Förbigå menyn

8: Uppföljning och effekter av utvärderingen

Revisionsnämnden har årligen meddelat fullmäktige de anmärkningar som funnits i utvärderingsberättelsen och som lett till åtgärder inom stadens förvaltning eller i fråga om vilka ingenting har gjorts och/eller tillräckliga åtgärder vidtagits. Utvärderingsberättelserna har under den senaste fullmäktigeperioden årligen behandlats vid stadsfullmäktiges sammanträde i juni samtidigt med bokslutet för motsvarande år. De utredningar och förslag som stadsstyrelsen gett med anledning av utvärderingsberättelserna har behandlats i stadsfullmäktige samma verksamhetsår.

Stadsstyrelsen har utarbetat ett bemötande till stadsfullmäktige med anledning av revisionsnämnden utvärderingsberättelse gällande verksamhetsåret 2020. Bemötandet har behandlats i stadsfullmäktige inom utsatt tidsfrist på stadsfullmäktiges möte i oktober år 2021. Verkningsfullheten av utvärderingsberättelserna 2013-2016 har behandlats i revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2017.

Verkningsfullhet för
revisionsnämndens utvärderingsberättelser
åren 2017-2020:

_________________________________________________________________________________

Teckenförklaringar:

Tummen up

Tummen vågrätt

Tummen ner

Tummen upp: Ärendet eller målet har framskridit väl och/eller det har positiva verkningar.
Tummen vågrätt: Ärendet kan utvecklas eller uppnåendet av målet kan främjas.
Tummen ner: Ärendet eller målet har inte framskridit och/eller det har negativa verkningar.

_________________________________________________________________________________

Tummen upVasa stads strategi och utvärdering av målen:
Utvärdering gjorts åren: 2017. 2018. 2019. 2020.
Status: Genomförts, tummen upp
Anmärkning: Se kapitel Vasa stads strategi och utvärdering av målen.

_________________________________________________________________________________

Tummen vågrätt

Utveckling av områdets attraktionskraft:
Utvärdering gjorts åren: 2017. 2018. 2020.
Status: Delvis genomförts, tummen vågrätt
Anmärkning: Utvecklingen av sysselsättningen och arbetslöshetsgraden har i Vasa varit positivare än genomsnittligt i jämförelsestäderna, men något lägre än i hela Finland. Beroende på coronapandemin har den positiva utvecklingen blivit långsammare. Stadens mål till exempel om en sysselsättningsnivå på 75 procent kommer inte att nås i början av den innevarande fullmäktigeperioden och målnivån har identifierats vara synnerligen svår. Se underkapitel Sysselsättningsstigar.

_________________________________________________________________________________

Tummen vågrätt

Stärkande av den representativa och den direkta demokratin:
Utvärdering gjorts åren: 2017. 2020.
Status: Delvis genomförts, tummen vågrätt
Anmärkning: Under den senaste fullmäktigeperioden genomfördes ett delaktighetsprogram som varit i kraft motsvarande tid. Resurser har beviljats separat för genomförandet av delaktighetsprogrammet sedan år 2018. Vasa stad borde år 2020 ha deltagit i en uppföljningsundersökning gällande utveckling av demokratin, men tyngdpunkten lades i stället på projektet En öppen kommun. Trots att projektet En öppen kommun är i kraft har resultaten inte rapporterats i bokslutet för år 2021. Uppdateringen av ett nytt delaktighetsprogram som planerats till år 2021 har skjutits upp till år 2022.

_________________________________________________________________________________

Tummen vågrättBefolkningens välfärd:
Utvärdering gjorts år: 2018.
Status: Delvis genomförts, tummen vågrätt
Anmärkning: I Vasa har man i samband med uppdateringen av strategin tagit med som en central mätare Finlands lyckligaste invånare. Enligt stadens egna enkäter har invånarnas lycka trots coronapandemin ökat under de två senaste åren. Enligt Institutet för hälsa och välfärds mätaruppgifter som beskriver aktiviteten för hälsofrämjande är Vasas resultat fortfarande goda. På basis av de nyaste resultaten har de starka investeringarna i idrottsbyggande under den senaste fullmäktigeperioden höjt idrottsservicens resultat till över landets genomsnitt. Den sämre tillgången och nåbarheten på grund av coronapandemin vad gäller kulturservice syns i synnerhet i Vasa som ett sämre resultat jämfört med landet i övrigt. När Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet motsvarar resultaten inom primärvården landets genomsnitt.

_________________________________________________________________________________

Tummen vågrätt

Vasa kommunkoncern: Koncernledning och -styrning:
Utvärdering gjorts år: 2017.
Status: Delvis genomförts, tummen vågrätt
Anmärkning: Se underkapitel Koncernstyrning och funktionsförmåga.

_________________________________________________________________________________

Tummen upBalanserad totalfinansiering:
Utvärdering gjorts åren: 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Status: Genomförts, tummen upp
Anmärkning: Underskottet som samlats under de två senaste fullmäktigeperioderna i stadens balansräkning har kunnat täckas före utgången av år 2020. För år 2021 var resultatet positivt. Liksom år 2020 påverkas också resultatet år 2021 positivt av de så kallade coronastöden. Se kapitel Ekonomisk balans.

_________________________________________________________________________________

Tummen nerÖkning av inkomster:
Utvärdering gjorts: 2017. 2020.
Status: Inte genomförts, tummen ner
Anmärkning: Ökning av inkomsterna inom serviceverksamheten har inte lyckats under de senaste åren. Höjning av taxorna för tjänster gjorde att användningen av service minskade. Därtill har till exempel serviceverksamheten inom sektorer som producerar extern service begränsats på grund av pandemin. Därför har eventuella indexjusteringar inte gett märkbart resultat.

_________________________________________________________________________________

Tummen vågrättOrdnande av intern kontroll samt riskhantering:
Utvärdering gjorts åren: 2017. 2018. 2019. 2020.
Status: Delvis genomförts, tummen vågrätt
Anmärkning: Under föregående fullmäktigeperiod har rapporteringen om intern kontroll och riskhantering utvecklats. Man har i tillämpliga delar försökt säkerställa matchningen mellan rapportering och praktisk verksamhet. Se kapitel Intern kontroll och riskhantering.

_________________________________________________________________________________

Tummen vågrättAvtalshantering och övervakning av köpserviceavtal:
Utvärdering gjorts åren: 2018. 2020.
Status: Delvis genomförts, tummen vågrätt
Anmärkning: Vasa stads avtalsdirektiv har enligt rekommendationer godkänts i stadsstyrelsen i slutet av år 2019. Sektorerna ska klara av att skapa ett fungerande system för avtalshantering och -kontroll. Staden använder för ändamålet Cloudia-avtalshanteringssystemet. Se kapitel Intern kontroll och riskhantering.

_________________________________________________________________________________

Tummen vågrättKlimatneutralt Vasa 2035:
Utvärdering gjorts: 2019.
Status: Inletts, tummen vågrätt
Anmärkning: Som en central mätare för Vasa stad har man i slutet av fullmäktigeperioden lyft klimatneutralt Vasa 202X. På basis av detta borde Vasa vara en klimatneutral aktör före år 2030. Enligt förhandsuppgifter för år 2021 ska den goda utveckling som pågick i början av förra fullmäktigeperioden ha avstannat år 2020 närmast av orsaker som beror på stenkolsförbränning. Situationen är densamma år 2021. Scenarieberäkningen gällande kolreserven har gjorts för en tidsperiod på 50 år och kolsänkan för skogsegendomen har uträknats i samband med utarbetandet av skogsplanen. Revisionsnämnden bedömer fortsättningsvis att det åtstramade målet som varit i kraft i två år inte kommer att nås utan deltagande i utsläppshandeln i ärendet.

_________________________________________________________________________________

Tummen vågrätt

Konkurrenskraftig samhällsstruktur:Utvärdering gjorts år: 2019.
Status: Delvis genomförts, tummen vågrätt
Anmärkning: Vasas hamnområde har utvecklats aktivt i syfte att förbättra områdets lönsamhet. Den för år 2021 planerade passagerarfärjan som beställdes för ett koncernbolags räkning inom Vasa stad har tagits i bruk under år 2021. Verkställandet av Wasa Station-projektet har fördröjts. Tomt- och planreserven har under de senaste åren varit i enlighet med målen. Byggnadslovens genomgångstid har utvecklats, men detaljplanernas genomgångstid är fortfarande över 1100 dagar.

_________________________________________________________________________________

Tummen vågrättPersonalens välbefinnande och arbetets produktivitet:
Utvärdering gjorts år: 2020.
Status: Delvis genomförts, tummen vågrätt
Anmärkning: I Vasa stad genomfördes under den föregående fullmäktigeperioden flera organisationsförändringar, vilka gjorde att frånvaron ökade. Enligt bokslut-suppgifterna år 2021 har frånvaron vid granskningstidpunkten inte minskat märkbart jämfört med nivån under tidigare år. För att främja arbetshälsan försöker man utveckla chefsarbetet samt förnya belöningsmetoderna och stödformerna för personalens utbildning, motion och rekreation på eget initiativ. För att öka personalens välbefinnande togs år 2021 i bruk bland annat ett mobilt betalningsmedel för personalförmåner. För år 2022 reserverades 400000 euro för det mobila betalningsmedlet för personalförmåner och för verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan. Om arbetets egentliga produktivitet finns i anslutning till stadens mål väldigt knappt med rapporterade uppgifter.

_________________________________________________________________________________

Tummen vågrättVasa stads idrottspolitiska program 2011 – 2020:
Utvärdering gjorts åren: 2011. 2016. 2020.
Status: Delvis genomförts, tummen vågrätt
Anmärkning: I Vasa stad gällde från år 2010 till år 2020 ett idrottspolitiskt program, som satte upp både mål och investeringsbehov för verksamheten. Programmets betydelse syntes i ökad idrottslig aktivitet bland kommuninvånarna. Efter utvärderingen har uppmärksamhet fästs på utveckling och rapportering av idrott och motion som främjar kommuninvånarnas hälsa. Investeringsbehovet ändrades under den tid programmet var i kraft så mycket att programmets styreffekt blev ringa. Idrottsservicen nuvarande femåriga investeringsplan genomförs enligt kultur- och idrottsprogrammet som godkändes år 2020. I fortsättningen är det viktigt att observera att uppmärksamhet ska fästas vid verkställande och iakttagande av program som allmänt godkänts i staden trots organisationsförändringar.

_________________________________________________________________________________