Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Så här planeras Vasa - planläggningsöversikten för år 2024 har kommit ut

Publicerad: 27.2.2024

I Vasa stads planläggningsöversikt presenteras innevarande års planeringsobjekt i fråga om markanvändningen. I detta års publikation berättas närmare om generalplanearbetet i Vasa och den naturutredning som sammanhänger med det, om det nya bostadsområde som ska planers invid Prästgårdsbacken samt om detaljplaneändringen för församlingscentret i centrum.

I planläggningsöversikten presenteras alla planläggningsprojekt som inleds och pågår under år 2024. I detta års planläggningsobjekt ligger tyngdpunkten på Vasa centrum och närheten av centrum, där det finns flera utvecklingsobjekt för boende både sådana som är färdiga att genomföra och sådana som är under arbete på planläggarnas bord.

Bekanta dig med planläggningsöversikten för år 2024

Enligt planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso är planläggning framför allt hantering av en förändring, och en ny plan ger möjligheter gällande framtida behov och genomförande.

– Genomförande av en plan kan pågå i 2–20 år, vilket gör att planen måste tåla tidens gång. Att prognostisera framtiden kräver för sin del ett multiprofessionellt samarbete samt växelverkan med alla berörda parter.

Generalplanearbetet fortgår

Utarbetandet av Vasas generalplan 2040 inleddes i fjol. Generalplanens program för deltagande och bedömning var framlagt våren 2023, och planläggningen ordnade även informationsmöten och workshoppar på olika håll i staden. Vidare genomfördes en webbenkät om generalplanen, och i den erhölls nästan 700 svar.

– Den respons som erhölls av invånarna försöker man beakta i de följande skedena av generalplanearbetet. Beredningen av det egentliga planutkastet börjar år 2024, och målet är att lägga fram ett utkast år 2025, berättar generaplanläggare Lauri Ovaska.

Som grundläggande information för generalplanen utarbetas en naturutredning som påbörjades i fjol.

– Den information som fås i naturutredningen utnyttjas i planeringen och i bedömningarna av konsekvenserna för naturen. Planlösningarna strävar man efter att göra så att det kan säkerställas att tillräckligt omfattande naturområden bevaras när staden utvecklas, berättar miljöingenjör Laura Lahti.

Ett nytt bostadsområde intill Prästgårdsbacken

I skogsområdet mellan Roparnäsvägen och Prästgårdsbacken planeras ett nytt bostadsområde. I området som fått namnet Björknäs planeras bland annat en ny typ av stadssmåhus som erbjuder hem för 170–210 invånare.

– I ett stadssmåhus kombineras de bästa sidorna av ett stadsliknande boende och småhusboende.  De har alltid egen ingång och en liten trädgård. Husen kan ha individuella fasader och de ligger nära gränsen mot gatan och bildar en trivsam, stadsliknande miljö, beskriver planläggningsarkitekt Juha-Matti Linna.

Björknäsområdet består i huvudsak av björkdominerad våtmark, men i terrängens högsta punkt finns en gammal och imponerande talldunge. Även områdets stigar går genom natursköna ställen.

– Björknäs är i sin helhet ett mycket vackert område som erbjuder en trivsam och lugn boendemiljö för nya invånare. Största delen av planområdet ska också reserveras som närrekreationsområde, konstaterar Linna.

Församlingscentret förnyas

Församlingscentret i centrum av Vasa och dess näromgivning utvecklas i ett detaljplaneändringsprojekt. Församlingscentrets lokaler är ställvis i mycket dåligt skick, och de tjänar inte längre sitt syfte. I planprojektet strävar man efter att skapa moderna, fungerande och lättnåbara lokaler på tomten.

– Nåbarheten begränsas inte endast till läget, utan målet är att göra lokalerna attraktivare än tidigare också för sporadiska förbipasserande. På Skolhusgatan planeras till exempel ett kafé och en lokal för eftermiddagsverksamhet, och i anslutning till den bildas en naturlig ingång till de nya församlingslokalerna på innergården, säger planläggningsarkitekt Oliver Schulte-Tigges.