Förbigå menyn

Hävning av hyresavtalet

Ett hyresavtal kan hävas endast på de hävningsgrunder som anges i lagen.

Hyresgästens rätt att häva hyresavtalet

Hyresgästen har rätt att häva hyresavtalet:

om hyresgästen inte får tillträde till lägenheten den överenskomna tidpunkten och detta föranleder väsentlig olägenhet för hyresgästen

om lägenheten inte är i överenskommet skick när hyresförhållandet börjar

om användningen av lägenheten medför uppenbar fara för hälsan

om lägenheten eller en del av den har gått ur hyresgästens besittning.

Hyresgästen kan häva hyresavtalet om hen inte får tillträde till lägenheten vid överenskommen tidpunkt och detta medför väsentlig olägenhet för hyresgästen. Avtalet kan hävas redan innan den överenskomna tidpunkten om det är uppenbart att tillträdet till lägenheten kommer att fördröjas. Som exempel kan nämnas byggarbeten som alltjämt pågår för fullt.

Hyresgästen har rätt att häva hyresavtalet om lägenheten när hyresförhållandet börjar inte är i det skick som man har kommit överens om. Hyresgästen har även rätt att häva avtalet om lägenheten har blivit i bristfälligt skick under hyresförhållandet av skäl som inte beror på hyresgästen, och hyresvärden inte utan dröjsmål vidtar åtgärder när hen fått vetskap om bristen. Bristen ska vara av väsentlig betydelse, vilket innebär att små fel och brister inte uppfyller kriteriet för hävning.

Hyresgästen har hävningsrätt även när användningen av lägenheten medför uppenbar fara för hälsan. Hyresgästen ska kunna styrka att den fara för hälsan som lägenheten medför föreligger. Rekommendationen är att skaffa ett utlåtande av en hälsoinspektör om lägenhetens skick.

Hyresgästen har rätt att häva hyresavtalet inom en månad efter att lägenheten eller en del av den har gått ur hyresgästens besittning. Att lägenheten har gått ur hyresgästens besittning ska vara av väsentlig betydelse för denna.

Hyresvärdens rätt att häva hyresavtalet

Hyresvärden kan häva hyresavtalet:

om hyresgästen försummar att betala hyran inom föreskriven eller överenskommen tid

om hyresrätten överförs eller besittningen av lägenheten eller en del av den i övrigt överlåts till någon annan i strid med bestämmelserna i lagen om hyra av bostadslägenhet

om lägenheten används för något annat ändamål eller på något annat sätt än det som förutsattes när hyresavtalet ingicks

om hyresgästen för eller tillåter ett störande liv i lägenheten

om hyresgästen sköter lägenheten dåligt, eller

 

om hyresgästen i lägenheten bryter mot vad som har föreskrivits eller bestämts för bevarande av hälsa och ordning.

Om det förfarande som utgör en hävningsgrund är av mindre betydelse, föreligger ändå inte rätt att häva hyresavtalet.

Parterna i hyresavtalet har också rätt att häva hyresavtalet i det fall att en överenskommen säkerhet inte har ställts inom utsatt tid. Rätt att häva avtalet har den part till vars förmån säkerheten ställs. Det som nämns ovan tillämpas vanligtvis på situationer för betalning av hyresgaranti.

Innan meddelandet om hävning är hyresvärden skyldig att ge hyresgästen en skriftlig varning, av vilken framgår vad som är orsaken till störningen och hur störningen har visat sig.

Att ge ett meddelande om hävning

Hävningen av hyresavtalet ska göras skriftligt genom ett meddelande om hävning.,Av meddelandet ska framgå grunden för hävningen och tidpunkten för när avtalet hävs, om man önskar att avtalet upphör vid en annan tidpunkt än omedelbart efter delgivningen av meddelandet om hävning.

Meddelandet om hävning ska ges för kännedom bevisligen. Alternativen är hyresvärdens underskrift på ett fysiskt meddelande om hävning, användande av postens mottagningsbevis eller anlitande av en stämningsman.

 

Källor:

https://www.vuokralaiset.fi/pa-svenska/kunskapspaket-for-hyresgaster/hyresgastens-ratt-att-hava-hyresavt/

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1995/19950481