Förbigå menyn

Vasa äldreråd

Stadsstyrelsen tillsätter Vasa äldreråd för sin mandattid.

Ordförande: Erkki Mäkelä
Vice ordförande: Irmeli Mandell
Stadsstyrelsens representant: 1.6.2019 -31.5.2021 Jorma Kivimäki
Protokollförare: Senni Korhonen
Stadsstyrelsens verksamhetstid: 1.6.2019 – 31.5.2021

Mötesdagar 2019

 • 31.1., 20.3., 25.4., 22.5., 21.8.

7.10.
26.11.

 • Mötesprotokoll finns framlagda efter justeringen på Stadens websidor.
 • Vid behov kan man ändra Vasa äldrerådets sammanträdestider.

Läs mera om Vasa äldreråd

Syftet med äldrerådets verksamhet är att verka som ett påverkans-, informations- och samarbetsorgan mellan de äldre, myndigheterna, beslutsfattarna och andra samarbetsparter. Genom att följa med och påverka stadens olika förvaltningars verksamhet och beslutsfattande stöder och främjar rådet de äldres totala välmående och deras möjligheter att klara av olika aktiviteter.

Äldreråds sammansättning

 • Stadsstyrelsen utser för sin mandattid till äldrerådet tio (10) ordinarie ledamöter, varav en är från Lillkyroområdet och därtill lika många personliga ersättare. Rådets medlemmar har täckande representerat de registrerade pensionärsföreningarna i staden.
  Stadsstyrelsen utser ordförande och vice ordförande för pensionärsrådet.

Äldreråds uppgifter

 • framlägger förslag och initiativ samt ger utlåtanden till stadens myndigheter och andra parter i ärenden som gäller de äldre och förbättrande av de äldres situation och utvecklande av den service som riktar sig till dem,
 • främjar de äldres möjligheter att få information om aktuella ärenden som gäller dem och öka de äldres möjligheter att påverka planeringen och beredningen av ärenden som gäller dem,
 • följer med förverkligandet av det äldrepolitiska programmet, ger utlåtanden om det, deltar i uppdateringen av programmet och andra utvecklingsprojekt,
 • följer med Vasa stads beslutsfattande och de av staden producerade tjänsterna, i synnerhet tjänsterna inom social- och hälsovården, och försöker medverka till att det finns tillräckligt av dem och att de motsvarar de äldres behov,
 • främjar möjligheterna för de äldre till deltagande och gemenskap på deras egna villkor utgående från de egna resurserna samt följer med utvecklingen inom frivilligarbetet,
 • strävar efter att påverka anskaffandet av nödvändiga verksamhetslokaler för den ökande brukargruppen,
 • strävar efter att påverka möjligheterna för de äldre att på deras egna villkor ta del av servicen inom fritidsverksamheten,
 • främjar tillsammans med andra parter utvecklandet av lokaltrafiken så att den åldrande befolkningens behov tas i beaktande,
 • främjar kontakterna mellan myndigheterna och föreningar och organisationer som representerar pensionärerna samt samarbetet mellan föreningarna och organisationerna,
 • ordnar vid behov för alla öppna informations-, diskussions- och rådplägningsmöten där de äldres ärenden behandlas samt för äldre avsedda rekreations- och festevenemang i samarbete med pensionärsföreningarna och andra aktörer,
 • deltar i mån av möjlighet i riksomfattande äldrerådsdagar samt i för äldre avsedda informations-, utbildnings- och diskussionsmöten,
 • ger utlåtande om av lokala pensionärsföreningar till staden riktade ansökningar om understöd,
 • utarbetar budget och verksamhetsberättelse,
 • behandlar övriga ärenden som stadsstyrelsen ålagt äldrerådet.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, koordinator för frivilligarbete Senni Korhonen
  tel. 040 197 8216
  e-post: senni.korhonen@vaasa.fi

Läs mera om Vasa äldreråd

Syftet med äldrerådets verksamhet är att verka som ett påverkans-, informations- och samarbetsorgan mellan de äldre, myndigheterna, beslutsfattarna och andra samarbetsparter. Genom att följa med och påverka stadens olika förvaltningars verksamhet och beslutsfattande stöder och främjar rådet de äldres totala välmående och deras möjligheter att klara av olika aktiviteter.

Äldreråds sammansättning

 • Stadsstyrelsen utser för sin mandattid till äldrerådet tio (10) ordinarie ledamöter, varav en är från Lillkyroområdet och därtill lika många personliga ersättare. Rådets medlemmar har täckande representerat de registrerade pensionärsföreningarna i staden.
  Stadsstyrelsen utser ordförande och vice ordförande för pensionärsrådet.

Äldreråds uppgifter

 • framlägger förslag och initiativ samt ger utlåtanden till stadens myndigheter och andra parter i ärenden som gäller de äldre och förbättrande av de äldres situation och utvecklande av den service som riktar sig till dem,
 • främjar de äldres möjligheter att få information om aktuella ärenden som gäller dem och öka de äldres möjligheter att påverka planeringen och beredningen av ärenden som gäller dem,
 • följer med förverkligandet av det äldrepolitiska programmet, ger utlåtanden om det, deltar i uppdateringen av programmet och andra utvecklingsprojekt,
 • följer med Vasa stads beslutsfattande och de av staden producerade tjänsterna, i synnerhet tjänsterna inom social- och hälsovården, och försöker medverka till att det finns tillräckligt av dem och att de motsvarar de äldres behov,
 • främjar möjligheterna för de äldre till deltagande och gemenskap på deras egna villkor utgående från de egna resurserna samt följer med utvecklingen inom frivilligarbetet,
 • strävar efter att påverka anskaffandet av nödvändiga verksamhetslokaler för den ökande brukargruppen,
 • strävar efter att påverka möjligheterna för de äldre att på deras egna villkor ta del av servicen inom fritidsverksamheten,
 • främjar tillsammans med andra parter utvecklandet av lokaltrafiken så att den åldrande befolkningens behov tas i beaktande,
 • främjar kontakterna mellan myndigheterna och föreningar och organisationer som representerar pensionärerna samt samarbetet mellan föreningarna och organisationerna,
 • ordnar vid behov för alla öppna informations-, diskussions- och rådplägningsmöten där de äldres ärenden behandlas samt för äldre avsedda rekreations- och festevenemang i samarbete med pensionärsföreningarna och andra aktörer,
 • deltar i mån av möjlighet i riksomfattande äldrerådsdagar samt i för äldre avsedda informations-, utbildnings- och diskussionsmöten,
 • ger utlåtande om av lokala pensionärsföreningar till staden riktade ansökningar om understöd,
 • utarbetar budget och verksamhetsberättelse,
 • behandlar övriga ärenden som stadsstyrelsen ålagt äldrerådet.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, koordinator för frivilligarbete Senni Korhonen
  tel. 040 197 8216
  e-post: senni.korhonen@vaasa.fi

Vasa äldreråd sammanträder

kl. 9, Formansgatan 14, mötesrum i 2. våningen.