Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vägarna i Sundoms glesbygd ges namn – säg din åsikt om namnförslagen

Publicerad: 15.12.2022

I Sundoms glesbygd finns för närvarande 48 sådana namnlösa vägar som enligt Kommunförbundets anvisning ska ges namn. Vägarna leder huvudsakligen till fritidsbostäder. Invånarna ombeds ge respons på namnförslagen med hjälp av en kartbaserad service.

Planläggningen i Vasa har förberett namngivandet av vägarna tillsammans med fastighetssektorn och lägesdataenheten. Syftet är att få adresser på de bebyggda fastigheter som ligger på fastlandet och till vilka det finns vägförbindelse. Skärgården står fortsättningsvis utanför namngivandet.

Enligt planläggningens förslag ska de ortnamn som finns på kartorna användas som vägnamn på områden med fritidsbebyggelse.

– Varje separat väg som leder till fler än två byggplatser eller bebyggda fastigheter bör i regel ges ett eget namn. Som namn på vägen kan till exempel tas den ö, udde, vik eller bukt som vägen leder till eller där fritidsbostaden är belägen, säger planläggningsarkitekt Anne Majaneva.

Respons om vägarnas namn och adressnummer samlas in via kartservicen, som är öppen till 15.2.2023.

– Responsen gås igenom och beaktas, ifall den följer principerna och rekommendationerna från Kommunförbundet och Institutet för de inhemska språken. Adressnamnen och adressnumreringen, som har korrigerats och kompletterats utifrån responsen, ges till stadsmiljönämnden för beslut, förtydligar Majaneva.

I Sundom finns också vägnamn, som har tagits i bruk utan beredning och officiellt beslut. De här namnen fastställs eller ändras enligt behov i anslutning till det här arbetet. Vidare behöver en del namn korrigeras av andra skäl, till exempel för att namnet är i användning i grannkommunen. Dessa namn är totalt cirka 35 st.

Staden sänder brev till markägare, vilkas adresser föreslås bli ändrade.

Principerna för ett bra adressnamn

  • Ett bra namn beaktar kulturvärden och människornas behov, förstärker hemortskänslan och ökar trivseln. Ett bra namn är lätt att komma ihåg, uttala och skriva.
  • I adressnamn används i första hand etablerade, traditionella namn på platser.
  • Adressnamnen skrivs i enlighet med nuvarande rättskrivningsrekommendationer. Om namnet förekommer i den av Lantmäteriverket publicerade baskartan där namnen är kontrollerade, följs baskartans stavningssätt.
  • Jordregisterbyarnas namn, gårdsnamn eller en persons namn översätts inte till det andra språket. Till namnet fogas en led om platsens art på kommunens officiella språk (-tie/ -vägen; -puisto/ -parken osv.)
  • Natur- och odlingsnamn översätts inte. Översättning till det andra språket används endast, om det är i vedertaget bruk på orten.
  • På kommunens område får det finnas endast ett adressnamn av samma slag. Adressnamn som är i bruk i grannkommunerna ska undvikas. En gata eller väg som går över kommungränsen kan fortsätta med samma namn.

Mera information och respons i kartservicen

Du kan också ge respons per e-post direkt till beredarna. Till följd av ärendets omfattning begärs responsen elektroniskt.

Beredarnas kontaktuppgifter:

planläggningsarkitekt Anne Majaneva, e-post anne.majaneva@vasa.fi

fastighetsingenjör Perttu Linjama, e-post perttu.linjama@vasa.fi (till 27.1.2023)

expeditionsingenjör Birgitta Haglund-Rönnqvist, e-post birgitta.haglund-ronnqvist@vaasa.fi (från och med 30.1.2023)