Du är här

14.3.2019 - 11:14

Föräldrarna önskar en trygg och trivsam skola till Gamla Vasa

Variskan koulu
Föräldrar till skolbarn på Gamla Vasa område önskar att man i planeringen av den nya byggnaden vid Variska skola fäster speciell uppmärksamhet på trygghet och trivsamhet samt på skolgårdarna och trafiken. Detta framgick av resultatet av den webbförfrågan som var öppen för alla och ordnades i februari.

Den nya skolbyggnaden blir enligt den preliminära tidtabellen färdig år 2022.  Samtidigt förenas skolorna till Variskan yhtenäiskoulu.

Webbförfrågan ordnades under februari 2019. Sammanlagt 75 personer svarade, varav 53 procent var skolbarnens vårdnadshavare, 27 procent var områdets invånare och 20 procent var andra som utnyttjar byggnaden. Med hjälp av förfrågan samlade man av föräldrarna och andra parter in förslag och åsikter om planeringen av den nya skolan.

- Alla svar på förfrågan har undersökts i projektplaneringsarbetsgruppen, berättar Vasa stads lokalitetsdirektör Tapio Ollikainen.

Matro och flera platser att lämna barnen

Vad gäller skolans inomhusutrymmen så poängterades i svaren planeringen av matsalen och undervisningslokalerna. De som svarat önskade att man i planeringen fäster speciell uppmärksamhet på akustiken i matsalen och på lunchtiderna.

 I svaren om skolans gårdar tog man upp trivsamheten och tryggheten på högstadie- och lågstadiebarnens skolgårdar. I synnerhet önskade man att lågstadiets och högstadiets gårdar ska vara avskilda från varandra samt att lågstadiets skolgård ska vara naturnära och ha mycket plats.

Vad gäller trafikregleringen så var man orolig över platserna där föräldrarna lämnar sina barn samt skolvägens säkerhet. Man hoppades att eleverna kan tas till skolan på olika tider samt flera platser att lämna barnen, så att det skulle vara säkert att ta eleverna till skolan.

I många svar uttryckte föräldrarna sin oro över att lågstadie- och högstadiebarnen är aktiva i samma hus.

- Det här är helt förståeligt, oron över hur små och stora elevers vardag kan förenas är inget nytt ämne. I undersökningarna har man ändå konstaterat att i enhetsskolor minskar samarbetet mellan elever i olika ålder bl. a. mobbningen.  Yngre elevers närvaro har konstaterats lugna ner högstadieelevers uppförande, berättar skoldirektör Kari Nummela.

På kommande ett infomöte och eleverna inkluderas

I byggnadsprojektet pågår ett projektplaneringsskede som leds av stadens hussektor och där deltar även en representant för båda skolornas föräldraförening samt skolornas rektorer. För skolornas undervisningspersonal ordnas också utbildningsdagar, där man behandlar enhetsskolans verksamhetskultur och utrymmen.

Under våren 2019 ordnas för föräldrar och andra intresserade ett info- och diskussionsmöte, där man noggrannare går genom den nya skolans projektplan.

- Även elever tas med i skolans planering i det skedet då det finns planer på hur olika utrymmen placeras i skolan, säger Ollikainen.

Projektplanen blir färdig våren 2019 och sedan går planen vidare till stadsfullmäktige för att bli godkänd där. Efter att planen har blivit godkänd kan man börja med byggnadsplaneringen.

Senaste