Förbigå menyn
Vasa hamn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Den andra ERUF-projektansökan i ekosystemavtalet öppnas 15.9

Publicerad: 6.9.2022

Den första ERUF-projektansökan med anknytning till ekosystemavtalen utlystes i maj och den andra ansökningsomgången öppnas 15.9. Den här gången finns det cirka 565 000 euro att dela ut i finansiering för projekt, som främjar de tre åtgärdshelhetsmålen som fastslagits i Vasas ekosystemavtal: ett klimatneutralt Vasa 202X, utvecklande av hamnområdet och utvecklande av forskningsinfrastrukturen. Ansökningstiden går ut 19.10.2022.

– I maj fick vi sex ansökningar, av vilka en del var grupprojekt. Här i Vasaregionen har vi en stark roll inom den gröna omställningen och utvecklandet av utsläppsfria energilösningar. Kunnande finns och sökandena har väl förstått målen i Vasas ekosystemavtal, berättar strategi- och projektplanerare Maria Backman från Vasa stad.

Med hjälp av projektfinansieringen kan regionens viktiga projekt med anknytning till nya hållbara tekniker och en hållbar stad fås att framskrida samt starkare satsningar göras på att ansöka om EU-finansiering till regionen.

I Vasaregionens ekosystemavtal koncentrerar man sig på utvecklingsområden, som baserar sig på EnergyVaasa-ekosystemets spetsområden: hållbara och intelligenta energisystem, dvs. intelligenta elnät, marine-lösningar, en hållbar energiproduktion, energieffektivitet och lagring av energi.

– Vi väntar oss projekt som stöder Vasas klimatneutralitetsmål och dragningskraft och som förstärker områdets energikunnande och energiforskning, säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK:s verkställande direktör Stefan Råback konstaterar

–  Ekosystemavtalen gäller strategisk allokering av offentlig och privat FoUI-finansiering för att stärka konkurrenskraftiga ekosystem globalt. Genom avtalen utvecklas innovationsverksamhetens samarbetsnätverk och samtidigt utökas FoUI-verksamhetens verkningsfullhet.

Genomförandet av ekosystemavtalet startades under det första året med nationell finansiering och det satsades på utvecklingshelheterna GigaVasa och EnergySampo.

Se de öppna ansökningarna 15.9: https://www.obotnia.fi/regionutveckling-och-finansiering/oppna-ansokningar/

Vad då Ekosystemavtal?

  • Vasa stad har undertecknat ett ekosystemavtal för innovationsverksamhet med arbets- och näringsministeriet. Avtalet gäller åren 2021–2027
  • Ekosystemet är en samarbetsmodell som för samman företag, högskolor, forskningsinstitut, finansiärer och andra intressentgrupper inom FoUI-verksamhet för att sätta fart på innovationer, ny affärsverksamhet och nya lösningar för att förbättra invånarnas välfärd. Ekosystemet möjliggör till exempel unika pilot- och testmiljöer för utvecklande av produkter och tjänster.
  • Utöver Vasa deltar Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Rovaniemi, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Villmanstrand, Lahtis, Björneborg, Seinäjoki, S:t Michel, Kajana och Karleby.
  • Ekosystemavtalen möjliggör ett tätare samarbete än tidigare mellan städerna och staten för att stödja forskning, utveckling och innovationer.
  • Syftet med ekosystemavtalet är också att få mera EU-finansiering till regionen för olika utvecklingsprojekt och investeringar.
  • I Vasa är strategiska partner utöver Vasa stad, Vasaregionens utveckling VASEK Ab och Teknologicentret Merinova också Österbottens förbund, nätverket Team Finland samt regionens högskolor och näringsliv.
  • Läs mera om regionutvecklingen och stadspolitiken på Vasa stads webbplats.

ERUF logon