Förbigå menyn
Ordföranden för Vasa äldreråd Irmeli Mandell och stadsdirektör Tomas Häyry.
Ordföranden för Vasa äldreråd Irmeli Mandell och stadsdirektör Tomas Häyry. Bild: Raimo Vahtera

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Pensionärerna rf:s utmärkelse Årets åldersvänliga gärning 2021 till Vasa stad

Publicerad: 25.1.2022

Pensionärerna rf belönade Vasa stads åldersvänliga utvecklingsarbete som Årets åldervänliga gärning 2021. Ett exempel på stadens verksamhet är att staden år 2021 undertecknade ett deltagande i Världshälsoorganisationen WHO:s nätverk för åldersvänliga städer.

Initiativet till anslutandet till nätverket tog stadens äldreråd. I och med anslutningen till nätverket förbinder sig staden till att beakta den äldre befolkningens välbefinnande i servicen och planeringen och rapporterar årligen till nätverket om vilka åtgärder som vidtagits inom alla förvaltningars områden.

Resultat genom samarbete

I motiveringarna till Pensionärerna rf:s utmärkelse nämns att man i Vasa redan länge har gjort tväradministrativt samarbete för att främja de äldres välbefinnande. En central gemensam aktör är äldrerådet som arbetar underställt stadsstyrelsen och är ett samarbetsorgan för staden, pensionärsföreningarna och pensionärerna inom dess område.

Pensionärerna rf har betonat att den nordiska demokratimodellen stöder sig på ett starkt medborgarsamhälle som byggs nerifrån uppåt. Dit hör att man lyssnar på organisationer och tar med dem i beslutsfattandet redan i ett tidigt skede.

– Vasas modell visar att det blir konkreta resultat av ett sådant här samarbete, konstaterar Pensionärerna rf:s verksamhetsledare Jan Koskimies.

– Stadens åldersvänlighet har planerats redan under åren 2018–2019 i samarbete mellan stadens bostadschef, representanter för äldrerådet, tillgänglighetskoordinatorn, hem- och anstaltsvårdens utvecklingsplanerare samt ansvariga personer inom stadens olika förvaltningar, beskriver ordföranden för Vasa äldreråd Irmeli Mandell.

Som ett resultat har Vasas åtgärdsprogram för åldersvänlighet för åren 2020–2025 skapats. Det innehåller åtgärder som anknyter till bl.a. boende, trafik, tillgänglighet, kultur- och idrottstjänster samt social- och hälsovårdstjänster. Åtgärdsprogrammet sammanfördes som en del i stadens äldrepolitiska program.

– Fokus i arbetet för åldersvänlighet är konkreta åtgärder. Av dessa kan nämnas det gemenskapsinriktade bostadskvarteret för seniorer som planerats på det nya bostadsområdet Travdalen, omfattande tillgänglighetskartläggningar i stadsdelarna samt mångsidiga utvecklingsåtgärder för åldersvänlighet och tillgänglighet i förortsprojektet i Korsnäståget, till vilka finansiering fås från Miljöministeriets förortsprogram 2020-2022.  Arbetet som börjat bra fortsätter, konstaterar stadens bostadschef Jonas Nylén.

Utmärkelsen Årets åldersvänliga gärning 2021 överräcktes till Vasa stads representanter 25 januari 2022.