Förbigå menyn
Nuoret

Artikelkategorier: Nyheter

Servicen för unga utvecklas i ett branschövergripande samarbete

Publicerad: 11.4.2024

Service som riktar sig till Vasaungdomar produceras såväl av staden, välfärdsområdet, staten som också flera organisationer och föreningar. Det är viktigt att alla dessa instanser samarbetar och diskuterar för att var och en ska känna till vilket ansvar och uppdrag varje instans har.

I Vasa verkar ett branschövergripande handlednings- och servicenätverk för unga, om vilket föreskrivs i ungdomslagen. Nätverket består av lokala och regionala representanter för servicen till ungdomar samt av eventuella servicerepresentanter som bjudits in som gäster.

Nätverket samlas fyra gånger per år. En årsklocka används och i den märks de teman ut som ska behandlas kvartalsårsvis.

I Vasa behövs ett dagcenter för ungdomar

Tema för det första nätverksmötet år 2024 var uppsökande ungdomsarbete samt ungdomars workshopsverksamhet.

– Vi fick höra sakkunnigas lägesöversikter från de instanser som ordnar dessa verksamheter, dvs Vasa stad samt regionens föreningar. Efter anförandena för vi också långa och konstruktiva diskussioner. Den här gången var det allas gemensamma konstaterande att i Vasa behövs ett dagcenter för ungdomar, där det skulle finnas branschövergripande tjänster, berättar Vasa stads bildningsdirektör Christina Knookala.

Under diskussionerna konstaterades det att i dag är servicen till ungdomarna splittrad, och att de olika aktörernas service hålls åtskild från varandra. Koncentration till ett ställe skulle hjälpa.

– Från de unga själva har det också kommit respons om att det borde finnas ett sådant ställe, dit en ung vuxen kan komma utan att ha några skyldigheter, som till exempel i workshopparna. Och att också servicen kunde fås samlat på detta samma ställe, berättar chefen för Vasa stads ungdomsverksamhet Mika Pietilä.

Långsiktigt, gemensamt arbete för de ungas bästa

Vid de möten som det gemensamma nätverket för staden, välfärdsområdet och andra aktörer håller behandlas i år ännu de ungas arbetslöshetssituation och utkomst, delaktighet och välfärd samt situationen gällande användningen av rusmedel och droger, och våldsbrott utförda av unga. De våldsbrott som har skett under den senaste tiden visar att det är viktigare än tidigare med ett branschövergripande och vidsträckt ungdomsarbete.

– Vi har fått respons av de aktörer som är med att detta nätverk är ytterst viktigt med tanke på informationsdelningen. Alla vi aktörer som producerar service för unga delar med oss av vår information och vår aktuella lägesbild till varandra. Också konkreta åtgärder utformas mellan de partner som är med i nätverkets verksamhet, beskriver Pietilä.

Det branschövergripande handlednings- och servicenätverket för unga har följande lagstadgade uppgifter enligt ungdomslagen:

  • samla in information om de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden och utifrån detta bedöma de ungas situation till stöd för beslutsfattande och planer på lokal nivå,
  • främja samordningen av tjänster riktade till unga och gemensamma förfaringssätt för att vägleda unga till tjänsterna samt främja ett smidigt informationsutbyte,
  • främja samarbete för att genomföra ungdomsverksamheten. Med ungdomsverksamet avses verksamhet som de unga själva skapar och utövar.