. I förhållandena i t.ex. daghem, serviceboendeenheter och avdelningarna på Dammbrunnsvägens sjukhusområde görs inga ändringar, utan verksamheten fortsätter som normalt i dem, säger fastighetschef Hanna Pekkala.

Största delen av stadens fastigheter värms med fjärrvärme. Genom att värmen sänks med en grad sparas cirka fem procent värmeenergi, vilket med dagens prisnivå för fjärrvärme betyder besparingar på cirka 136 000 euro på ett år. Vid sidan av sänkt temperatur strävar man efter att minska energiförbrukningen i fastigheterna med flera olika åtgärder.

– Vi reglerar och justerar t.ex. ventilationens driftstider, temperaturgränserna för det varma bruksvattnet och bilarnas värmestolpar samt förkortar fastigheternas inne- och utebelysningstider. Vidare värms t.ex. hälften av basturna i simhallen inte dagtid och den tid då basturna är påslagna har förkortats, berättar Pekkala.

Besparingsåtgärderna genomförs per fastighet så att inte inomhusluften i dem eller användarnas säkerhet äventyras. I fråga om driftstiderna för ventilationen följs fortfarande föreningen Sisäilmayhdistys rekommendationer och då belysningen minskas beaktas säkerhetsaspekterna.

Belysningen förnyas och lamporna dämpas

Reglering av belysningen och förnyande av lampor är också en av Kommunteknikens centralaste sparåtgärder. På Vasas nio motionsspår ersätts totalt 793 energislukande lampor med energieffektiva ledlampor, som också har rörelse- och snödetektorer. Utöver dessa installeras lampvisa styranordningar i 860 lampor på olika håll i Vasa.

– Efter årsskiftet börjar vi byta ut t.ex. de högeffektiva vajerlamporna i centrum mot intelligenta ledlampor. Med styrning av de enskilda lamporna kan belysningsnivån dämpas utan att säkerheten äventyras. Energisparandet per lampa kan vara så högt som 80 % då snöns reflekterande verkan ökar belysningens verkningsgrad, förtydligar kommunteknikdirektör Jukka Talvi.

Däremot kommer julljusen, som består av energieffektiva ledlampor, att hållas på så som under tidigare år.

– Vi anser att det är viktigt att bevara den glädje och uppiggande effekt som julljusen medför under den annars så mörka årstiden, konstaterar Talvi.

Kommuntekniken har redan i flera års tid satsat på energisnåla lösningar bland annat i belysningen av gator och motionsplatser samt i styrningen av trafikljusen. För denna vinter är målet en 10 procents minskning av den el som kommunaltekniken förbrukar.

Kampanjen Snäppet svalare börjar – kom med på talkoarbete

Den riksomfattande kampanjen Snäppet svalare som inleddes 10.10 sporrar varje finländare att komma med i det talkoarbete som syftar till att spara energi. Målet med kampanjen är att få minst 75% av finländarna att spara energi och att på lång sikt nå en bestående lägre energiförbrukning. Målet är gemensamt för alla hemma, i trafiken, på arbetsplatserna och i läroinrättningarna.

Vasa stad är med i kampanjen Snäppet svalare både genom egna åtgärder och genom att sporra stadens personal och alla invånare att komma med i talkoarbetet.

– Var och en av oss kan ännu påverka energiförbrukningen som helhet såväl hemma som på arbetsplatserna. I det världsläge som råder i dag är energisparande en gemensam sak för alla och varje gärning, också en liten sådan, har betydelse, påminner Markku Järvelä.

De här små vardagliga gärningarna är det lätt att börja med:

  • Snäppet lägre rumstemperatur
  • Snäppet lättare fot på gasen
  • Snäppet kortare dusch
  • Snäppet mindre hemelektronik

Bekanta dig med tips på hur du kan spara energi på webbplatsen för kampanjen Snäppet svalare.

Vi tar också emot idéer och tips från stadsborna om var staden kunde spara energi. Du kan lämna dina idéer via Vasa stads responsservice.

Om beredskapen inför eventuella strömavbrott informerar vi senare separat.