Förbigå menyn
piktogram

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Budgetens dispositionsplan förutser att räkenskapsperiodens resultat blir 1,2 miljoner euro bättre än man uppskattat

Publicerad: 14.3.2023

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 6.3.2023 bland annat dispositionsplanen för 2023 års budget.

De största avvikelserna i årets dispositionsplan jämfört med budgeten är en ökning av de uppskattade statsandelarna med cirka 3,6 miljoner euro samt en ökning av verksamhetskostnaderna med cirka 2,1 miljoner euro. Inkomsterna förväntas i år bli cirka 200 000 euro mindre än vad som uppskattades tidigare.

De största ändringarna gäller bildningsväsendet, där klientavgifterna inom småbarnspedagogiken kommer att vara cirka 730 000 euro mindre än uppskattat till följd av en lagändring. Inom den grundläggande utbildningen reserveras totalt cirka 1,12 miljoner euro i tilläggsanslag på grund av prisstegringar och de ukrainska barnen och elever som behöver särskilt stöd.

Inom stadsmiljösektorn gäller ändringarna fastighetssektorns användning av ett reserverat anslag på 500 000 euro för reparationer och underhåll samt Kommunteknikens förhöjda inkomster och tilläggsfinansiering för främjande av cykling.

Stadens årsbidrag måste stärkas för att lånebeståndet inte ska bli för högt. Nettoinvesteringarna bör i fortsättningen antingen minskas eller i högre grad finansieras med egen finansiering.

Stadsstyrelsen beslutade anteckna dispositionsplanen för kännedom och föreslå för stadsfullmäktige att dispositionsplanen godkänns. Efter ändringarna uppgår räkenskapsperiodens resultat för år 2023 till ca 3,5 miljoner euro och överskottet till ca 1,8 miljoner euro.

 

Se föredragningslistor och protokoll med bilagor

Läs de tidigare artiklarna Vad stadsstyrelsen beslutade