Förbigå menyn
Lapset koulussa

Artikelkategorier: Nyheter

Vasas styrkor i interkulturalism är utbildning, arbetsmarknad och offentlig service

Publicerad: 31.1.2024

Vasa stad deltar som en av sex finländska städer i Europeiska unionens och Europarådets projekt "Building an Inclusive Integration Approach in Finland". Enligt en projektrapport ligger Vasa bra till bland städer i samma storleksklass ur ett interkulturellt perspektiv sett.

Målsättningen med projektet Building an Inclusive Integration Approach in Finland är att stärka relationerna mellan befolkningsgrupper och stödja en lyckad samhällsintegration för invandrare.

Rapporterna från projektets indexenkät offentliggjordes på Europarådets webbsidor i januari 2024. Vasa hade en bra placering i sin storleksklass: bland 34 europeiska städer låg Vasa på 9:e plats.

Enligt rapporten är Vasas styrkor interkulturellt sett utbildning, välkomnande av nya invånare, politiskt ledarskap, företag och arbetsmarknad samt offentlig service. Framför allt värdesattes utbildningens jämlikhet, höga standarder och studerandeinriktat lärande. Som en positiv aspekt nämndes också rådet för kulturell mångfald, som inkluderar företrädare för minoriteterna i kommunens beslutsfattande.

– För att öka stadens attraktions- och kvarhållningskraft är det ytterst viktigt att vi får en extern analys av vad vi är bra på och vad vi kan utveckla, säger välfärdsdirektör Virve Flinkkilä.

Utvecklingsmål: flerspråkighet och mångfald i bostadsområdena

I rapporten lyftes interkulturellt kunnande, flerspråkighet, bostadsområdenas mångfald, internationalism, interaktion och åtgärder mot diskriminering fram som utvecklingsmål.

I detta sammanhang betonar Europarådet bristfällig statistisk och kvalitativ information om mångfald, diskriminering och interkulturella relationer. Angående språken önskade man större representation av minoritetsspråken.

– Finska och svenska har alltid varit våra servicespråk, och vi håller också på att ta in engelskan parallellt med dem. Dessutom kunde vi använda andra minoritetsspråk mer. Vasas flerspråkighet är en rikedom, som vi kunde framhålla och använda ännu mer, säger Flinkkilä.

Fortbildning om mångfald för personalen

Rapporten betonar vikten av stadsdelarnas mångfald och berömmer stadens förebyggande arbete med att undvika sociokulturell segregation i förorterna. Mer satsningar behövs däremot för att underlätta möten och interaktion mellan invånare i olika stadsdelar eller mellan olika stadsdelar.

– Man har talat mycket om vikten av mötesplatser också i andra undersökningar. Polarisationen och ensamheten kan växa om vi inte träffar olika människor. I Vasa försöker vi påverka detta bland annat genom att ordna evenemang som alla kan delta i, bygga en trivsam stadsmiljö och stödja byacenter, säger Flinkkilä.

Rapporten behandlas som bäst i stadens ledningsgrupper och politiska organ, och en del av rekommendationerna tas med i verksamhetsplanerna.

Som en del av projektet ordnas även olika fortbildningar för stadens anställda om hur man i högre grad kan beakta mångfald i serviceplaneringen. Fortbildningarna bygger på principen om kamratstöd, där man delar information om fungerande praxis från andra europeiska städer.