Förbigå menyn
flygbild av vasa

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

I Vasa förbereder man sig på de eventuella elavbrotten

Publicerad: 1.12.2022

I vinter uppmanas finländare att förbereda sig på elavbrott som orsakas av elbrist. En bra beredskap ökar kristoleransen och underlättar vardagen. Vasa stad har kartlagt hur de eventuella elavbrotten inverkar på stadens serviceproduktion och verksamhet. Också Vasa Vatten och Vasa Elnät har förberett sig och ger sina kunder anvisningar.

Enligt stamnätsbolaget Fingrid fortsätter det exceptionella läget på energimarknaden på grund av kriget i Ukraina, vilket ger upphov till osäkerhet kring tillgången på el. I vinter är det skäl för finländarna att förbereda sig på elavbrott som orsakas av den eventuella elbristen. På Fingrids webbsida kan man i realtid följa läget på elnätet i Finland: https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkojarjestelman-tila/

– Just nu är läget stabilt. Men under vinterns långa vindstilla frostperioder finns det nödvändigtvis inte tillräckligt med elproduktion i relation till förbrukningen. Det kan bli behov av att begränsa elförbrukningen, om elproduktionen inte täcker den. Beslut om begränsningarna av distributionen görs nationellt av Fingrid. Vasa Elnät har planer för hur elförbrukningen vid behov kan minskas i elnätets område, säger Vasa Elnät Ab:s driftchef Petter Södergran.

I planerna har man beaktat de kritiska objekten som finns i de olika kommunernas områden för de eventuella avbrotten. I elbristsituationerna skulle längden på avbrottet vara cirka 1–2 timmar, varefter det överförs till nästa område.

Vasa Elnät meddelar  sina kunder om avbrotten i förväg med ett meddelande om störning. Dessutom berättar bolaget om ärendet på sin webbsida, och man kan följa läget på en störningskarta på adressen www.vaasansahkoverkko.fi/sv/  På sidan finns även allmän information om inverkningarna av elavbrott. Mer information om att beställa meddelanden om störningar finns på adressen https://www.vaasansahkoverkko.fi/sv/tjanster/avbrottsinfo-till-mobilen/

En elbrist kan också uppstå plötsligt, och då kan man inte meddela om den i förväg. Man strävar ändå efter att förutse elavbrotten enligt väder.

Inverkningarna på stadens service

– I stadens service kommer vi att minimera inverkningarna, och vi strävar efter att hålla verksamheten så normal som möjligt. Dock planerar vi inom våra enheter hur vi gör om elavbrotten inverkar på vår service, säger stadsmiljödirektör Markku Järvelä.

Man ska fästa uppmärksamhet vid förbrukningen av vatten.

– Under elavbrotten avbryts inte tillgången till hushållsvatten, men vattentrycket kan påverkas. Vi ber att man ransonerar förbrukningen av vatten under avbrotten och redan ungefär en halv timme innan avbrottet börjar, så att avloppsvattenflödena inte belastar avloppsvattenpumpstationerna, säger Vasa Vattens tf direktör Jari Jantunen.

Vasa Vatten har för sina kunder samlat information om elavbrottens inverkningar på sin webbsida.

Gatlyktorna är inte på i de områden som har ett elavbrott. En del av trafikljusen fungerar inte heller under elavbrotten. Då följer man väjningsplikten enligt vägskyltarna.

– Om trafikljusen inte fungerar, är det bra att reservera lite mer tid för arbetsresan. Det är också viktigt att komma ihåg de små skolbarnen, trafiksäkerheten och beaktandet av andra när trafikljusen är ur bruk, berättar kommunteknikdirektör Jukka Talvi.

I de byggnader som staden administrerar fäster man speciell uppmärksamhet vid säkerheten, så som låsningarna, användningen av hissar och funktionaliteten av hustekniken även efter avbrotten. Öppettiderna för vissa servicepunkter kan ändras till följd av elavbrotten.

– Skolorna och daghemmen har öppet som vanligt också under avbrotten. Via Wilma delar man i förväg information om verksamheten i skolorna och säkerheten hos eleverna. Man strävar efter att hålla verksamhetsställen för idrotts- och kulturaktörerna öppna trots elavbrotten. Idrottslokalerna för skolor, som berörs av elavbrott, är stängda under elavbrotten, berättar bildningsdirektör Christina Knookala.

Stadens elektroniska tjänster och telefonväxel kan tillfälligtvis vara ur bruk.

Efter elavbrotten är det möjligt att alla funktioner inte genast återgår till det normala, det vill säga det kan bli fördröjningar med öppnande av funktioner.

Hur kan var och en förbereda sig?

Det lönar sig för varje medborgare att förbereda sig på olika störningar i övrigt också. De eventuella elavbrotten är bara en störning bland flera som kan uppstå i samhället. I hushållen borde man också förbereda sig att klara sig själv i tre dygn.

Ett av de viktigaste sätten är att skaffa information i förväg, bekanta sig med hemmet med tanke på olika störningar och reservera ett hemförråd. På arbetsplatser ska man diskutera inverkningarna av störningar och förbereda sig i förväg.

För Vasaborna är det möjligt att delta i 72 timmar-utbildningarna som ordnas av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK). Utbildningarna ordnas 14.12–14.1. Information om dem finns på SPEKs webbsida.

Om förberedandet och hemförrådet kan du läsa mer på 72 timmar-sidan https://72timmar.fi/

Dessutom lönar det sig att fortsätta att spara el. Vasa stad är med om den nationella kampanjen Snäppet svalare och sparar el på många sätt.