Förbigå menyn

Övergripande plan för Vasas promenadcentrum

För utvidgningen och utvecklingen av Vasas promenadcentrum görs en övergripande plan utgående från delgeneralplanen för Vasa centrum. Syftet med planen är att fungera som en helhetsplan för utvidgningen av promenadcentrumet och utvecklingen av stadskärnans gatu- och övriga allmänna områden.

Planeringens mål är:

  • att göra stadskärnan mera levande, attraktiv, trivsam och fungerande.
  • att utveckla Vasas promenadcentrum som en högklassig, karaktäristisk och mångsidig stadsmiljö.
  • att utveckla trafiken i kärncentrum så den blir lugnare och mera fokuserad på fotgängare och cyklister.
  • att bevara och förstärka områdets kommersiella dragningskraft.
  • att binda ihop Vasas nuvarande affärscentrum med affärscentrumets utvidgningsområde (Wasa Station) samt att skapa en tydligare länk mellan stadskärnan och stranden.

Planen berör hela Hovrättsesplanaden, området kring torget samt delvis brandgatorna och andra centrala gatuområden i anslutning till Vasas affärscentrum. Utifrån den övergripande planens principlösningar är avsikten att gå vidare till mer detaljerad planering och genomförandeplanering delområdesvis. Genomförandeplaneringen görs i samarbete med Kommuntekniken och byggandet är tänkt att komma igång år 2021 eller 2022.