Förbigå menyn
Flygbild av Vasas vattentorn på vintern

Artikelkategorier: Nyheter

Förslag: Vasa stad inleder samarbetsförhandlingar

Publicerad: 14.3.2024

Vasa stad föreslår för stadsstyrelsen att den ska inleda samarbetsförhandlingar för att balansera ekonomin. Stadsstyrelsen i Vasa behandlar ärendet vid sitt sammanträde 18.3.2024.

Stadens ekonomiska utsikter är klart negativa från och med år 2024. Stadsfullmäktige godkände i samband med behandlingen av budgeten för 2024 att år 2024 inleds utarbetandet av ett balanseringsprogram för 2024–2027.

Bestående besparingar, ekonomin i balans och långsammare skuldsättning

Staden har som mål att i sin verksamhet hitta objekt där det kan sparas cirka 5–16 miljoner euro årligen. Det huvudsakliga syftet med stadens anpassningsplaner är att hitta bestående besparingar, få ekonomin i balans och skuldsättningen att gå långsammare.

I balanseringsprogrammet ingår såväl stadens lagstadgade serviceproduktion som också frivilliga uppgifter. I synnerhet hur den egna verksamheten ordnas och effektiviteten i servicenätet granskas omsorgsfullt.

Utgångspunkten är ett tätare servicenät, där sunda och ändamålsenliga lokaler används effektivt. Det bör noteras att en effektiv serviceproduktion även förutsätter att tillgången på personal och personalens välmående tryggas.

Besparingar eftersträvas också genom att antalet årsverken minskas

Det huvudsakliga syftet är att utnyttja att personal går i pension eller avgår på annat sätt. Vidare kan det genom till exempel omorganisering av service komma väsentliga förändringar i vissa anställdas uppgiftsbeskrivningar och platser där de utför sina arbeten.

Permitteringar eller uppsägningar kan dock inte helt uteslutas åren 2024–2027.

I samarbete kommer man att gå igenom sektorernas planer bland annat i anknytning till omorganiseringen av servicen och servicestrukturen samt de konsekvenser för personalen som detta eventuellt medför.

Förhandlingar förs under våren innan balanseringsprogrammet godkänns i stadsfullmäktige 29.4.2024.