Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Havainnekuva siltakilpailusta

Innohusets kvarter (ak1108)

Detaljplanläggningsområdet är en del av kärnan i Vasas energikompetens, Brändö vetenskapspark. Målet för denna detaljplaneändring är att med olika åtgärder även i fortsättningen stöda, säkerställa och utveckla Brändö vetenskapsparks område, de olika funktionerna på det samt dess nåbarhet och tillgänglighet. Avsikten är att möjliggöra sådan utbyggnad på den värdefulla stadsstranden som passar i omgivningens skala och stil.

Med detaljplaneändringen granskas en utökning av byggrätten i kvarteret enligt principerna för en mindre ändring av detaljplanen (ökning max. 20 %). Tomtens användningsändamål är kvartersområde för servicebyggnader (P) och det är ett annat än den nuvarande verksamheten på området samt visionerna för området i energikompetensens kärna. Områdets användningsändamål granskas under planprocessen och en eventuell ändring av användningsändamålet medför att detaljplaneändringen genomförs som en normal process i stället för som en mindre ändring av detaljplanen.

Utöver detta är syftet att ange riktlinjerna för tomtindelningen i detaljplanen så att den motsvarar den verkliga situationen, eftersom en ny tomtindelning är gjord i kvarteret efter det att detaljplanen fastställdes.

Målet är en lagakraftvunnen detaljplan till sommaren 2021.

Med detaljplaneändringen granskas en utökning av byggrätten i kvarteret enligt principerna för en mindre ändring av detaljplanen (ökning max. 20 %). Tomtens användningsändamål är kvartersområde för servicebyggnader (P) och det är ett annat än den nuvarande verksamheten på området samt visionerna för området i energikompetensens kärna. Områdets användningsändamål granskas under planprocessen och en eventuell ändring av användningsändamålet medför att detaljplaneändringen genomförs som en normal process i stället för som en mindre ändring av detaljplanen.

Utöver detta är syftet att ange riktlinjerna för tomtindelningen i detaljplanen så att den motsvarar den verkliga situationen, eftersom en ny tomtindelning är gjord i kvarteret efter det att detaljplanen fastställdes.

Målet är en lagakraftvunnen detaljplan till sommaren 2021.

  1. Aktuell 29.9.2020

  2. PDB 28.10-12.11.2020

  3. Utkast

  4. Förslag

  5. Godkänd

  6. Laga kraft

Beredare