Förbigå menyn

Övergripande plan för Vasas promenadcentrum

För utvidgningen och utvecklingen av Vasas promenadcentrum görs en övergripande plan utgående från delgeneralplanen för Vasa centrum. Syftet med planen är att fungera som en helhetsplan för utvidgningen av promenadcentrumet och utvecklingen av stadskärnans gatu- och övriga allmänna områden.

Planeringens mål är:

  • att göra stadskärnan mera levande, attraktiv, trivsam och fungerande.
  • att utveckla Vasas promenadcentrum som en högklassig, karaktäristisk och mångsidig stadsmiljö.
  • att utveckla trafiken i kärncentrum så den blir lugnare och mera fokuserad på fotgängare och cyklister.
  • att bevara och förstärka områdets kommersiella dragningskraft.
  • att binda ihop Vasas nuvarande affärscentrum med affärscentrumets utvidgningsområde (Wasa Station) samt att skapa en tydligare länk mellan stadskärnan och stranden.

Utkasten till den övergripande planen var framlagda i slutet på år 2020. Planen berörde från början hela Hovrättsesplanaden, området kring torget samt delvis brandgatorna och andra centrala gatuområden i anslutning till Vasas affärscentrum. Avgränsningen har under arbetets gång preciserats och ändrat en aning. På avsnittet Bangatan-Storalånggatan är förverkligandet redan i gång och för utvecklandet av Salutorget pågår en separat planeringstävling.

Planen fokuserar efter ändringarna i första hand på Hovrättsesplanaden på avsnittet Rådhusgatan-Strandgatan. I utkastskedet fanns två alternativ för det här avsnittet – Symmetri och Från stranden till järnvägen. Utifrån feedbacken har alternativen sammanfogats till ett förslag. I den nya lösningen utvecklas esplanadens norra sida helt och hållet till gågata på sträckan Rådhusgatan-Kyrkoesplanaden, och på sträckan Kyrkoesplanaden-Strandgatan till en gågata med en genomgående gårdsgata. Esplanadens södra sida förblir en vanlig enkelriktad gata, men på så vis att parkering tillåts på båda sidorna om gatan och endast en körfil blir kvar på mitten. På det sättet hålls parkeringsplatsernas antal på nuvarande nivå och på båda sidorna om esplanaden bevaras en god tillgänglighet till fastigheterna med olika färdsätt. På avsnittet Rådhusgatan-Kyrkoesplanaden har ändringen redan prövats under två somrar i form av en sommargågata. Tanken är att försätta försöken med tillfälliga gågator på hela delområdet Rådhusgatan-Strandgatan, innan man går vidare till förverkligande.

Planen hålls framlagd 27.9.-11.10.2022. Efter hörandet och eventuell vidarebearbetning kommer planen att godkännas i Stadsmiljönämnden. Från godkänd plan fortsätter arbetet till mera detaljerad planering och förverkligande delområdesvis.