Förbigå menyn

Dataskyddet inom Vasa stad

I Vasa stad iakttas EU:s allmänna dataskyddsförordning samt den nationella dataskyddslagstiftningen. Vid behandlingen av personuppgifter iakttas ett datasäkert förfaringssätt som beaktar kundens dataskydd.

Vad är en personuppgift

Med personuppgift avses varje upplysning som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, såsom till exempel namn, personbeteckning, hemadress, telefonnummer, bilens registernummer och patientuppgifter.

Så behandlar Vasa stad personuppgifter

Största delen av Vasa stads service baserar sig på genomförande av lagstadgade skyldigheter, det allmänna bästa och utövande av offentlig makt.  I de här fallen förutsätter behandlingen av personuppgifter inget skilt samtycke av kunden.

De inkomna personuppgifterna behandlas omsorgsfullt och de behandlas endast av de personer till vilkas arbetsuppgifter de hör. Vid behandlingen iakttas ett datasäkert förfaringssätt som beaktar kundens dataskydd.  De personer som behandlar uppgifter har tystnadsplikt och de får relevant utbildning.

Med olika loggsystem följer man upp speciellt behandlingen av känsliga personuppgifter. Datasystemen är skyddade bland annat med brandvägg och antivirusprogram som fortgående uppdateras.

Var fås personuppgifterna och varför samlas de in

Personuppgifterna fås i regel av kunden själv eller också fås de från olika myndigheters register, till exempel Folkpensionsanstalten och Befolkningsregistercentralen.

Då kunden skaffar någon service samlar Vasa stad in bara de personuppgifter som behövs för att producera servicen. De personuppgifter som samlas in bestäms enligt respektive service.

Överlåtande av personuppgifter

Personuppgifter kan överlåtas inom de lagstadgade ramarna till en annan enhet som hör till Vasa stads organisation eller till andra myndigheter, såsom exempelvis Folkpensionsanstalten eller Skatteförvaltningen.

Personens rättigheter

Kunden kan enligt dataskyddsförordningen använda bland annat följande rättigheter:

  • Rätt att få information, vilka personuppgifter, hur och varför behandlas de
  • Rätt att begränsa behandlingen av uppgifter till dess lagligheten i uppgiftsbehandlingen har säkerställts
  • Rätt att rätta uppgifter, varvid en felaktig eller inexakt uppgift rättas
  • Rätt att bli bortglömd. Den här rätten kan inte användas i de register som grundar sig på lagen
  • Rätt att få tillgång till uppgifter, dvs. behandlar staden kundens personuppgifter och vilka uppgifter behandlas. För leverans av dessa uppgifter har staden en månad på sig. Ifall begäran om information är invecklad, kan den här svarstiden förlängas med två månader
  • Rätt att göra invändningar, kunden kan invända mot att de egna personuppgifterna används, till exempel för att förbjuda direktmarknadsföring. Vasa stad överlåter inte personuppgifter till företag inom direktmarknadsföring.
  • Information om personuppgiftsincidenter, vid en eventuell datasäkerhetsincident av hög risk är staden skyldig att meddela kunden detta utan oskäligt dröjsmål
  • Rätt att lämna in klagomål till myndigheten, om kunden anser att man vid behandlingen av personuppgifter strider mot hans eller hennes rättigheter

Utnyttjande av dina rättigheter

Om du vill utnyttja dina rättigheter, ta kontakt med vederbörande ämbetsverk/institution eller använd e-tjänsten om det är möjligt.

Elektroniska tjänster t.ex. via Suomi.fi kräver en stark identifiering med bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat så att du kan identifieras på ett pålitligt sätt. Uppgifterna sänds i regel utan avgift. Om begäran om uppgifter kommer ofta från samma person eller om de är ovanligt omfattande kan en skälig avgift tas ut för dem.